Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett EU som uppnår resultat: EU-kommissionen lägger fram idéer för ett effektivare EU

Bryssel den 14 februari 2018

Inför det informella toppmötet den 23 februari 2018 lägger EU-kommissionen i dag fram ett antal praktiska åtgärder som kan effektivisera EU-arbetet och skapa en närmare relation mellan EU-institutionernas ledare och EU:s invånare.

 

68

– EU har med Bratislavafärdplanen, Romförklaringen och nu ledaragendan med rätta haft fokus på att skapa en union som uppnår konkreta och påtagliga resultat när det gäller de frågor som är viktiga för EU:s invånare, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i dag. – Vi måste fortsätta på den här vägen. Jag har alltid sagt att formen bör följa funktionen. Det här är inte rätt tidpunkt för långa diskussioner om institutionella reformer eller fördragsändringar. Det finns dock ett antal åtgärder vi kan vidta som kan göra arbetet med våra huvudprioriteringar ännu effektivare. Det finns många alternativ, men målet måste alltid vara att skapa ett EU som uppnår resultat.

Fortsättning på systemet med toppkandidater utifrån erfarenheterna från 2014

Valprocessen 2014 stärkte relationen mellan de tre EU-institutionerna och höjde effektiviteten i deras arbete. Detta hjälpte dem att anpassa sig till ett gemensamt arbetsprogram för det femåriga mandatet. Detta har också gjort det möjligt för Junckerkommissionen att arbeta på ett mer politiskt plan så att den kan koncentrera sig på de områden där unionen uppnår bäst resultat och överlåta resten åt medlemsländerna.

I sitt tal om tillståndet i unionen 2017 sade Jean-Claude Juncker att försöket som gjordes med toppkandidater 2014 bör fortsätta. I dag visar EU-kommissionen hur processen kan förbättras utifrån de nuvarande fördragen, samtidigt som hänsyn tas till jämvikten mellan EU-institutionerna och mellan medlemsländerna. Bland annat uppmanas politiska partier att utse sina toppkandidater före utgången av 2018 och att börja med valkampanjerna tidigare. Detta bör ge väljarna mer tid att bekanta sig med kandidaterna och de politiska program de företräder.

EU-kommissionen rekommenderar också att sambandet mellan nationella partier och EU-partier görs tydligare. Politiska partier på nationell nivå bör vara mer öppna med vilka EU-partier de är kopplade till, exempelvis genom att använda deras logotyper i kampanjmaterial och på valsedlar. De borde också redovisa sin position i viktiga EU-frågor på ett tydligare sätt och meddela sin avsikt att delta i politiska grupper i Europaparlamentet och deras val av ordförande till EU-kommissionen.

Europaparlamentets och EU-kommissionens sammansättning

Ledarna i Europeiska rådet måste, grundat på Europaparlamentets förslag, fatta ett beslut om Europaparlamentets sammansättning för perioden 2019–2024 och vad som ska göras med de platser som lämnas tomma av Storbritannien. Ett alternativ är att reservera ett antal av dessa platser till en EU-omfattande röstlängd. Även om Europaparlamentet i en resolution (av den 7 februari) röstade för att inte mana till att en EU-omfattande röstlängd skulle skapas, lämnades dörren öppen för framtida debatter. Ett antal medlemsländer har nyligen uttryckt stöd för denna idé, medan andra har haft invändningar mot den. En EU-omfattande röstlängd skulle kunna stärka den europeiska dimensionen i valet genom att kandidaterna får möjlighet att nå fler invånare i EU. Å andra sidan har parlamentarikerna vanligtvis en nära relation till väljarna som valde dem på lokal eller regional nivå, både av ansvarighetsskäl och för att de ska kunna ta upp frågor som är viktiga för deras väljare. EU-kommissionen är positivt inställd till idén med EU-omfattande listor, men detta kommer att kräva rådets enhälliga samtycke och ändringar av vallagen i alla 27 medlemsländer som tillämpas vid valet 2019.

I överensstämmelse med rådets beslut av den 22 maj 2013 består kommissionskollegiet i nuläget av 28 medlemmar, en från varje medlemsland. Innan nästa EU-kommission utses måste EU:s ledare besluta om huruvida principen med en medlem från varje medlemsland ska behållas, eller om EU-kommissionen ska minskas i storlek. Ett mindre verkställande organ skulle i teorin vara effektivare i sin verksamhet, vara enklare att leda och ge möjlighet till en jämnare fördelning av ansvarsområden. Men en mindre EU-kommission skulle också innebära att vissa medlemsländer inte skulle vara representerade på politisk nivå och att de skulle gå miste om fördelarna med att ha en direkt politisk kommunikationskanal med sina invånare och myndigheter.

En enda ordförande för EU-kommissionen och rådet

I sitt tal om tillståndet i unionen 2017 nämnde Jean-Claude Juncker idén om en ordförande med dubbla uppdrag. En enda person som innehar det dubbla uppdraget som ordförande för både EU-kommissionen och rådet skulle kunna göra unionens struktur effektivare. Detta är möjligt enligt de nuvarande fördragen. Ett dubbelt uppdrag innebär inte att de två institutionerna måste slås samman. Ordföranden för EU-kommissionen är redan medlem i rådet, och ingen av de två ordförandena röstar i rådet. Deras roll är att ge råd, framföra synpunkter från avdelningarnas verksamhet, hjälpa till att bygga broar och försöka nå samsyn.

Medborgardialoger

EU-kommissionen anordnar med jämna mellanrum medborgardialoger med kommissionsledamöterna, Europaparlamentet, nationella regeringar, lokala och regionala myndigheter samt företrädare för civilsamhället. Omkring 500 av dessa interaktiva allmänna debatter har hållits på 160 olika platser sedan 2012, och EU-kommissionen kommer att hålla tätare dialoger fram till EU-valet i maj 2019, med målet att hinna med ytterligare 500 evenemang. EU-kommissionen välkomnar också enskilda medlemsländers initiativ att anordna egna nationella medborgardialoger om EU:s framtid, och kommissionen står till förfogande för att hjälpa till där den kan, exempelvis genom att koppla processen till onlineundersökningen om EU:s framtid som kan vara öppen till den 9 maj 2019. EU-kommissionen kommer att meddela vilka erfarenheter den har av samarbetet med medlemsländerna.

Bakgrund

De idéer och alternativ som läggs fram i dag är en direkt uppföljning på EU-kommissionens rapport (av den 8 maj 2015) om 2014 års val till Europaparlamentet, i vilken man lovade att hitta sätt att ytterligare stärka den europeiska dimensionen och den demokratiska legitimiteten i EU:s beslutsprocess samt att analysera och hitta lösningar på det fortsatt låga valdeltagandet i vissa medlemsländer.

Läs mer

Meddelande: Ett EU som uppnår resultat: Institutionella alternativ för effektivare EU-arbete

Rekommendation om förstärkning av den europeiska dimensionen i och ett effektivt genomförande av valet till Europaparlamentet 2019

EU-kommissionens rapport om valet till Europaparlamentet 2014

2018 års rapport om val till Europaparlamentet och kommunala val

Faktablad:

  • Alternativ för effektivare EU-arbete
  • Europaparlamentets och rådets sammansättning 2019
  • Systemet med toppkandidater och 2014 års EU-valkampanj
  • Dialog med medborgarna inför EU-valet
  • Nya regler för mer öppenhet i EU-valet 2019
  • En enda ordförande för EU-kommissionen och rådet
  • EU-kommissionärernas besök i och möten med EU-ländernas parlament sedan mandatperiodens början

 

IP/18/743

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar