Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bezpieczeństwa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie zaostrzenia przepisów w celu zwalczania finansowania terroryzmu

Bruksela, 12 lutego 2019 r.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego ułatwienia transgranicznego dostępu organów ścigania do informacji finansowych.

Nowe środki, które są priorytetem politycznym na lata 2018–2019, umożliwią policji szybki dostęp do kluczowych informacji finansowych na potrzeby śledztw i dochodzeń. Pozwoli to UE skuteczniej reagować na terroryzm i inne poważne przestępstwa.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos wyraził zadowolenie z przyjęcia porozumienia: Żeby skutecznie ścigać przestępców i terrorystów, musimy być w stanie śledzić ich pieniądze. Uzgodnione dziś nowe przepisy zapewnią szybki dostęp do informacji finansowych i sprawniejszą współpracę w całej Europie, tak by przestępcy i podejrzani nie mogli dłużej pozostawać niezauważeni czy korzystać z brudnych pieniędzy.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King dodał: Ograniczamy przestrzeń do działania terrorystów i przestępców przez pozbawianie ich środków, które pozwalałyby na przeprowadzanie śmiertelnych ataków. Dziś dokonujemy kolejnego kroku w tym kierunku, gdyż wprowadzamy ułatwienia w dostępie organów ścigania do informacji finansowych, aby pomóc im w zwalczaniu finansowania terroryzmu. Pragnę podziękować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, że przyczyniły się do realizacji naszego ważnego zobowiązania, jakim jest budowanie bezpieczniejszej Europy.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová stwierdziła: Poprawa współpracy między jednostkami analityki finansowej a organami ścigania w UE pozwoli nam sprawniej i skuteczniej zwalczać pranie pieniędzy. Musimy zachować czujność wobec podejrzanych przekazów pieniężnych, które mogą być jednym z sygnałów świadczących o tym, że przygotowywany jest atak terrorystyczny. Takie informacje trzeba przekazywać szybko, a do tego potrzebna jest odpowiednia sieć.

Dzięki nowoczesnej technologii przestępcy i terroryści mogą dokonywać przekazów środków pieniężnych między instytucjami finansowymi w ciągu kilku minut. Organom ścigania często zbyt wiele czasu zajmuje uzyskanie dostępu do informacji finansowych i jest to zbyt uciążliwe. Uniemożliwia im to doprowadzanie śledztw i dochodzeń do końca oraz skuteczne ujmowanie terrorystów i sprawców poważnych przestępstw. W uzupełnieniu unijnych ram dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy uzgodnione dziś środki:

  • umożliwią szybki dostęp do informacji finansowych: organy ścigania i biura ds. odzyskiwania mienia będą miały bezpośredni dostęp do informacji o rachunkach bankowych zawartych w krajowych scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych lub systemach wyszukiwania danych. Europol będzie mógł również pośrednio uzyskać dostęp do tych informacji;
  • poprawią współpracę: nowe przepisy przyczynią się do zacieśnienia współpracy między organami krajowymi, Europolem i jednostkami analityki finansowej;
  • zapewnią ochronę danych: organy ścigania będą miały dostęp jedynie do ograniczonego zakresu informacji na temat tożsamości posiadacza rachunku bankowego i tylko w określonych przypadkach poważnej przestępczości lub terroryzmu; zapewni to pełną ochronę praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

Kolejne kroki

Dyrektywa wymaga teraz formalnego przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. Po jej wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego.

Informacje ogólne

Grupy przestępcze i terroryści coraz częściej działają ponad granicami, a ich aktywa znajdują się zarówno na terytorium UE, jak i poza nim. Chociaż UE posiada solidne ramy prawne w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, obecne przepisy nie określają dokładnych warunków, na jakich organy krajowe mogą korzystać z informacji finansowych do celów zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Zgodnie z planem działania przedstawionym w lutym 2016 r., w kwietniu 2018 r. Komisja zaproponowała, aby ułatwić korzystanie z informacji finansowych oraz informacji innego rodzaju w celu skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania poważnych przestępstw, takich jak finansowanie terroryzmu. Przyjęte dziś przez Parlament Europejski i Radę środki uzupełniają istniejące unijne ramy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zwiększają zdolność państw członkowskich do zwalczania poważnej przestępczości.

Dalsze informacje:

Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja przedstawia nowe środki pozbawiające terrorystów i przestępców możliwości i przestrzeni do działania (17 kwietnia 2018 r.)

Często zadawane pytania — Unia bezpieczeństwa: Pozbawianie terrorystów możliwości działania (17 kwietnia 2018 r.)

IP/19/1049

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar