Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrustregler: Kommissionen bötfäller biltransportrederier och bildelsleverantörer med totalt 546 miljoner euro i tre separata kartellförlikningar

Bryssel den 21 februari 2018

EU-kommissionen har genom tre separata beslut bötfällt fyra biltransportrederier med 395 miljoner euro, två leverantörer av tändstift med 76 miljoner euro och två leverantörer av bromssystem med 75 miljoner euro, för att de deltagit i karteller i strid med EU:s antitrustregler.

Samtliga företag har medgett att de deltog i kartellerna och har gått med på förlikning.

 

Kommissionsledamoten Margrethe Vestager med ansvar för konkurrenspolitiken har följande kommentar: ”Kommissionen har bötfällt flera företag för att de agerat i hemligt samförstånd i fråga om sjötransporter av bilar och leveranser av bildelar. De tre beslut som fattats i dag visar att vi inte kommer att tolerera försök till konkurrensbegränsning som påverkar europeiska konsumenter och industrier. Kartellerna har genom höjda komponentpriser och ökade transportkostnader för bilar i slutändan skadat de europeiska konsumenterna och försämrat konkurrenskraften för den europeiska bilindustrin, som sysselsätter omkring 12 miljoner människor i EU.”

 

Biltransportrederier

EU-kommissionen har konstaterat att det chilenska rederiet CSAV, de japanska rederierna ”K” Line, MOL och NYK och det norsk-svenska rederiet WWL-EUKOR har deltagit i en kartell som gäller interkontinental sjötransport av fordon, och därför utdömdes böter på totalt 395 miljoner euro.

I nästan sex år, från oktober 2006 till september 2012, ingick de fem rederierna i en kartell på marknaden för havsgående transporter av nya bilar, lastbilar och andra tunga fordon, t.ex. skördetröskor och traktorer, på olika rutter mellan Europa och andra världsdelar.

Kommissionens undersökning visade att rederiernas försäljningschefer regelbundet träffades på sina kontor, på barer och restauranger eller genom andra sociala sammankomster eller via telefon, för att samordna konkurrensbegränsande åtgärder. Särskilt kan nämnas att de samordnade sina priser, fördelade kunder sinsemellan och utbytte kommersiellt känslig information om t.ex. avgifter och tilläggsavgifter för att kompensera för ändrade valutakurser eller oljepriser.

Rederierna enades om att upprätthålla status quo på marknaden och att respektera varandras traditionella verksamhet på vissa rutter eller med vissa kunder, genom att lämna anbud med uppblåsta priser eller inte lämna anbud alls vid förfrågningar från fordonstillverkare.

Kartellen påverkade både europeiska bilimportörer och slutkunder eftersom importerade fordon såldes inom EES-området, och europeiska fordonstillverkare eftersom deras fordon exporterades till länder utanför EES. Under 2016 importerades cirka 3,4 miljoner motorfordon från länder utanför EU, samtidigt som EU exporterade mer än 6,3 miljoner fordon till länder utanför EU. Nästan hälften av dessa fordon transporterades av de rederier som bötfällts i dag.

Kommissionens undersökning inleddes med en ansökan om immunitet (befrielse från böter) som lämnades in av MOL. Undersökningen gjordes i samarbete med flera konkurrensmyndigheter i bland annat Australien, Kanada, Japan och USA.

Böter

Böterna beräknades utifrån kommissionens riktlinjer för beräkning av böter från 2006 (se också MEMO).

Kommissionen fastställde böterna med hänsyn till det försäljningsvärde på de interkontinentala rutterna till och från EES-området som kartelldeltagarna uppnått för transporttjänsterna, överträdelsens allvarliga karaktär, geografiska omfattning och varaktighet. Kommissionen satte ned bötesbeloppet för CSAV med 20 % med tanke på rederiets mindre betydande roll i överträdelsen.

I linje med kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling från 2006 fastställdes också följande:

  • MOL befriades helt från böter eftersom företaget avslöjade kartellens existens, och slapp därför betala böter på cirka 203 miljoner euro.
  • CSAV, ”K” Line, NYK och WWL-EUKOR fick sänkta böter för att de samarbetat med kommissionen. Minskningarna återspeglar i vilket undersökningsskede de samarbetade och i hur hög grad deras uppgifter hjälpte kommissionen att bevisa förekomsten av en kartell.

I linje med kommissionens tillkännagivande om förlikningsförfaranden från 2008 sänktes dessutom företagens böter med tio procent eftersom de erkände sitt deltagande i kartellen och sitt ansvar för detta.

Böterna fördelas mellan företagen på följande sätt:

Företag

Sänkning med hänvisning till tillkännagivandet om förmånlig behandling

Sänkning med hänvisning till tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

Böter (euro)

MOL

100 %

10 %

0

NYK

20 %

10 %

141 820 000

”K” LINE

50 %

10 %

39 100 000

WWL-EUKOR

20 %

10 %

207 335 000

CSAV

25 %

10 %

7 033 000

 

 

Tändstift

I det andra beslutet fastställde kommissionen att Bosch (från Tyskland) och Denso och NGK (båda från Japan) deltagit i en kartell som gäller leveranser av tändstift till biltillverkare i EES-området, och därför utdömdes ett bötesbelopp på totalt 76 miljoner euro.

Tändstift är elkomponenter som bilindustrin använder i bensinmotorer för att genom högspänning generera elektriska gnistor i förbränningskammaren. Kunderna till Bosch, Denso och NGK är biltillverkare med produktionsanläggningar i EES-området.

Kartellen existerade från 2000 till 2011 och syftade till att undvika konkurrens genom att man respekterade varandras traditionella kunder och upprätthöll status quo för tändstiftsbranschen i EES.

De tre företagen utbytte kommersiellt känslig information och kom i vissa fall överens om de priser som skulle erbjudas vissa kunder, om leveransandelarna till specifika kunder och om respekten för historiska leveransrättigheter. Denna samordning skedde genom bilaterala kontakter mellan Bosch och NGK och mellan Denso och NGK.

Kommissionens undersökning inleddes med en ansökan om immunitet (befrielse från böter) som lämnades in av Denso.

Böter

Böterna beräknades utifrån kommissionens riktlinjer för beräkning av böter från 2006 (se också MEMO).

Kommissionen fastställde böterna med hänsyn till företagens försäljningsvärde inom EES-området som genererats av leveranser av tändstift till biltillverkare med produktionsanläggningar i EES-området. Kommissionen såg också till överträdelsens allvarliga karaktär, geografiska omfattning och varaktighet. Kommissionen satte ned bötesbeloppet för Bosch och Denso med tio procent med tanke på deras mindre betydande roll i överträdelsen.

I linje med kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling från 2006 fastställdes också följande:

  • Denso befriades helt från böter eftersom företaget avslöjade kartellens existens, och slapp därför betala böter på cirka 1 miljoner euro.
  • Bosch och NGK fick sänkta böter för att de samarbetat i samband med undersökningen. Minskningarna återspeglar i vilket undersökningsskede de samarbetade och i hur hög grad deras uppgifter hjälpte kommissionen att bevisa förekomsten av en kartell.

I linje med kommissionens tillkännagivande om förlikningsförfaranden från 2008 sänktes dessutom företagens böter med tio procent eftersom de erkände sitt deltagande i kartellen och sitt ansvar för detta.

Böterna fördelas mellan företagen på följande sätt:

 

Sänkning med hänvisning till tillkännagivandet om förmånlig behandling

Sänkning med hänvisning till tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

Böter (euro)

Denso

100 %

10 %

0

Bosch

28 %

10 %

45 834 000

NGK

42 %

10 %

30 265 000

 

 

Bromssystem

I det tredje beslutet har EU-kommissionen konstaterat förekomsten av två karteller som rör bromssystem. Den första gällde leveranser av hydrauliska bromssystem och berörde TRW (från USA, numera ZF TRW från Tyskland), Bosch (från Tyskland) och Continental (från Tyskland). De andra kartellen gällde leveranser av elektroniska bromssystem och berörde Bosch och Continental. Kommissionen har utdömt ett totalt bötesbelopp på 75 millioner euro.

De tre bildelsleverantörerna strävade i båda kartellerna efter att samordna sina marknadsaktiviteter genom att utbyta känslig information, bland annat om prissättningsfaktorer. Samordningen ägde rum vid bilaterala möten och genom telefonsamtal eller via e-post.

Den första kartellen existerade från februari 2007 till mars 2011 och gällde diskussioner om allmänna försäljningsvillkor för hydrauliska bromssystem till två kunder, nämligen Daimler och BMW. Den andra kartellen varade från september 2010 till juli 2011 och gällde ett specifikt anbud om elektroniska bromssystem till Volkswagen.

Kommissionens undersökning av detta ärende inleddes med en ansökan om immunitet (befrielse från böter) från TRW.

Böter

Böterna beräknades utifrån kommissionens riktlinjer för beräkning av böter från 2006 (se också MEMO).

Kommissionen fastställde bötesnivån med hänsyn särskilt till det försäljningsvärde i EES-området som kartelldeltagarna uppnått för de aktuella produkterna, överträdelsens allvarliga karaktär, geografiska omfattning och varaktighet.

I linje med kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling från 2006 fastställdes också följande:

  • TRW befriades helt från böter eftersom företaget avslöjade kartellen om hydrauliska bromssystem, och slapp därför betala böter på cirka 54 miljoner euro.
  • Continental befriades från böter eftersom företaget avslöjade kartellen om elektroniska bromssystem, och slapp därför betala böter på cirka 22 miljoner euro för denna kartell.
  • Bosch och Continental (när det gäller den kartell där Continental inte fick immunitet) fick sänkta böter för att de samarbetat med kommissionen i undersökningen. Minskningarna återspeglar i vilket undersökningsskede de samarbetade och i hur hög grad deras uppgifter hjälpte kommissionen att bevisa förekomsten av de karteller där de var inblandade.

I linje med kommissionens tillkännagivande om förlikningsförfaranden från 2008 sänktes dessutom företagens böter med tio procent eftersom de erkände sitt deltagande i kartellen och sitt ansvar för detta.

Böterna fördelas mellan företagen på följande sätt:

 

Leverantör (företagsgrupp)

Sänkning med hänvisning till tillkännagivandet om förmånlig behandling

Sänkning med hänvisning till tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

Böter (euro)

1

 

TRW

Bosch

Continental

Daimler

BMW

 

10 %

10 %

10 %

 

0

12 072 000
44 006 000

100 %

35 %

20 %

100 %

35 %

100 %

2

 

Continental
Bosch

VW

 

10 %

10 %

 

0

19 348 000

100 %

30 %

 

Bakgrund

I artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 53 i EES-avtalet förbjuds karteller och andra konkurrensbegränsande affärsmetoder.

Dagens beslut som rör tändstift och bromssystem är en del i en serie större undersökningar av karteller inom bildelsbranschen. Kommissionen har redan bötfällt leverantörer till bilindustrin av lager, kabelsatser till bilar, skumplast som används (bl.a.) i bilsäten, parkeringsvärmare i bilar och lastbilar, växelströmsgeneratorer och startmotorer, luftkonditionerings- och motorkylningssystem, ljussystem och säkerhetssystem för förare och passagerare.

Mer information om dessa ärenden kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer AT.40009 (biltransportrederier), AT.40113 (tändstift) och AT.39920 (bromssystem) i det offentliga ärenderegistret på kommissionens konkurrenswebbplats, när konfidentialitetsfrågorna väl reglerats. Mer information om kommissionens åtgärder mot karteller finns på webbplatsen om karteller.

 

Förlikningsförfarandet

Dagens beslut gäller den 26:e, 27:e och 28:e förlikningen sedan förlikningsförfarandet för karteller infördes i juni 2008 (se pressmeddelandeoch MEMO). Vid en förlikning medger företagen som har deltagit i en kartell sitt deltagande i överträdelsen och sitt ansvar för detta. Inom ramen för förlikningsförfarandet, som grundas på antitrustförordningen 1/2003, kan kommissionen tillämpa ett förenklat förfarande och därigenom minska undersökningstiden. Detta är bra för konsumenterna och för skattebetalarna eftersom det minskar kostnaderna. Det är även bra för kontrollen av efterlevnaden av konkurrensbestämmelserna, eftersom resurser frigörs för att lösa andra misstänkta fall. Även företagen själva vinner på detta, eftersom besluten fattas snabbare och böterna minskas med tio procent.

 

Skadeståndstalan

Personer eller företag som har drabbats av konkurrensbegränsande metoder av den typ som är aktuell i detta ärende kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsländerna. Både i EU-domstolens rättspraxis och i rådets förordning 1/2003 har det fastställts att ett kommissionsbeslut utgör bindande bevis i mål inför nationella domstolar om att olagliga metoder kommit till användning. Även om kommissionen har bötfällt kartellens deltagare kan skadestånd beviljas utan någon nedsättning på grund av böterna.

Direktivet om skadestånd vid antitrustbrott, som medlemsländerna måste införliva i sina rättssystem senast den 27 december 2016, gör det lättare för den som råkar ut för konkurrensbegränsande metoder att få skadestånd. Mer information om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, bl.a. en praktisk handledning i hur man beräknar konkurrensskada finns här.

 

Verktyg för visselblåsare

Kommissionen har skapat ett verktyg för att enskilda personer lättare ska kunna tipsa om konkurrensbegränsande metoder och samtidigt bevara sin anonymitet. Det nya verktyget skyddar visselblåsares anonymitet genom en specialutformad krypterad meddelandetjänst som tillåter tvåvägskommunikation. Verktyget finns här

IP/18/962

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar