Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rámec pro prověřování investic: Komise vítá podporu Evropského parlamentu

Brusel 14. února 2019

Po dnešním hlasování je EU o krok blíže k zavedení celoevropského rámce pro prověřování přímých zahraničních investic.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Rychlost, jakou jsme v této otázce dokázali dosáhnout shody, svědčí o naléhavé potřebě vytvořit pro prověřování zahraničních investic pravidla na evropské úrovni. Evropa musí i nadále zůstat celosvětově nejotevřenějším investičním prostředím, ale musíme hájit její strategické zájmy. A proto potřebujeme kontrolu nad nákupy evropských strategických aktiv, které uskutečňují zahraniční podniky. Vítám rozhodnutí Parlamentu a očekávám, že vlády členských států budou urychleně následovat jeho příklad.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová prohlásila: „Velmi mě těší, že Evropský parlament tuto iniciativu podpořil. Zahraniční investice mají pro zdraví evropské ekonomiky zásadní význam. Zároveň je zřejmé, že se musíme zabývat obavami, pokud jde o bezpečnostní riziko určitých investic do klíčových zařízení, technologií a infrastruktury. Členské státy a Komise získají mnohem lepší přehled o zahraničních investicích v Evropské unii a poprvé budou moci společně řešit případná rizika pro bezpečnost a veřejný pořádek.“

Návrh na vytvoření prvního celounijního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic představil předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017. Text, který dnes Parlament schválil, je výsledkem třístranných rozhovorů mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, které byly dokončeny dne 20. listopadu 2018.

Evropský rámec pro prověřování přímých zahraničních investic umožní členským státům a Komisi spolupracovat a vyměňovat si informace o investicích ze třetích zemí, které mohou mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v EU.

Nový rámec:

– vytváří mechanismus spolupráce, v němž si členské státy a Komise budou moci vyměňovat informace o určitých investicích a upozorňovat se v případě, že vzbuzují obavy,

– umožňuje Komisi zaujmout stanovisko, pokud určitá investice ohrožuje bezpečnost nebo veřejný pořádek v několika členských státech nebo pokud by mohla ohrozit projekt nebo program v zájmu celé EU, jako je Horizont 2020 nebo Galileo,

– podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti prověřování investic, včetně sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací týkajících se záležitostí společného zájmu,

– stanoví určité požadavky pro členské státy, které chtějí zachovat nebo zavést prověřovací mechanismus na vnitrostátní úrovni. Členské státy mají poslední slovo také v tom, zda by konkrétní investiční operace měla být na jejich území povolena, či nikoli,

– bere v úvahu, že prověřování je třeba zajistit v krátkých lhůtách, které nesnižují příznivost podmínek k podnikání, a dodržet při tom přísné požadavky na zachování důvěrnosti.

Nařízení vstoupí v platnost, jakmile vyjádří souhlas také Rada. Poté budou mít členské státy a Komise 18 měsíců na to, aby zavedly nezbytná opatření pro spuštění nového mechanismu.

Souvislosti

Evropská unie má jeden z nejotevřenějších investičních režimů na světě, jak uznala OECD ve svém indexu omezení investic. EU je celosvětově největší destinace přímých zahraničních investic: na konci roku 2017 dosáhl objem přímých zahraničních investic v EU držených investory ze třetích zemí 6 295 miliard eur.

V současnosti existuje vnitrostátní prověřovací mechanismus ve 14 členských státech. Ačkoli se jednotlivá pojetí a rozsah liší, jejich cíl je tentýž: zachování bezpečnosti a veřejného pořádku na vnitrostátní úrovni. Několik členských států provádí reformu svých prověřovacích mechanismů nebo přijímá nové.

Souběžně s tímto návrhem dokončují útvary Komise podrobnou analýzu přímých zahraničních investic v EU. Komise rovněž zřídila koordinační skupinu s členskými státy, která má pomoci určit společná strategická témata a řešení v oblasti přímých zahraničních investic.

Další informace

Informativní přehled

Původní návrh Komise

IP/19/1052

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar