Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rapport från kommissionen visar att sysselsättningen och den sociala situationen i EU blir allt bättre

Bryssel den 12 februari 2018

Tack vare stabil ekonomisk tillväxt ökade sysselsättningen i EU kraftigare än väntat under tredje kvartalet 2017, medan arbetslösheten minskade ytterligare. Detta framgår av den senaste kvartalsrapporten om sysselsättning och sociala förhållanden i Europa.

– Tillväxten ökar igen i EU. Sysselsättningen är högre än någonsin och över 236 miljoner människor har jobb. Dessutom minskar arbetslösheten stadigt. Den ekonomiska tillväxten är en drivkraft som måste utnyttjas maximalt och de nya rättigheterna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter måste genomföras för alla i EU: rättvisa arbetsvillkor, lika tillgång till arbetsmarknaden och ett fullgott socialt skydd, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Nu är det dags att se till att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden kommer alla arbetstagare till del.

Sysselsättningen i EU har gått upp med 1,7 % jämfört med ett år tidigare. Detta betyder att 4 miljoner fler personer – 2,7 miljoner av dem bor i euroområdet – har jobb. Bakom ökningen ligger främst tillsvidareanställningar och heltidsanställningar. Mellan tredje kvartalet 2016 och 2017 ökade antalet tillsvidareanställningar med 2,8 miljoner. Detta är tre gånger mer än ökningen av antalet tidsbegränsade anställningar (900 000). Antalet heltidsanställda ökade med omkring 3 miljoner och uppgick till 181 miljoner, medan antalet deltidsanställda steg med cirka 300 000 till 42,7 miljoner.

Sysselsättningsgraden hos 20–64 åringarna i EU har ökat successivt under de senaste tre åren och uppgick till 72,3 % under det tredje kvartalet 2017, vilket är högre än någonsin tidigare. Ändå är skillnaderna mellan EU-länderna fortfarande stora. Sysselsättningen varierar från 58 % i Grekland till 82 % i Sverige. Rapporten visar också att arbetslösheten i EU sakta med säkert närmar sig samma nivå som före krisen. Antalet arbetslösa har minskat med cirka 8,6 miljoner sedan toppen i april 2013 och låg på under 18 miljoner personer i december 2017. Detta är den lägsta siffran sedan november 2008.

Kvartalsrapporten innehåller även andra uppgifter om arbetsmarknaden som visar att det går bättre för ekonomin i EU:

  • Arbetsproduktiviteten i EU har förbättrats med 0,8 % jämfört med tredje kvartalet 2016. Störst var ökningen i Lettland, Litauen, Polen och Rumänien (minst 3 % under tolvmånadersperioden).
  • Hushållens ekonomiska situation i EU förbättrades ytterligare, med en tillväxttakt på cirka 1,5 % under tolvmånadersperioden, främst tack vare ökade förvärvsinkomster. Hushållens inkomster ökade i nästan alla EU-länder fram till första kvartalet 2017. I Kroatien, Grekland, Italien, Portugal och Spanien samt i Nederländerna var dock hushållens disponibla bruttoinkomster fortfarande lägre än under 2008.
  • Såväl efterfrågan på arbetskraft som arbetskraftsbristen fortsatte att öka. Den totala vakansgraden[1] i EU uppgick till 2 % under det tredje kvartalet 2017. Vakansgraden var högre inom tjänstesektorn än i industrin och byggsektorn. Bristen på arbetskraft[2] ökade och rekryteringsaktiviteten[3] förbättrades (en ökning med 3,7 % på ett år från det andra kvartalet 2017). Separationsgraden[4] minskade till betydligt under nivån före krisen, medan andelen tillsatta vakanser[5] har förbättrats snabbare under de senaste kvartalen och närmar sig nu nivån före krisen.

Bakgrund

I kvartalsrapporten om sysselsättningen och sociala förhållanden i EU finns en översikt över den senaste tidens utveckling i samhället och på arbetsmarknaden i EU. I rapporten behandlas kortfristiga förändringar av BNP och sysselsättningen.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen proklamerade den 17 november 2017 den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innehåller 20 viktiga principer och rättigheter till stöd för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och sociala trygghetssystem. Kommissionen har redan börjat omsätta pelaren i konkreta åtgärder, till exempel ett initiativ för bättre balans mellan arbete och privatliv, ett förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen samt nya planerade förslag om social rättvisa.

Den ekonomiska och sociala konvergensprocessen kommer att följas upp varje år genom den europeiska planeringsterminen. Från och med 2017–2018 kommer principerna och prioriteringarna i pelaren att beaktas i alla de viktigaste dokumenten i den europeiska planeringsterminen. I utkastet till gemensam sysselsättningsrapport används den nya sociala resultattavlan för att följa resultaten på de viktigaste områdena som omfattas av pelaren, till exempel andelen unga som har högst grundskoleutbildning, ungdomsarbetslösheten samt effekterna av sociala transfereringar på minskad fattigdom.

Läs mer

Kvartalsrapport om sysselsättning och sociala förhållanden i Europa – februari 2018

Webbsida om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Arbetsmarknads- och samhällsanalys (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering)

 

[1]Vakansgraden definieras som andelen lediga tjänster jämfört med det totala antalet lediga och tillsatta tjänster.

[2] Indikatorn för brist på arbetskraft definieras som andelen företag som uppger att bristen på arbetskraft begränsar deras produktion.

[3] Indikatorn för rekrytering definieras som andelen arbetstagare som fått anställning inom de senaste tre månaderna.

[4] Separationsgraden definieras som andelen anställda som förlorat sitt jobb under en viss period.

[5] Andelen tillsatta vakanser definieras som andelen arbetslösa som får anställning under en viss period.

IP/18/721

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar