Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS ET HU BG

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU vložila 116,1 milijona evrov za kakovostnejše življenje Evropejk in Evropejcev

Bruselj, 15. februarja 2019

Nova sredstva iz programa LIFE bodo omogočila mobilizacijo več kot 3,2 milijarde evrov dodatne podpore za 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov v desetih državah članicah, kar bo podprlo prehod Evrope na nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Evropska komisija je danes napovedala naložbe v višini 116,1 milijona evrov za najnovejše integrirane projekte, ki bodo financirani v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe. Z naložbami se bodo podprli projekti v Avstriji, Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Italiji, Sloveniji, na Češkem, Finskem, Madžarskem in Portugalskem.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: „Integrirani projekti v okviru programa LIFE so odličen primer, kako sredstva EU pomembno vplivajo na naš vsakdan in izboljšujejo kakovost življenja milijonov evropskih državljank in državljanov. Nove naložbe bodo državam članicam pomagale izkoristiti sredstva, da bodo lahko odgovorile na pomisleke državljank in državljanov glede kakovosti zraka in vode ter zaustavile izgubo biotske raznovrstnosti.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je izjavil: „Komisija je predlagala, da se v naslednjem dolgoročnem proračunu EU gradi na pozitivnih izkušnjah z vključevanjem podnebnih ukrepov in še naprej krepi ukrepanje na področju podnebnih sprememb. Večja ambicioznost bo omogočila okrepljene podnebne ukrepe na ključnih področjih, kot so kmetijstvo, razvoj podeželja in zunanje delovanje, ter več namenskih finančnih sredstev za podnebne ukrepe v okviru programa LIFE.“

Integrirani projekti izboljšujejo kakovost življenja državljanov, tako da državam članicam pomagajo zagotavljati skladnost z zakonodajo EU o naravi, vodah, zraku ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Podpirajo načrte, ki so potrebni za usklajeno izvajanje okoljske in podnebne zakonodaje na velikih območjih.

Skupni proračun dvanajstih izbranih projektov znaša 215,5 milijona evrov, pri čemer se bo iz proračuna EU sofinanciralo 116,1 milijona evrov. S financiranjem EU se bodo mobilizirale naložbe, ki bodo zagotovile dodatnih 3,2 milijarde evrov, saj lahko države članice uporabijo tudi druge vire financiranja EU, vključno s kmetijskimi, regionalnimi in strukturnimi skladi ter programom Obzorje 2020, pa tudi nacionalne sklade in naložbe zasebnega sektorja.

Učinek na terenu

Na področju okolja:

  • kakovost zraka: za državljanke in državljane EU je kakovost zraka med najbolj perečimi okoljskimi vprašanji. To se odraža v znatni podpori, ki je bila dodeljena bolgarskim in madžarskim mestom za boj proti onesnaževanju zraka z ukrepi, kot sta zamenjava sistemov za ogrevanje gospodinjstev, ki onesnažujejo okolje, ter razvoj trajnostnega javnega prevoza in infrastrukture za kolesa in električna vozila. Skupni proračun navedenih integriranih projektov znaša 32,6 milijona evrov, od tega 19,6 milijona iz programa LIFE. Projekta bosta usklajevala uporabo dodatnega financiranja v višini približno 1,77 milijarde evrov;
  • narava: integrirani projekti na Češkem, Madžarskem, Portugalskem in v Sloveniji bodo pripomogli k ohranitvi narave v Evropi s podpiranjem učinkovitega izvajanja politike na področju biotske raznovrstnosti in izboljšanjem upravljanja omrežja zaščitenih območij EU Natura 2000. Poleg skupnega proračuna v višini 73,7 milijona evrov, od tega 44,2 milijona iz programa LIFE, bodo ti štirje projekti v zvezi z naravo usklajevali uporabo 157 milijonov evrov dodatnega financiranja iz evropskih in nacionalnih sredstev ter sredstev javnega sektorja;
  • vode: financiranje v okviru programa LIFE bo prav tako pomagalo Avstriji in Estoniji pri usklajevanju učinkovitega upravljanja povodij z obvladovanjem poplavne ogroženosti in ohranjanjem narave, da bodo njuna vodna telesa lahko podpirala tako biološko raznovrstnost kot ljudi. Skupni proračun teh dveh integriranih projektov v zvezi z okoljem znaša 33,2 milijona evrov, od tega 19,9 milijona izvira iz programa LIFE. Projekta bosta usklajevala uporabo dodatnega financiranja v višini približno 518 milijonov evrov.

Štirje projekti na področju podnebnih ukrepov imajo skupni proračun v višini 75,9 milijona evrov, kar vključuje 32,4 milijona evrov iz programa LIFE. Uporabili naj bi tudi dodatno financiranje v višini 778,3 milijona evrov iz sredstev EU, nacionalnih sredstev in sredstev javnega sektorja za naslednji področji:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: projekti se osredotočajo na izpolnjevanje nacionalnih zahtev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na Finskem, v Italiji in Sloveniji. Projekti bodo tovrstno zmanjšanje dosegli z gradnjo zmogljivosti, cestnim prometom brez emisij in sekvestracijo ogljika;
  • prilagajanje podnebnim spremembam: projekt v Grčiji podpira lokalno in regionalno zmogljivost za izvajanje nacionalne strategije za prilagajanje podnebnim spremembam.

Opisi vseh 12 projektov so na voljo v prilogi k temu sporočilu za medije.

Ozadje

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Izvaja se že od leta 1992, v njegovem okviru pa je bilo sofinanciranih več kot 4 600 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Ves čas je v teku okoli 1 100 projektov hkrati. Proračun za obdobje 2014–2020 znaša 3,4 milijarde evrov po trenutnih cenah. Integrirani projekti v okviru programa LIFE so bili uvedeni leta 2014, da bi državam članicam pomagali zagotavljati skladnost s ključno zakonodajo EU na področju okolja, narave in podnebja. Komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga, da se financiranje programa LIFE poveča za skoraj 60 %.

Več informacij

Priloga: Integrirani projekti v okviru programa LIFE

IP/19/1128

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar