Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tuloksia tuottava EU: komissio esittää ideoita EU:n tehostamiseksi

Bryssel 14. helmikuuta 2018

Euroopan komissio on tänään esittänyt joukon käytännön toimia, joilla voitaisiin tehostaa EU:n työskentelyä ja parantaa EU:n toimielinten johtajien ja unionin kansalaisten yhteyksiä. Toimia on tarkoitus käsitellä 23. helmikuuta 2018 pidettävässä EU-johtajien epävirallisessa tapaamisessa.

 

68

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi tänään, että EU on Bratislavan etenemissuunnitelmassa, Rooman julistuksessa ja viimeisimpänä EU-johtajien asialistassa keskittynyt sellaisen unionin luomiseen, joka tuottaa tuloksia. ”Tällä tiellä on jatkettava. Olen aina sanonut, että keinot on valittava tavoitteiden mukaan, ja tavoitteena ovat konkreettiset tulokset niissä asioissa, joilla on eniten merkitystä kansalaisille ”, puheenjohtaja jatkoi. ”Nyt ei ole aika pitkille keskusteluille toimielinten tai perussopimusten muuttamisesta. Voimme kuitenkin tehdä monia asioita varmistaaksemme, että pystymme saavuttamaan keskeiset tavoitteemme tehokkaammin. Vaihtoehtoja on paljon, mutta tavoitteena on aina oltava tuloksia tuottava EU.

Kärkiehdokkaat: vuoden 2014 vaaleista saadut kokemukset

Vuoden 2014 vaaleissa tiivistettiin kolmen EU:n toimielimen suhdetta ja tehostettiin niiden työtä, minkä ansiosta ne saattoivat sopia yhteisestä työohjelmasta viiden vuoden toimikaudelle. Juuri tämä auttoi Jean-Claude Junckerin komissiota työskentelemään entistä poliittisemmin ja keskittymään siihen, missä unioni tuottaa parhaita tuloksia. Muut asiat jätettiin jäsenvaltioiden vastuulle.

Puheenjohtaja Juncker totesi unionin tilaa koskeneessa vuoden 2017 puheessaan, että vastaisuudessakin olisi nimettävä kärkiehdokkaita vuoden 2014 tapaan. Euroopan komissio on tänään esittänyt, miten menettelyä voitaisiin parantaa nykyisten perussopimusten pohjalta, samalla kun varmistetaan tasapaino EU:n toimielinten välillä ja jäsenmaiden kesken. Komissio ehdottaa muun muassa, että puolueita kehotettaisiin valitsemaan kärkiehdokkaat aikaisin, jo ennen vuoden 2018 loppua, ja aloittamaan kampanjansa totuttua aiemmin. Näin äänestäjille jäisi enemmän aikaa tutustua ehdokkaisiin ja heidän poliittisiin ohjelmiinsa.

Komissio suosittaa lisäksi, että kansallisten puolueiden ja Euroopan tason puolueiden välinen yhteys tuotaisiin selvemmin esiin. Kansallisten puolueiden olisi kerrottava avoimemmin, mihin Euroopan tason puolueisiin ne ovat sidoksissa, esimerkiksi käyttämällä niiden logoja vaalimateriaaleissaan. Niiden pitäisi myös ottaa selkeästi kantaa tärkeisiin EU-tason kysymyksiin. Lisäksi olisi hyvä ilmoittaa, mihin Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään ne liittyisivät ja kenet ne valitsisivat Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kokoonpano

Eurooppa-neuvostossa kokoontuvien johtajien on päätettävä Euroopan parlamentin ehdotuksen perusteella Euroopan parlamentin kokoonpanosta kaudella 2019–2024 sekä siitä, mitä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vapautuneille paikoille tehdään. Yksi vaihtoehto on varata osa näistä paikoista ylikansalliselle vaalipiirille. Parlamentti päätti äänestyksessään 7. helmikuuta olla esittämättä ylikansallisen vaalipiirin perustamista, mutta asiaan voidaan palata tulevaisuudessa. Joukko jäsenmaita ilmoitti hiljattain kannattavansa ylikansallisen vaalipiirin perustamista, mutta muut ovat ilmaisseet olevansa sitä vastaan. Ylikansallinen vaalipiiri lujittaisi vaalien eurooppalaista ulottuvuutta, sillä sen myötä ehdokkaat voisivat tavoittaa enemmän kansalaisia eri puolilla Eurooppaa. Toisaalta parlamentin jäsenet edustavat yleensä niitä äänestäjiä, jotka valitsivat heidät paikallisella tai kansallisella tasolla, ja pitävät heihin tiiviisti yhteyttä. Tämä johtuu vastuuvelvollisuuden ohella siitä, että näin he voivat nostaa esiin oman alueensa huolenaiheita. Komissio kannattaa periaatteessa ajatusta ylikansallisista vaalilistoista. Niiden perustaminen edellyttäisi kuitenkin neuvoston yksimielistä päätöstä, ja lisäksi kaikkien 27 jäsenvaltion vaalilakeja olisi muutettava kuluvan vuoden aikana, jotta niitä voitaisiin soveltaa vuoden 2019 vaaleissa.

Komissiossa on tällä hetkellä 28 jäsentä eli yksi kustakin jäsenvaltiosta Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Ennen seuraavan komission nimittämistä EU-johtajien on päätettävä, onko komissiossa jatkossakin yksi komissaari kustakin jäsenmaasta vai pienennetäänkö komissiota. Teoreettisesti ajateltuna pienempi komissio toimisi tehokkaammin, olisi helpommin hallittavissa ja mahdollistaisi vastuualueiden jakautumisen tasaisemmin. Se merkitsisi kuitenkin myös sitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät olisi edustettuina komission poliittisella tasolla. Tällöin ne menettäisivät edun, jonka suora poliittinen yhteydenpitokanava komissiosta kansallisiin viranomaisiin ja kansalaisiin tuottaa.

Komission ja neuvoston tuplapuheenjohtaja

Puheenjohtaja Juncker esitti unionin tilaa koskeneessa vuoden 2017 puheessaan ensimmäistä kertaa ajatuksen tuplapuheenjohtajuudesta. Unionin rakenne voisi tehostua, jos yksi henkilö toimisi sekä Eurooppa-neuvoston että Euroopan komission puheenjohtajana. Tämä olisi mahdollista nykyisten perussopimusten puitteissa eikä edellyttäisi toimielinten yhdistämistä. Euroopan komission puheenjohtaja on jo nyt Eurooppa-neuvoston jäsen. Lisäksi kumpikaan puheenjohtajista ei äänestä Eurooppa-neuvostossa, vaan heidän tehtävänään on antaa neuvoja, tuoda viestiä omien yksiköidensä työskentelystä, toimia sillanrakentajina ja tunnustella yhteistä maaperää.

Kansalaiskeskustelut

EU-komissio järjestää säännöllisesti kansalaiskeskustelutilaisuuksia, joissa on mukana komission, Euroopan parlamentin ja kansallisten hallitusten jäseniä sekä alue- ja paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Vuodesta 2012 lähtien on järjestetty lähes 500 tällaista tilaisuutta 160 paikkakunnalla. Jatkossa niitä on tarkoitus järjestää useammin siten, että ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja pyritään järjestämään vielä toiset 500 tilaisuutta. Komissio on tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot järjestävät myös oma-aloitteisesti omia tilaisuuksia, joissa kansalaisten kanssa keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta. Se on valmis tukemaan näitä aloitteita esimerkiksi nivomalla keskustelut samaa aihetta käsittelevään verkkokuulemiseen, joka on mahdollisesti avoinna 9. toukokuuta 2019 asti. Komissio jakaa hyvät kokemuksensa jäsenvaltioiden kanssa.

Tausta

Tänään ehdotetut ideat ja vaihtoehdot ovat suoraa jatkoa komission kertomukselle vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleista (8. toukokuuta 2015), jossa sitouduttiin tunnistamaan keinot, joilla voidaan edelleen kehittää unionin päätöksentekoprosessin eurooppalaista ulottuvuutta ja demokraattista legitiimiyttä. Samoin todettiin, että on tutkittava tarkemmin syitä siihen, että äänestysaktiivisuus pysyy jatkuvasti alhaisena joissakin jäsenvaltioissa, ja keksittävä keinot tilanteen korjaamiseksi.

Lisätietoja

Tiedonanto – Tuloksia tuottava EU: institutionaalisia vaihtoehtoja Euroopan unionin toiminnan tehostamiseksi

Suositus vuonna 2019 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen luonteen korostamisesta ja vaalimenettelyn tehostamisesta

Komission kertomus vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleista

Vuoden 2018 kertomus Euroopan parlamentin vaaleista ja kunnallisvaaleista

Tietokoosteet:

  • Vaihtoehtoja Euroopan unionin toiminnan tehostamiseksi
  • Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston kokoonpano – mitä vuonna 2019 on odotettavissa
  • Kärkiehdokkaiden (Spitzenkadidaten) syntymä ja vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien kampanja
  • Kansalaiskeskustelu Euroopan parlamentin vaalien edellä
  • Uudet säännöt vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaalien avoimuuden lisäämiseksi
  • Tuplapuheenjohtaja?
  • Komissaarien vierailut jäsenvaltioiden parlamentteihin toimikauden alusta lukien

 

IP/18/743

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar