Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská Komise představí možnosti dlouhodobého rozpočtu EU po roce 2020 – a jejich důsledky

Brusel 14. února 2018

Před neformálním zasedáním vedoucích představitelů dne 23. února 2018 dnes Evropská komise představí různé možnosti (a také finanční důsledky) nového a moderního dlouhodobého rozpočtu EU, který by efektivně naplňoval její priority po roce 2020.

 

68

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu řekl: „Rozpočty nejsou jen otázkou účetnictví – jde v nich o priority a ambice. Představují naši budoucnost v řeči čísel. Nejprve bychom tedy měli hovořit o tom, jakou Evropu si přejeme. Poté musí členské státy pro tyto ambice nalézt odpovídající prostředky.Všem nám sice musí být jasné, že nadcházející debata nebude v žádném případě rutinní záležitostí, ale já jsem pevně přesvědčen, že se nám podaří zdánlivě nemožné a dohodneme se na rozpočtu, který bude výhodný pro všechny.

Na zasedání dne 23. února budou lídři Evropské unie diskutovat o tom, jak pro priority, které pro Unii stanovili 16. září 2016 v Bratislavě a 25. března 2017 v Římském prohlášení, zajistit odpovídající financování, aby je bylo možné realizovat. Tyto dva prvky – stanovení společných priorit Unie a poskytnutí prostředků k jejich provedení – od sebe nelze oddělit.

Komise k této významné diskusi přispívá třemi způsoby: Zaprvé poskytuje nezbytné informace o rozpočtu EU, jeho přínosech, úspěších a přidané hodnotě. Zadruhé vypracovává scénáře, které znázorňují finanční dopady různých možných politických rozhodnutí. A zatřetí poukazuje na důsledky, jež by pro studenty, výzkumné pracovníky, infrastrukturní projekty i řadu dalších oblastí mělo případné zpoždění při přijímání nového rozpočtu EU.

Možnosti budoucího rozpočtu EU

Při debatě o ambicích unijních opatření v oblastech, jako je ochrana vnějších hranic EU, podpora skutečné evropské obranné unie, posílení digitalizace Evropy nebo zefektivnění fondů EU podporujících soudržnost a zemědělskou politiku, je pro vedoucí představitele Unie důležité vědět, co by jejich rozhodnutí konkrétně znamenala z hlediska financování na úrovni EU. Právě toho by měl docílit dnešní příspěvek Komise – tím, že vyčísluje finanční dopady různých možných politických rozhodnutí. Nejedná se o vlastní návrhy Komise, nýbrž o příklady založené na představách, které se ve veřejné diskusi často objevují. Jejich účelem je soustředit pozornost, podpořit diskusi a poskytnout solidní faktický základ pro významná rozhodnutí, která bude třeba učinit.

Pokud se například lídři shodnou na tom, že uskuteční často zmiňovaný příslib lépe ochraňovat vnější hranice EU, stálo by to během sedmi let 20 až 25 miliard eur, a kompletní systém správy hranic EU až 150 miliard eur. Každou politickou prioritu – evropskou obrannou unii, podporu mobility mladých lidí, stimulování digitalizace Evropy, posílení výzkumu a inovací či podporu skutečné hospodářské a měnové unie – je totiž třeba řádně financovat, aby se mohla zrealizovat.

Modernizace a financování rozpočtu EU

Komise rovněž představuje možnosti modernizace rozpočtu EU, mimo jiné posílením vztahu mezi cíli rozpočtu EU a způsobem jeho financování. Kromě toho uvádí možnosti, jak posílit vazbu mezi financováním z EU a dodržováním základních hodnot Unie, tedy tzv. podmíněnost.

Čas hraje roli – pro občany i podniky

Rychlá politická dohoda o novém, moderním rozpočtu EU má zásadní význam pro to, aby Unie ukázala, že je připravena naplňovat pozitivní politický program nastíněný v Bratislavě a v Římě.

Komisař odpovědný za rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Nesmí se opakovat nepříjemná situace z roku 2013, kdy byl současný rozpočet EU přijat až se značným zpožděním. Pokud by znovu došlo k podobnému zdržení, nebude možné včas zahájit více než 100 000 projektů financovaných z EU v klíčových oblastech, jako je podpora podnikání, energetická účinnost, zdravotní péče, vzdělávání a sociální začleňování, a statisíce mladých lidí nebudou moci v roce 2021 vyjet v rámci programu Erasmus+.

Brzká dohoda je tedy nejen politicky žádoucí, ale také nezbytná z praktického hlediska. Partneři a příjemci finančních prostředků EU – od studentů a výzkumných pracovníků až po projekty v oblasti infrastruktury, zdravotní péče či energetiky – i celostátní a regionální úřady potřebují a zasluhují si mít právní a finanční jistotu. Komise ukazuje lídrům konkrétní příklady toho, jak by případné zpoždění mělo nepříznivý dopad na občany a podniky v celé EU. Je totiž přesvědčena, že nepříjemná zkušenost s pozdním přijetím stávajícího rozpočtu EU, kdy se výrazně zdrželo spuštění nových programů, a tudíž i realizace priorit financování, by se již neměla opakovat.

Další kroky

Formální návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU předloží Evropská komise v nejbližších měsících, nejpozději začátkem května 2018. Mezitím bude nadále naslouchat názorům všech zainteresovaných stran, mimo jiné prostřednictvím veřejných konzultací o prioritách EU, které zahájila v lednu 2018.

Další informace:

– Sdělení „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020

Informativní přehledy

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

Veřejné konzultace: Budoucnost financí EU – vyjádřete svůj názor na rozpočet EU po roce 2020

IP/18/745

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar