Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Cele zrównoważonego rozwoju: pierwsze spotkanie w ramach komisyjnej wielostronnej platformy wysokiego szczebla

Bruksela, 11 stycznia 2018 r.

Uczestnicy komisyjnej wielostronnej platformy wysokiego szczebla podejmującej działania następcze w kontekście celów zrównoważonego rozwoju w UE spotkali się po raz pierwszy w środę 10 stycznia br.

Uruchomienie platformy jest wyrazem nowego podejścia, w myśl którego zainteresowane strony gromadzą się w celu wspierania prac Komisji. Przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się, aby wspierać Komisję i doradzać jej w realizacji celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE. Organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych i europejska sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESDN) wzięły udział w posiedzeniu w charakterze obserwatorów.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych, który przewodniczy platformie, powiedział: Zrównoważoność jest europejską marką, a zrównoważony rozwój ma centralne miejsce w programie prac Komisji Europejskiej. Musimy działać od podstaw i wykorzystać wiedzę i umiejętności różnych podmiotów do przekształcenia naszych gospodarek i społeczeństw. Wielostronna platforma jest okazją dla ekspertów do spotykania się i uczenia od siebie nawzajem. Liczę na ścisłą współpracę, która pozwoli wypracować wizję i narzędzia potrzebne do udanej realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważone finansowanie są przykładami innowacyjnego i europejskiego sposobu na zapewnienie, aby nasze inwestycje nie tylko generowały wzrost gospodarczy, lecz także przynosiły nowe korzyści naszej planecie i naszym obywatelom. Doświadczenie, jakie wniosą ze sobą członkowie platformy pomoże nam osiągnąć rzeczywiste wyniki w zakresie strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego po 2020 r.

Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i cele zrównoważonego rozwoju przyjęto na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r. Stanowią one kompleksowy plan działania, który Unia Europejska dzieli ze wszystkimi swoimi partnerami i który został uwzględniony we wszystkich obszarach działań Komisji. Wielostronna platforma skupia różne grupy ekspertów z różnorodnych środowisk i obszarów wiedzy, by uzupełniać wiedzę fachową Komisji i stanowi forum wymiany najlepszych praktyk na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.

W celu zwiększenia przejrzystości i włączenia w proces refleksji wszystkich obywateli są oni proszeni o przedstawienie swoich propozycji na sposób prowadzenia działań następczych związanych z celami zrównoważonego rozwoju, które zostaną następnie przekazane członkom platformy. Platforma pomoże również Komisji w przygotowaniu procesu wyboru kandydatów do corocznej nagrody za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie platformy uzgodnili, że przygotują wspólny wkład do dokumentu Komisji otwierającego debatę „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.”, który zapowiedziano w programie prac Komisji na 2018 r. i który zostanie przyjęty w bieżącym roku. Wspomniany dokument otwierający debatę stanowi część debaty na temat przyszłości Europy zainicjowanej przez Komisję w 2017 r. Członkowie platformy określili także szereg priorytetów przyszłej dyskusji, takich jak ujęcie celów zrównoważonego rozwoju w wieloletnich ramach finansowych, metody tworzenia zrównoważonego wzrostu sprzyjającego jednocześnie włączeniu społecznemu oraz metody monitorowania postępów i informowania o nich. Ogólnie rzecz biorąc, członkowie postanowili, że platforma powinna pomagać Komisji we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskim.

Kontekst

W komunikacie „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy”, przyjętym w dniu 22 listopada 2016 r., Komisja ogłasza uruchomienie wielostronnej platformy, której przewodniczy pierwszy wiceprzewodniczący Franz Timmermans, i która ma odgrywać rolę w działaniach następczych i wymianie najlepszych praktyk dotyczących celów zrównoważonego rozwoju.

Komisja przyjęła decyzję w sprawie utworzenia platformy w dniu 22 maja 2017 r. i opublikowała w tym samym dniu zaproszenie do składania wniosków, na które odpowiedziało ponad 160 wnioskodawców. Do udziału w platformie wybrano 30 członków. Grupa ta stanowi wyważony przekrój zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich, obejmujący sferę gospodarki, środowiska i sferę społeczną, a także wewnętrzny i zewnętrzny wymiar celów zrównoważonego rozwoju.

17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 związanych z nimi wartości docelowych ma charakter globalny; są one powszechnie obowiązujące i powiązane ze sobą nawzajem. Wszystkie kraje – zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się – są współodpowiedzialne za osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Realizacja programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 przez UE przebiega dwutorowo. Pierwszy etap polega na pełnym włączeniu celów zrównoważonego rozwoju w ramy europejskiej polityki oraz bieżące priorytety Komisji. Drugi polega na zastanowieniu się nad długoterminową wizją i ukierunkowaniem polityk sektorowych po 2020 r.

Więcej informacji:

Podejście UE do zrównoważonego rozwoju

Wielostronna platforma na temat celów zrównoważonego rozwoju

Członkowie platformy

Monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju w Europie

Lista członków wielostronnej platformy

Komunikat Komisji w sprawie kolejnych kroków w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy

Cele zrównoważonego rozwoju

List intencyjny w sprawie programu prac Komisji na 2018 r.

IP/18/82

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar