Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Připravenost na brexit: Evropská komise přijímá nouzové opatření pro případ, kdy nebude dosaženo dohody, jež se týká bezpečnosti na železnici a železničního propojení

Štrasburk 12. února 2019

Připravenost na brexit.

Vzhledem ke zvyšujícímu se riziku, že Spojené království může dne 30. března tohoto roku opustit Evropskou unii, aniž by bylo dosaženo dohody (scénář „bez dohody“), dnes Evropská komise přijala návrh, který má pomoci zmírnit výrazný dopad, který by takový scénář měl na železniční dopravu a propojení mezi EU a Spojeným královstvím.

Dnešní návrh zajistí platnost schválení některých částí železniční infrastruktury z hlediska bezpečnosti na přísně omezenou dobu tří měsíců, aby se mohlo přistoupit k realizaci dlouhodobých řešení v souladu s právem EU. Návrh se týká zejména tunelu pod Lamanšským průlivem. Opatření přitom bude podmíněno tím, že Spojené království zachová bezpečnostní normy odpovídající požadavkům EU. Tak bude zajištěna ochrana cestujících a bezpečnost občanů a nedojde k závažnějším narušením přeshraničního železničního provozu a kyvadlové dopravy po vystoupení Spojeného království z EU.

Kromě tohoto návrhu musejí také příslušné podniky a vnitrostátní orgány nadále přijímat veškerá nezbytná opatření, aby bylo zajištěno dodržování pravidel EU pro licence strojvedoucích, přístup na trh, jakož i osvědčení o bezpečnosti a povolení, která jsou nezbytná pro provoz v EU.

Návrhy navazují na výzvy Evropské rady (článek 50) v listopaduprosinci 2018 s cílem zvýšit připravenost na výše zmíněný scénář na všech úrovních a na přijetí alternativního akčního plánu Komise 19. prosince 2018. K dnešnímu dni bylo navrženo 19 legislativních opatření a bylo zveřejněno 88 oznámení o připravenosti na brexit. V této souvislosti je nutné podotknout, že nouzová opatření nezmírní – a ani nemohou zmírnit – celkový dopad scénáře „bez dohody“ a zároveň nebudou žádným způsobem kompenzovat nedostatečnou připravenost zainteresovaných subjektů či reprodukovat plné výhody vyplývající z členství v EU nebo podmínky případného přechodného období stanovené v dohodě o vystoupení. Dnešní návrh je svou povahou dočasný, má omezenou působnost a EU jej přijímá jednostranně. Návrhem jsou zohledněny diskuse, které na daná témata proběhly s členskými státy. Komise bude nadále podporovat členské státy v jejich aktivitách v zájmu zajištění připravenosti na brexit, své úsilí v tomto směru dále zintenzivní a provede za tímto účelem návštěvy ve všech hlavních městech EU-27.

Další kroky

Komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, aby zajistily přijetí navrhovaného legislativního aktu tak, aby vstoupil v platnosti do 30. března 2019.

Souvislosti

Ratifikace dohody o vystoupení je i nadále cílem a prioritou Komise. Jak Komise zdůraznila ve svém prvním sdělení týkajícím se připravenosti na brexit ze dne 19. července 2018, rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie přinese bez ohledu na předpokládaný scénář značné komplikace.

Zainteresované subjekty, stejně jako vnitrostátní a unijní orgány se proto musí připravit na dva možné hlavní scénáře:

  • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, přestane právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců. Dohoda o vystoupení zahrnuje možnost jednorázového prodloužení přechodného období na jeden nebo dva roky.
  • Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář bez dohody, kdy se Spojené království od EU naráz „odstřihne“.

Komise v uplynulém roce vydala více než 88 oznámení týkajících se připravenosti pro jednotlivá odvětví, v nichž informuje veřejnost o důsledcích vystoupení Spojeného království v případě, že dohody dosaženo nebude. I s dnešními návrhy již Komise předložila 19 legislativních návrhů souvisejících s připraveností na brexit a navazujícími nouzovými opatřeními. Komise také vedla s 27 členskými státy Unie technické diskuse nejen o obecných otázkách připravenosti na brexit, ale také o konkrétních odvětvových, právních a správních opatřeních. Prezentace použité na těchto technických seminářích jsou k dispozici online. Komise rovněž začala s návštěvami 27 členských států EU, jejichž cílem je se přesvědčit, zda řádně probíhá vnitrostátní plánování nouzových opatření, a poskytnout k problematice připravenosti veškeré nezbytné doplňující informace.

Další informace

Znění návrhu

Otázky a odpovědi týkající se alternativního akčního plánu Komise ze dne 19. prosince 2019

Internetové stránky Evropské komise věnované připravenosti na brexit (včetně „oznámení týkajících se připravenosti na brexit“)

Prezentace k připravenosti na brexit

IP/19/1051

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar