Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et Europa, der skaber resultater: Kommissionen fremlægger idéer til et mere effektivt EU

Bruxelles, den 14. februar 2018

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 fremlægger Kommissionen i dag en række praktiske foranstaltninger, der kan gøre EU's arbejde mere effektivt og forbedre forbindelsen mellem EU-institutionernes ledere og EU-borgerne.

 

68

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte i dag: "I Europa har man med Bratislavakøreplanen, Romerklæringen og nu ledernes dagsorden med rette koncentreret sig om at opbygge en union, der skaber konkrete og håndgribelige resultater for borgerne på de områder, som er vigtige for dem. Vi skal fortsætte ad dette spor. Jeg har altid sagt, at indhold skal komme før form – dette er ikke det rette tidspunkt for langvarige diskussioner om at reformere institutionerne eller ændre traktaterne. Der er dog en række skridt, som vi kan tage for at gøre vores arbejde endnu mere effektivt med hensyn til at skabe resultater på de områder, som vi prioriterer højest. Der er mange muligheder, men målet skal være det samme: at opbygge et Europa, der skaber resultater."

Spidskandidater: der skal bygges videre på erfaringerne fra "Spitzenkandidaten" fra 2014

Valgprocessen i 2014 styrkede forholdet mellem de tre EU-institutioner og gjorde deres arbejde mere effektivt. Den gjorde det lettere for dem at samles om et fælles arbejdsprogram for den femårige mandatperiode. Dette gjorde Juncker-Kommissionen i stand til at arbejde på en mere politisk måde og koncentrere sig om de områder, hvor det er Unionen, der skaber de bedste resultater, og overlade resten til medlemsstaterne.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde i 2017 i talen om Unionens tilstand, at "spidskandidat"-eksperimentet fra 2014 bør fortsættes. I dag fremlægger Europa-Kommissionen sit bud på, hvordan processen kan forbedres på grundlag af de eksisterende traktater, samtidig med at balancen mellem EU-institutionerne og blandt medlemsstaterne respekteres. Dette omfatter en opfordring til politiske partier til at foretage valget af spidskandidater tidligere, dvs. inden udgangen af 2018, og til at indlede valgkampagnen på et tidligere tidspunkt. Dette vil give vælgerne bedre mulighed for at identificere sig med kandidaterne og de politiske programmer, de står for.

Kommissionen anbefaler også, at forbindelsen mellem nationale partier og europæiske partier gøres mere synlig. Politiske partier på nationalt plan bør fremme gennemsigtigheden med hensyn til de europæiske partier, som de er knyttet til, eksempelvis ved at anvende deres logoer på materiale, der bruges i forbindelse med valgkampagnen og afstemningen. De bør også positionere sig tydeligt i vigtige europæiske spørgsmål og give udtryk for, hvilke politiske grupper i Europa-Parlamentet de har til hensigt at deltage i, samt hvem de vil pege på som formand for Europa-Kommissionen.

Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens sammensætning

Lederne i Det Europæiske Råd skal – på grundlag af et forslag fra Europa-Parlamentet – træffe en afgørelse om, hvordan Europa-Parlamentet skal sammensættes for perioden 2019-2024 og, hvad der skal ske med de ledige pladser, som Det Forenede Kongerige efterlader. En mulighed er at reservere nogle af disse pladser til en tværnational valgkreds. Selv om Europa-Parlamentet for nyligt i en beslutning (fra den 7. februar) stemte for ikke at opfordre til, at der oprettes en tværnational valgkreds, lod det dog døren stå på klem for at diskutere emnet senere. En række medlemsstater har for nyligt udtrykt støtte til denne ide, mens andre har givet udtryk for, at de ikke bryder sig om den. En tværnational valgkreds kan styrke valgets europæiske dimension ved at give kandidaterne mulighed for at nå ud til flere borgere i hele Europa. På den anden side repræsenterer parlamentarikere normalt de vælgere, som valgte dem på lokalt eller nationalt plan, og kommunikerer målrettet med dem, både af hensyn til ansvarlighed og for at kunne give udtryk for vælgernes bekymringer. Kommissionen er åben over for idéen om tværnationale lister, men det vil kræve fuld enighed i Rådet og ændringer i valglovgivningen i alle 27 medlemsstater i løbet af det næste år, hvis listerne skal være klar til valget i 2019.

Kommissærkollegiet består på nuværende tidspunkt af 28 medlemmer, et fra hver medlemsstat – i overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse af 22. maj 2013. Før den næste Europa-Kommission udpeges, skal lederne beslutte, om princippet om et medlem fra hver medlemsstat skal opretholdes, eller om Kommissionen skal gøres mindre. En mindre ledelse vil i teorien være mere effektiv i drift, lettere at forvalte og vil give mulighed for en mere afbalanceret fordeling af porteføljerne. Men en mindre Kommission vil også betyde, at nogle medlemsstater ikke vil være repræsenteret på institutionens politiske niveau og derved vil miste fordelen ved at have en direkte politisk kommunikationskanal til deres borgere og nationale myndigheder.

En fælles formand for Kommissionen og Rådet.

I sin tale om Unionens tilstand i 2017 fremsatte kommissionsformand Jean-Claude Juncker for første gang idéen om en fælles formand. At samle de to stillinger som formand for Det Europæiske Råd og formand for Europa-Kommissionen hos en enkelt person kan gøre Unionens struktur mere effektiv. Dette er muligt inden for rammerne af de nuværende traktater. En dobbelt udnævnelse kræver ikke, at de to institutioner lægges sammen. Formanden for Europa-Kommissionen er allerede medlem af Det Europæiske Råd, og ingen af de to formænd stemmer i Det Europæiske Råd; deres rolle er at yde rådgivning, komme med input fra deres tjenestegrenes arbejde, bidrage til at bygge broer og kortlægge fælles grundlag.

Borgerdialoger

Europa-Kommissionen arrangerer jævnligt borgerdialoger med medlemmer af Kommissionen, Europa-Parlamentet, nationale regeringer, lokale og regionale myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet. Der er siden 2012 afholdt næsten 500 af disse interaktive offentlige debatter 160 forskellige steder. Kommissionen vil fra nu og frem til valget i maj 2019 afholde dem oftere og har en målsætning om at nå op på yderligere omkring 500 arrangementer. Kommissionen bifalder også de enkelte medlemsstaters initiativer, der har til formål at arrangere deres egne nationale dialoger med borgerne vedrørende Europas fremtid, og står klar til at tilbyde støtte, hvor den kan, eksempelvis ved at koble processen på onlinehøringen om Europas fremtid, som evt. kan fortsætte indtil den 9. maj 2019. Kommissionen vil dele udbyttet af sine erfaringer med medlemsstaterne.

Baggrund

De idéer og muligheder, der blev fremlagt i dag, udgør en direkte opfølgning på Europa-Kommissionens rapport (fra den 8. maj 2015) om valget til Europa-Parlamentet i 2014, som indeholdt tilsagn om at identificere muligheder for en yderligere styrkelse af den europæiske dimension og den demokratiske legitimitet af EU's beslutningsproces og yderligere at undersøge og tage fat på årsagerne til den vedvarende lave valgdeltagelse i nogle medlemsstater.

Yderligere oplysninger

Meddelelse: Et Europa, der skaber resultater: Institutionelle muligheder for at gøre EU's arbejde mere effektivt

Henstilling: om at give valget til Europa-Parlamentet i 2019 en mere europæisk karakter og gennemføre det mere effektivt

Europa-Kommissionens rapport om valget til Europa-Parlamentet i 2014

Rapporten fra 2018 om europæiske og kommunale valg

Faktablade:

  • Muligheder for at gøre Den Europæiske Union's arbejde mere effektivt
  • Sammensætningen af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd – hvad kan man forvente i 2019
  • Tilblivelsen af "Spitzenkandidaten" og kampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2014
  • Dialog med borgerne forud for valget til Europa-Parlamentet
  • Nye regler med henblik på at gøre valget til Europa-Parlamentet i 2019 mere gennemsigtigt
  • En fælles formand?
  • Kommissærernes besøg i og møder med de nationale parlamenter, siden Kommissionen tiltrådte

 

IP/18/743

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar