Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropa, která přináší výsledky: Komise předkládá návrhy, jak zefektivnit Evropskou unii

Brusel 14. února 2018

Před neformálním zasedáním vedoucích představitelů, které se má konat 23. února 2018, představuje dnes Evropská komise řadu konkrétních kroků, které by mohly zefektivnit činnost Evropské unie a zlepšit vazbu mezi čelními představiteli institucí EU a občany Evropy.

 

68

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes prohlásil: „V Bratislavském plánu, Římském prohlášení a nyní agendě lídrů se Evropa správně zaměřuje na vytvoření Unie přinášející svým občanům konkrétní a hmatatelné výsledky v otázkách, které jsou pro ně důležité. V nastoupené cestě musíme pokračovat. Vždy jsem říkal, že forma je podřízena funkci – nyní není čas na dlouhé diskuse o institucionální reformě nebo změně Smlouvy. Existuje však řada opatření, která můžeme přijmout, abychom ještě více zefektivnili své úsilí o dosažení našich hlavních priorit. Existuje mnoho možností, ale cíl musí být jeden a tentýž: vytvořit Evropu, která přináší výsledky.“

Vedoucí kandidáti: využití zkušeností s tzv. Spitzenkandidaten z roku 2014

Volební proces v roce 2014 posílil vztah mezi třemi orgány EU a zefektivnil jejich práci. Pomohl jim spojit své síly při realizaci společného pracovního programu na pětileté funkční období. To umožnilo Junckerově Komisi pracovat političtějším způsobem, soustředit se na oblasti, kde Unie přináší nejlepší výsledky, a zbytek přenechat členským státům.

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 předseda Komise Juncker uvedl, že experiment s „vedoucími kandidáty“ z roku 2014 by měl pokračovat. Dnes Evropská komise nastiňuje, jak lze tento proces zlepšit na základě stávajících Smluv, a zároveň zachovat rovnováhu mezi orgány EU a mezi členskými státy navzájem. To zahrnuje výzvu adresovanou politickým stranám, aby vedoucí kandidáty vybraly dříve, a to do konce roku 2018, a aby kampaň začala dříve. Voliči by tak měli více možností identifikovat se s kandidáty a politickými programy, které představují.

Komise rovněž doporučuje více zviditelnit propojení mezi vnitrostátními stranami a evropskými stranami. Politické strany na vnitrostátní úrovni by měly zvýšit transparentnost, pokud jde o evropskou stranu, k níž jsou přidruženy, a to například použitím jejího loga v kampani a volebních materiálech. Měly by také zaujmout jasné stanovisko v důležitých evropských otázkách, vyjádřit úmysl zapojit se do politických skupin v Evropském parlamentu a sdělit, koho si přejí ve funkci předsedy Evropské komise.

Složení Evropského parlamentu a Evropské komise

Vedoucí představitelé členských zemí v Evropské radě musejí rozhodnout – na základě návrhu Evropského parlamentu – o složení Evropského parlamentu ve funkčním období 2019–2024 a o tom, co s křesly neobsazenými Spojeným královstvím. Jednou z možností je vyhradit určitý počet těchto křesel pro nadnárodní volební obvod. I když Evropský parlament v nedávném usnesení (ze 7. února) odhlasoval, že nevyzve k vytvoření nadnárodního volebního obvodu, ponechal dveře otevřené pro budoucí diskuse. Řada členských států nedávno vyjádřila podporu této myšlence, zatímco jiné vyjádřily nesouhlas s její realizací. Nadnárodní volební obvod by mohl posílit evropský rozměr voleb tím, že kandidátům umožní oslovit více občanů v celé Evropě. Na druhé straně poslanci obvykle zastupují voliče, kteří je zvolili na místní nebo celostátní úrovni, a jsou s nimi v úzkém styku, a to jak z důvodu, že se jim zodpovídají, tak i z důvodu, aby mohli vznášet otázky, které jsou důležité pro voliče z jejich volebního obvodu. Komise je myšlence nadnárodních kandidátních listin nakloněna, bude to však vyžadovat, aby v příštím roce s tím jednomyslně souhlasila Rada a aby se ve všech 27 členských státech změnily volební zákony, a tato myšlenka tak mohla být uplatněna při volbách v roce 2019.

Sbor komisařů nyní v souladu s rozhodnutím Evropské rady z 22. května 2013 sestává z 28 členů podle zásady jeden komisař za každý členský stát. Než bude jmenována příští Evropská komise, budou muset vedoucí představitelé rozhodnout, zda zachovat princip jeden člen za každý členský stát, nebo Komisi zmenšit. Menší exekutiva by teoreticky fungovala efektivněji, snadněji by se řídila a umožnila by vyváženější rozdělení portfolií. Avšak zmenšení Komise by rovněž znamenalo, že některé členské státy by nebyly zastoupeny na politické úrovni této instituce a přišly by o výhodu spočívající v zachování přímého kanálu politické komunikace s občany a vnitrostátními orgány.

Jediný předseda Komise i Rady

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 předseda Komise Juncker jako první přišel s nápadem jediného předsedy Komise i Evropské rady. Kdyby jedna osoba zastávala funkce předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise, mohlo by to strukturu Unie zefektivnit. To je na základě nynějších Smluv možné. Dvojí funkce nevyžaduje sloučení obou institucí. Předseda Evropské Komise je již členem Evropské rady a ani jeden z obou předsedů v Evropské radě nehlasuje; jejich úlohou je radit, přinášet vklad z práce svých útvarů, pomáhat stavět mosty a vytyčovat společná východiska.

Dialogy s občany

Evropská komise pravidelně pořádá dialogy s občany, jichž se účastní členové Komise, Evropského parlamentu, vlád členských států, místních a regionálních orgánů a zástupci občanské společnosti. Od roku 2012 se na 160 místech uskutečnilo téměř 500 z těchto interaktivních veřejných diskusí. Komise v období ode dneška do evropských voleb v květnu 2019 zvýší jejich četnost, přičemž cílem je dosáhnout počtu 500 dalších akcí. Komise také vítá iniciativy členských států pořádat své vlastní vnitrostátní rozhovory s občany o budoucnosti Evropy a je připravena je podpořit tam, kde je to možné, například propojením tohoto procesu s on-line konzultací o budoucnosti Evropy, která by mohla zůstat otevřená do 9. května 2019. Komise se o přínosy svých zkušeností podělí s členskými státy.

Souvislosti

Dnešní návrhy a předložené možnosti přímo navazují na zprávu Evropské komise (ze dne 8. května 2015) o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, v níž byl obsažen slib určit, jak dále posílit evropský rozměr a demokratickou legitimnost rozhodovacího procesu EU, dále zkoumat důvody dlouhodobě nízké volební účasti v některých členských státech a snažit se tento problém řešit.

Další informace

Sdělení: Evropa, která přináší výsledky: institucionální možnosti, jak zefektivnit EU

Doporučení: o posílení evropské povahy a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

Zpráva Evropské komise o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014

Zpráva z roku 2018 o evropských a obecních volbách

Informativní přehledy:

  • Možnosti, jak zefektivnit EU
  • Složení Evropského parlamentu a Evropské rady – co lze očekávat v roce 2019
  • Zrod vedoucích kandidátů („Spitzenkandidaten“) a evropská volební kampaň v roce 2014
  • Dialog s občany před evropskými volbami
  • Nová pravidla, která mají učinit evropské volby v roce 2019 transparentnějšími
  • Jediný předseda Evropské komise i Evropské rady?
  • Návštěvy členů Komise ve vnitrostátních parlamentech a setkání s nimi od zahájení funkčního období

 

IP/18/743

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar