Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sociale medievirksomheder skal gøre mere for fuldt ud at overholde EU's forbrugerregler

Bruxelles, den 15. februar 2018

De sociale medievirksomheder skal gøre mere for at efterleve de anmodninger om at overholde EU's forbrugerregler, som Europa-Kommissionen og medlemsstaternes forbrugermyndigheder fremsatte i marts sidste år.

De ændringer, som Facebook, Twitter og Google+ har foretaget for at bringe deres tjenestevilkår i overensstemmelse med EU's forbrugerbeskyttelsesregler, blev offentliggjort i dag.

Ændringerne vil gavne mere end en kvart milliard forbrugere i EU, der anvender sociale medier. Forbrugere i EU vil ikke være tvunget til at give afkald på forbrugerrettigheder, der ifølge EU-retten er obligatoriske, såsom retten til at fortryde et onlinekøb. De vil nu kunne indgive deres klager i Europa frem for i Californien, og de sociale medieplatforme vil påtage sig en rimelig del af ansvaret over for forbrugere i EU, i lighed med udbydere af offline-tjenester. Med ændringerne opfyldes imidlertid kun delvist kravene i EU's forbrugerlovgivning.

Vĕra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Eftersom de sociale medienetværk anvendes som annoncerings- og handelsplatforme, skal de fuldt ud overholde forbrugerreglerne. Det glæder mig, at de nationale myndigheders håndhævelse af EU-reglerne for at beskytte forbrugerne gør en forskel, i og med at nogle af virksomhederne er begyndt at gøre deres platforme sikrere for forbrugerne. Det er dog uacceptabelt, at processen ikke er afsluttet, og at det tager så lang tid, og det bekræfter, at forbrugerne har behov for nye aftalebetingelser. EU's forbrugerregler skal overholdes, og gør virksomhederne ikke det, bør de pålægges sanktioner."

Mens Googles seneste forslag lader til at være i overensstemmelse med forbrugermyndighedernes krav, har Facebook og især Twitter kun delvist taget fat på vigtige problemer angående deres ansvar og oplysninger til brugerne om eventuel fjernelse af onlineindhold eller ophævelse af en kontrakt.

Hvad angår den såkaldte anmeldelses- og fjernelsesprocedure, som forbrugerbeskyttelsesmyndighederne anvender til at indberette og anmode om fjernelse af ulovligt indhold, så er nogle af virksomhedernes ændringer utilstrækkelige. Google+ har etableret en procedure, der omfatter frister for behandling af anmodninger, men Facebook og Twitter har udelukkende indvilliget i at oprette en særlig e-mailkonto, som nationale myndigheder kan anmelde overtrædelser til, uden at have forpligtet sig til at behandle sådanne anmodninger inden for en bestemt frist.

Håndhævelsesindsatsen blev lanceret i november 2016 efter talrige klager fra forbrugere, der ved anvendelse af disse websteder var blevet udsat for bedrageri eller svindel, eller var blevet pålagt visse tjenestevilkår, som ikke overholder EU's forbrugerlovgivning.

Siden har de sociale netværksoperatører udtrykkeligt indvilliget i at ændre de tjenestevilkår, hvorved:

  • de sociale medienetværk har begrænset eller slet intet ansvar hvad angår ydelserne fra den pågældende tjeneste
  • forbrugerne tvinges til at give afkald på forbrugerrettigheder, der ifølge EU-retten er obligatoriske, såsom retten til at fortryde et onlinekøb
  • forbrugerne nægtes retten til at gå til domstolen i den medlemsstat, hvor de har bopæl, og hvorved den californiske ret finder anvendelse
  • de sociale medieplatforme er fritaget for at skulle identificere kommunikation af kommerciel art og sponseret indhold.

Virksomhederne har forpligtet sig til at gennemføre ændringerne i alle sprogudgaver af deres tjenestevilkår i første kvartal af 2018.

De næste skridt

Som den allerede har udtrykt i sin meddelelse om bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet, der blev offentliggjort i september 2017, forventer Kommissionen, at onlineplatforme hurtigt og proaktivt identificerer og fjerner ulovligt indhold på nettet og hindrer, at et sådant indhold vises igen. Kommissionen arbejder i øjeblikket på foranstaltninger som opfølgning af denne meddelelse. 

De nationale forbrugermyndigheder og Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af de lovede ændringer og gøre aktivt brug af virksomhedernes anmeldelses- og fjernelsesprocedurer. Der vil være fokus på ulovligt kommercielt indhold vedrørende uønskede abonnementer og andre typer svindel. Endvidere kan myndighederne træffe eventuelle foranstaltninger, herunder om nødvendigt håndhævelsesforanstaltninger.

I april vil Kommissionen fremlægge nye aftalebetingelser for forbrugerne. Reforminitiativet indeholder forslag til modernisering af de gældende forbrugerregler og sikrer, at de håndhæves effektivt.

Baggrund

Den 16. marts 2017 mødtes EU's forbrugermyndigheder og Europa-Kommissionen med virksomhederne for at høre om og drøfte disses forslag til løsninger. Virksomhederne har efter mødet foretaget visse ændringer af deres vilkår og betingelser, men Kommissionen og forbrugermyndighederne finder, at der hurtigst muligt skal foretages yderligere ændringer (se pressemeddelelse).

Under ledelse af det franske generaldirektorat for konkurrencepolitik, forbrugerpolitik og bekæmpelse af svig (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) fremsendte de myndigheder, der samarbejder om forbrugerbeskyttelse, i november 2016 deres fælles holdning til Facebook, Twitter og Google+, og bad dem om at forbedre en række kontraktvilkår samt at oprette et system til at tage hånd om ulovligt kommercielt indhold, når et sådant anmeldes[1].

EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde knytter de nationale forbrugermyndigheder sammen i et tværeuropæisk håndhævelsesnetværk. Takket være denne ramme kan en national myndighed i én EU-medlemsstat bede en anden medlemsstats myndighed om at gribe ind i tilfælde af grænseoverskridende overtrædelser af EU's forbrugerlovgivning. Der samarbejdes om en række forbrugerrelaterede retsakter, såsom direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om e-handel, direktivet om forbrugerrettigheder og direktivet om urimelige kontraktvilkår.

Inden for rammerne af forbrugerbeskyttelsessamarbejdet gennemgår myndighederne regelmæssigt spørgsmål af fælles interesse for forbrugerbeskyttelsen på det indre marked og koordinerer deres markedsovervågning samt eventuelle håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionen faciliterer i denne sammenhæng udveksling og koordinering af oplysninger mellem myndighederne.

Onlineplatformene er nødt til at påtage sig et større ansvar hvad angår forvaltningen af onlineindhold. Meddelelsen indeholder fælles redskaber til hurtigt og proaktivt at identificere og fjerne ulovligt indhold på nettet og hindre, at et sådant indhold vises igen.

Yderligere oplysninger

Tabel over ændringer af vilkår og betingelser

 

[1] Bemærk, at vurderinger i denne sag ikke berører eventuelle fremtidige vurderinger af overholdelsen af kontraktbetingelserne, som måtte blive foretaget af myndighederne i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet eller under retslige procedurer.

IP/18/761

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar