Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS HU SL BG

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL investeerib 116,1 miljonit eurot, et parandada eurooplaste elukvaliteeti.

Brüssel, 15. veebruar 2019

Programmi LIFE uuel rahastamisperioodil eraldatakse rohkem kui 3,2 miljardit eurot, et toetada kümnes liikmesriigis täiendavalt 12 suuremahulist keskkonna- ja kliimaprojekti, mis on seotud üleminekuga vähese süsinikdioksiidiheitega ringmajandusele.

Euroopa Komisjon andis täna teada 116,1 miljoni euro suurusest investeeringust uusimate integreeritud projektide jaoks, mida rahastatakse keskkonna ja kliimameetmete programmi LIFE raames. Rahastamine hõlmab projekte Austrias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Soomes, Kreekas, Ungaris, Itaalias, Portugalis ja Sloveenias.

Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Programmi LIFE integreeritud projektid on suurepärane näide ELi vahenditest, mille abil on võimalik reaalselt olukorda muuta ja parandada miljonite eurooplaste elukvaliteeti. Uusi investeeringuid saavad liikmesriigid kasutada selleks, et leida lahendus kodanike muredele, mis on seotud õhu ja vee kvaliteediga, ning peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Komisjon tegi ettepaneku tugineda positiivsele kogemusele kliimameetmete rakendamisel ja pöörata ELi järgmises pikaajalises eelarves kliimameetmetele veelgi suuremat tähelepanu. Kõrgema eesmärgi seadmine eeldab mõjukamate kliimameetmete võtmist olulistes valdkondades, nagu põllumajandus, maaelu areng ja välistegevus, ning kliimameetmete suuremat rahastamist programmi LIFE raames.“

Integreeritud projektide toel parandatakse kodanike elukvaliteeti aidates liikmesriikidel järgida ELi õigusakte viies valdkonnas: puhta looduse, vee, õhu tagamine ning kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Projektide kaudu toetatakse keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide kooskõlastatud ja ulatuslikku rakendamist.

Väljavalitud 12 projekti kogueelarve on 215,5 miljonit eurot, millest 116,1 miljonit eurot moodustab ELi kaasrahastus. EL eraldatud vahendid võimaldavad mobiliseerida täiendavaid investeeringuid 3,2 miljardi euro ulatuses, kuna liikmesriigid saavad kasutada ka muid ELi rahastamisallikaid, sealhulgas põllumajandus-, regionaalarengu- ja struktuurifonde, programmi „Horisont 2020“ vahendeid, riiklikke vahendeid ja erasektori investeeringuid.

Mõju kohapeal

Keskkonnaga seotud teemad

  • Halb õhukvaliteet on ELi kodanike arvates üks olulisemaid keskkonnaprobleeme. Seepärast antakse Bulgaaria ja Ungari linnadele suures mahus toetust, et vähendada õhusaastet selliste meetmete kaudu nagu kodumajapidamiste saastavate küttesüsteemide asendamine või säästva ühistranspordi ning jalgrattateede ja elektrisõidukite taristu arendamine. Nende kahe integreeritud projekti eelarve on kokku 32,6 miljonit eurot, millest 19,6 miljonit tuleb programmist LIFE. Projektid võimaldavad kasutada kooskõlastatult üle 1,77 miljardi euro väärtuses lisarahastamist.
  • Loodus: Tšehhi, Ungari, Portugali ja Sloveenia integreeritud projektid aitavad säilitada Euroopa loodust, toetada bioloogilise mitmekesisuse poliitika tõhusat rakendamist ja parandada ELi Natura 2000 kaitsealade võrgustiku haldamist. Lisaks 73,7 miljoni euro suurusele ühiseelarvele, millest 44,2 miljonit eurot pärineb programmist LIFE, võimaldavad need neli loodusprojekti kasutada kooskõlastatult veel 157 miljonit eurot, mis on pärit Euroopa Liidu, liikmesriikide ja avaliku sektori vahenditest.
  • Vesi: programmi LIFE kaudu toimuv rahastamine aitab Austrial ja Eestil ühitada vesikonna tõhusat majandamist, üleujutusriski maandamist ja looduskaitset, et veekogudes säiliks bioloogiline mitmekesisus ja inimestel elukoht. Nende kahe integreeritud projekti eelarve on kokku 33,2 miljonit eurot, millest 19,9 miljonit tuleb programmist LIFE. Projektid võimaldavad kasutada kooskõlastatult üle 518 miljoni euro väärtuses lisarahastamist.

Kliimameetmete valdkonnas on nelja projekti eelarve kokku 75,9 miljonit eurot, millest 32,4 miljonit eurot on pärit programmist LIFE. Osutatud eelarve võimaldab kasutada täiendavalt ELi, liikmesriikide ja erasektori vahenditest pärit 778,3 miljonit eurot järgmistes valdkondades:

  • kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamine: projektid keskenduvad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist nõudvate riiklike kohustuste täitmisele Soomes, Itaalias ja Sloveenias. Projektide toel saavutatakse selline heite vähendamine suutlikkuse suurendamise, heitevaba maanteetranspordi ja CO2 sidumise kaudu;
  • kliimamuutustega kohanemine: Kreeka projekti raames edendatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi suutlikkust rakendada kliimamuutustega kohanemise riiklikku strateegiat.

Kõigi 12 projekti kirjeldused on esitatud pressiteate lisas.

Taustteave

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. See loodi 1992. aastal ning selle raames on kaasrahastatud üle 4600 projekti kogu ELis ja kolmandates riikides. Pidevalt on käimas umbes 1100 projekti. 2014.–2020. aasta eelarve on jooksevhindades 3,4 miljardit eurot. Programmi LIFE integreeritud projektid loodi 2014. aastal, et aidata liikmesriikidel järgida ELi peamisi keskkonna-, loodus- ja kliimaalaseid õigusakte. Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi järgmises, 2021.–2027. aasta pikaajalises eelarves programmi LIFE rahalisi vahendeid ligikaudu 60% võrra.

Lisateave

Lisa: programmi LIFE integreeritud projektid

IP/19/1128

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar