Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uute ELi õigusnormidega vähendatakse alates homsest bürokraatiat kodanike jaoks, kes elavad või töötavad teises liikmesriigis

Brüssel, 15. veebruar 2019

Alates homsest hakkavad kogu Euroopa Liidus kehtima ELi uued õigusnormid, mis vähendavad kulusid ja bürokraatiat inimeste jaoks, kes elavad väljaspool oma koduriiki.

Praegu peavad teise ELi liikmesriiki kolivad või seal elavad kodanikud tõendama oma avalike dokumentide (nt sünni-, abielu- või surmatunnistus) autentsust templiga. See puudutab umbes 17 miljonit ELi kodanikku.

Uue määruse kohaselt ei ole edaspidi ühes ELi riigis väljastatud avalike dokumentide mõne teise ELi riigi ametiasutustele esitamisel nende dokumentide apostillimine ja sellega kaasnevad bürokraatlikud menetlused enam vajalikud. Samuti ei pea kodanikud uute õigusnormide kohaselt paljudel juhtudel enam esitama oma avalike dokumentide vandetõlgi tehtud / ametlikku tõlget. Samal ajal kehtestatakse määrusega tugevad kaitsemeetmed pettuste vältimiseks.

See on väga hea uudis kodanikele, kes elavad või soovivad elada teises ELi riigis,“ ütles Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová. „Alates homsest kaovad kulukad ja aeganõudvad bürokraatlikud menetlused kodanike jaoks, kes peavad oma asukohariigis abiellumiseks või tööle asumiseks avalikke dokumente esitama. Tänu sellele muutub teises ELi liikmesriigis elavate ja töötavate inimeste igapäevaelu lihtsamaks ja odavamaks.“

Uute õigusnormidega kaotatakse mitu bürokraatlikku menetlust.

  • Ühes liidu liikmesriigis väljastatud avalikke dokumente (nt sünni-, abielu- või karistusregistrikande puudumist tõendav tunnistus) tuleb teises ELi liikmesriigis tunnistada autentsena ka ilma autentsust tõendava templita.
  • Määrusega kaotatakse ka kodanike kohustus esitada kõigil juhtudel oma avalike dokumentide kinnitatud ärakiri ja kinnitatud tõlge. Kodanikud võivad taotleda ka kõigis ELi keeltes kättesaadavat mitmekeelset standardvormi, mis on tõlkekohustuse vältimiseks lisatud tõlkimise abivahendina nende avalikule dokumendile.
  • Määrusega kehtestatakse pettusevastased kaitsemeetmed: kui vastuvõtval ametiasutusel tekib avaliku dokumendi autentsuse suhtes põhjendatud kahtlusi, on tal võimalus kontrollida selle autentsust teise ELi riigi väljaandva asutuse käest olemasoleva IT-platvormi, siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu.

Määruses käsitletakse ainult avalike dokumentide autentsust, mistõttu jätkavad liikmesriigid teises liidu liikmesriigis väljastatud avaliku dokumendi sisu ja mõju tunnustamist käsitlevate siseriiklike eeskirjade kohaldamist.

Taust

Väljaspool oma päritoluliikmesriiki elab ELis ligikaudu 17 miljonit ELi kodanikku. Ligikaudu kaks miljonit kodanikku on piiriülesed pendelrändajad, kes töötavad või õpivad ühes riigis, kuid elavad teises.

Euroopa Komisjon tegi uute õigusnormide kohta ettepaneku aprillis 2013 pärast seda, kui kodanikud olid märku andnud, et menetlused on pikaldased ja tülikad. Õigusnormid võeti vastu juunis 2016. ELi riikidel oli uute lihtsamate reeglitega kohanemiseks aega kaks ja pool aastat.

Lisa

Määrus reguleerib järgmisi valdkondi käsitlevaid avalikke dokumente:

– sünd

– elusolek

– surm

– nimi

– abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis

– abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine

– registreeritud kooselu (sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus)

– registreeritud kooselu lõpetamine, lahuselu või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine

– põlvnemine

– lapsendamine

– asukoht ja/või elukoht

– kodakondsus

– karistusregistrikande puudumine ning

– õigus hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel.

Määrusega võetakse tõlkimise abivahendina kasutusele mitmekeelne standardvorm, mida kasutatakse avalike dokumentide puhul, mis on seotud järgmiste teemadega:

– sünd

– elusolek

– surm

– abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis

– registreeritud kooselu (sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus)

– asukoht ja/või elukoht ning

– karistusregistrikande puudumine.

Kõigis liikmesriikides ei pruugita välja anda kõiki standardvorme. Seda, milliseid vorme nende koduriigis välja antakse, saavad kodanikud kontrollida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis e-Justice.

Avaliku sektori asutused saavad vorme e-Justice'i portaalist alla laadida ja neid kasutada.

Lisateave

Avalikud dokumendid, kaasa arvatud mitmekeelsed vormid e-Justice'i portaalis.

Avalike dokumentide määrus

IP/19/1148

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar