Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL ET HU SL BG

Evropská komise - Tisková zpráva

Zvyšování kvality života Evropanů: EU investuje 116,1 milionu eur

Brusel 15. února 2019

Nové finanční prostředky programu LIFE uvolní další podporu přes 3,2 miliardy eur pro 12 rozsáhlých projektů v oblasti životního prostředí a klimatu v deseti členských státech. Tyto zdroje mají usnadnit přechod Evropy na nízkouhlíkovou, oběhovou ekonomiku.

Evropská komise dnes oznámila, že investuje 116,1 milionu eur do nejnovějších integrovaných projektů, které mají být podpořeny programem LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. Jedná se projekty v Česku, Bulharsku, Estonsku, Finsku, Itálii, Maďarsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku a Slovinsku.

Komisař zodpovědný za životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu uvedl: „Integrované projekty programu LIFE jsou dokonalým příkladem toho, jak prostředky EU přinášejí hmatatelné výsledky a zlepšují kvalitu života milionům evropských občanů.Díky těmto novým investicím budou moci členské státy pomocí dostupných zdrojů reagovat na obavy jejich občanů, pokud jde o kvalitu ovzduší a vody, a zastavit úbytek biologické rozmanitosti.“

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete podotkl: „Komise navrhla, aby se navázalo na pozitivní zkušenosti se začleňováním změny klimatu do politik a aby opatření v oblasti klimatu měla v příštím dlouhodobém rozpočtu EU ještě větší váhu.Tyto ambiciózní kroky posílí opatření týkající se změny klimatu v klíčových oblastech, jako je zemědělství a rozvoj venkova a vnější činnost, a zvýší objem financování z programu LIFE určeného na opatření v oblasti klimatu.“

Integrované projekty zlepšují kvalitu života občanů tím, že pomáhají členským státům dodržovat právní předpisy EU v pěti oblastech: příroda, voda, ovzduší, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. Podporují plány na koordinované provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí a klimatu v geograficky rozsáhlém měřítku.

Vybraných 12 projektů má celkový rozpočet 215,5 milionu eur, z čehož EU spolufinancuje 116,1 milionu eur. Prostředky EU povedou k mobilizaci investic v objemu dalších 3,2 miliardy eur, jelikož členské státy mohou využít i dalších zdrojů unijního financování, jako jsou zemědělské, regionální a strukturální fondy či program Horizont 2020, a také vnitrostátních fondů a soukromých investic.

Dopady v praxi

V oblasti životního prostředí:

  • Kvalita ovzduší patří mezi hlavní environmentální témata občanů EU. Vzhledem k tomu byla bulharským a maďarským městům poskytnuta značná podpora na opatření proti znečištění ovzduší, jako je nahrazení neekologických systémů vytápění domácností nebo rozvoj udržitelné veřejné dopravy a infrastruktury pro cyklistiku a elektrická vozidla. Souhrnný rozpočet obou těchto integrovaných projektů je 32,6 milionu eur, z čehož 19,6 milionu eur pochází z programu LIFE. Tyto projekty budou koordinovat využívání zhruba 1,77 miliardy eur doplňkového financování.
  • Příroda: Integrované projekty v Česku, Maďarsku, Portugalsku a Slovinsku podpoří účinné provádění politiky v oblasti biologické rozmanitosti a zlepší správu sítě chráněných oblastí Natura 2000, čímž pomohou zachovat evropskou přírodu. Kromě souhrnného rozpočtu ve výši 73,7 milionu eur (z toho 44,2 milionu eur pochází z programu LIFE) budou tyto čtyři ekologické projekty koordinovat využívání 157 milionů eur doplňkového financování z evropských, vnitrostátních a veřejných prostředků.
  • Voda: Financování z programu LIFE rovněž pomáhá Estonsku a Rakousku sladit účinnou správu povodí s řízením povodňových rizik a ochranou přírody, aby si vodní útvary v těchto zemích uchovaly biologickou rozmanitost i schopnost zásobovat obyvatele vodou. Souhrnný rozpočet obou těchto integrovaných ekologických projektů je 33,2 milionu eur, z čehož 19,9 milionu eur pochází z programu LIFE. Tyto programy budou koordinovat využívání přibližně 518 milionů eur doplňkového financování.

V oblasti klimatu byly z programu LIFE podpořeny částkou 32,4 milionu eur čtyři projekty se souhrnným rozpočtem ve výši 75,9 milionu eur. Tyto projekty plánují využít dalších 778,3 milionu eur doplňkového financování z evropských a vnitrostátních a soukromých zdrojů v těchto oblastech:

  • Snížení emisí skleníkových plynů: Projekty se zaměřují na splnění vnitrostátních závazků Finska, Itálie a Slovinska ke snižování emisí skleníkových plynů, a to prostřednictvím budování kapacit, silniční dopravy s nulovými emisemi a ukládání uhlíku.
  • Přizpůsobování se změně klimatu: Řecký projekt podporuje místní a regionální kapacity při realizaci národní strategie pro přizpůsobení se změně klimatu.

Popis všech 12 projektů naleznete v příloze této tiskové zprávy.

Souvislosti

Program LIFE je finanční nástroj EU pro životní prostředí a oblast klimatu. Od roku 1992, kdy začal fungovat, již v celé EU a ve třetích zemích spolufinancoval více než 4 600 projektů. Neustále probíhá asi 1 100 projektů. Na období 2014–2020 je jeho rozpočet stanoven ve výši 3,4 miliardy eur v běžných cenách. Integrované projekty v rámci programu LIFE byly zavedeny v roce 2014 s cílem pomoci členským státům dodržovat klíčové právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, přírody a klimatu. Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise zvýšit financování programu LIFE o téměř 60 %.

Další informace

Příloha: Integrované projekty programu LIFE

IP/19/1128

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar