Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mindre byråkrati för personer som bor och arbetar i andra medlemsstater – nya EU-regler börjar gälla i morgon

Bryssel den 15 februari 2019

Från och med i morgon gäller nya EU-regler som minskar det byråkratiska krånglet för personer som bor utomlands.

I dag måste personer som flyttar till eller är bosatta i andra EU-länder ha en stämpel som styrker äktheten hos deras officiella handlingar (t.ex. födelsebevis, vigselbevis eller dödsfallsintyg), ett krav som berör omkring 17 miljoner EU-medborgare.

Med den nya förordningen kan man lägga fram personhandlingar som utfärdats i hemlandet för myndigheterna i ett annat EU-land utan någon stämpel eller byråkratiskt krångel. Enligt de nya reglerna behöver personer i många fall inte heller inkomma med en auktoriserad översättning av sin personhandling. Förordningen innehåller samtidigt stränga bestämmelser för att förhindra förfalskningar.

– Det här är strålande nyheter för européer som bor i eller vill flytta till ett annat EU-land, säger Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Från och med i morgon slipper de kostsamt och tidskrävande byråkratiskt krångel när de ska inkomma med personhandlingar för att kunna gifta sig eller börja arbeta i det land där de är bosatta. Det kommer att göra det lättare och mindre kostsamt för människor att bo och arbeta i ett annat EU-land.

De nya reglerna betyder att flera byråkratiska förfaranden avskaffas:

  • Personhandlingar (t.ex. födelsebevis, vigselbevis eller utdrag ur kriminalregister) som utfärdats i ett EU-land måste godtas som giltiga av myndigheter i andra medlemsstater utan att det behövs någon äkthetsstämpel.
  • Genom förordningen avskaffas också kravet på att alltid bifoga en vidimerad kopia och en auktoriserad översättning av personhandlingar. Man kan begära ett flerspråkigt standardformulär som finns på alla EU-språk och bifoga det till personhandlingen som översättningshjälp och därmed slippa kravet på översättning.
  • Förordningen innehåller regler för att skydda mot förfalskningar. Om den myndighet som tar emot personhandlingen har goda skäl att misstänka att den inte är äkta kommer den att kunna kontakta den utfärdande myndigheten i det andra EU-landet på en befintlig it-plattform (det s.k. informationssystemet för den inre marknaden eller IMI).

Förordningen handlar bara om personhandlingars äkthet. Innehållet i och effekterna av personhandlingar som utfärdats i ett annat EU-land kommer även framöver att regleras genom medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Bakgrund

Omkring 17 miljoner EU-medborgare lever i ett annat EU-land. Omkring 2 miljoner människor pendlar dagligen från sitt bosättningsland till ett annat land för att arbeta eller studera.

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag om de nya reglerna i april 2013 sedan medborgarna klagat över de långa och krångliga förfarandena. Reglerna antogs i juni 2016. EU-länderna fick två och ett halvt år på sig att anpassa sig till de förenklade reglerna.

Bilaga

Förordningen omfattar officiella handlingar som rör

– födelse

– att en person är i livet

– dödsfall

– namn

– äktenskap, inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd

– skilsmässa, hemskillnad och annullering av äktenskap

– registrerat partnerskap (inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i registrerat partnerskap)

– upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap

– föräldraskap

– adoption

– hemvist och/eller bostadsort

– medborgarskap

– utdrag ur kriminalregister

– rösträtt och valbarhet i kommunalval och i val till Europaparlamentet.

Genom förordningen införs flerspråkiga standardformulär som översättningshjälp för officiella handlingar avseende

– födelse

– att en person är i livet

– dödsfall

– äktenskap, inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd

– registrerat partnerskap (inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i registrerat partnerskap)

– hemvist och/eller bostadsort

– utdrag ur kriminalregister

Alla standardformulär finns inte i alla medlemsstater. Man kan kontrollera vilka formulär som finns i det EU-land man bor i på e-juridikportalen.

Myndigheter kan ladda ned och använda formulären från e-juridikportalen.

Läs mer

Officiella handlingar och flerspråkiga formulär på e-juridikportalen

Förordningen om officiella handlingar

IP/19/1148

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar