Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Poročilo Komisije o zaposlovanju in socialnih razmerah v EU: stanje se še naprej izboljšuje

Bruselj, 12. februarja 2018

Glede na najnovejši četrtletni pregled razmer na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi je zaposlovanje v EU v tretjem četrtletju leta 2017 še naprej raslo nad pričakovanji, brezposelnost pa se je še bolj zmanjšala, tudi zaradi trdne gospodarske rasti.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala:Gospodarska rast je nazaj v Evropi. Zaposlenost v EU je dosegla najvišjo raven doslej, saj ima službo več kot 236 milijonov ljudi. Brezposelnost vztrajno pada. Ta vzpodbudni gospodarski zagon bi morali čim bolj izkoristiti in državljanom zagotoviti nove in učinkovitejše pravice, ki smo jih predstavili v evropskem stebru socialnih pravic: pošteni delovni pogoji, enak dostop do trga dela in dostojna socialna zaščita. Napočil je čas, da zagotovimo, da lahko koristi tega pozitivnega razvoja na trgu dela izkoristijo vsi državljani in delavci.

V primerjavi z letom prej se je zaposlenost v EU povečala za 1,7 %. To ustreza dodatnim 4 milijonom zaposlenih, od tega 2,7 milijona v evrskem območju. K temu so prispevala zlasti stalna delovna mesta in zaposlitev za polni delovni čas. Med tretjim četrtletjem leta 2016 in tretjim četrtletjem leta 2017 se je število zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas povečalo za 2,8 milijona. To je trikrat toliko, kolikor se je povečalo število pogodb za določen čas (900 000). Število zaposlenih za polni delovni čas se je povečalo za približno 3 milijone na 181 milijonov, število delavcev s krajšim delovnim časom pa se je povečalo za približno 300 000 na 42,7 milijona.

Stopnja zaposlenosti posameznikov v starosti med 20 in 64 let v EU se je v zadnjih treh letih dosledno povečevala in v tretjem četrtletju leta 2017 dosegla 72,3 %, kar je najvišja stopnja kadar koli. Vendar med državami članicami ostajajo velike razlike. Nacionalne stopnje zaposlenosti se gibljejo med 58 % v Grčiji in 82 % na Švedskem. Poročilo prav tako kaže, da se brezposelnost v EU vztrajno približuje ravnem pred krizo. Od vrhunca aprila 2013 se je brezposelnost zmanjšala za približno 8,6 milijona ljudi in decembra 2017 ostala pod 18 milijoni, kar je najnižja raven od novembra 2008.

Tudi drugi podatki o trgu dela v četrtletnem pregledu potrjujejo izboljšano zdravje gospodarstva EU.

  • Produktivnost dela se je v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2016 povečala za 0,8 %. Daleč največje povečanje je bilo zabeleženo v Latviji, Litvi, na Poljskem in v Romuniji (3 % ali več medletno).
  • Finančni položaj gospodinjstev v EU se je še naprej izboljševal z medletno stopnjo rasti približno 1,5 %, kar je zlasti posledica povečanja prihodkov od dela. V skoraj vseh državah članicah so se prihodki gospodinjstev med prvo polovico leta 2016 in prvo polovico leta 2017 še naprej povečevali. Kljub temu je bil v več državah, tj. na Hrvaškem, v Grčiji, Italiji, Portugalski in Španiji ter Nizozemskem, bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev še naprej pod ravnmi iz leta 2008.
  • Povpraševanje po delovni sili in njeno pomanjkanje sta se še naprej povečevala. Skupna stopnja prostih delovnih mest[1] v EU je v tretjem četrtletju leta 2017 dosegla 2 %. Stopnja prostih delovnih mest je bila višja pri storitvah kot v industriji in gradbeništvu. Pomanjkanje delovne sile[2] se je povečalo in zaposlovanje[3] se je izboljšalo za 3,7 % med drugim četrtletjem leta 2016 in drugim četrtletjem leta 2017. Stopnja izstopanja s trga dela[4] se je zmanjšala daleč pod ravni pred krizo, stopnja odliva iz brezposelnosti[5] pa se je v zadnjih četrtletjih pospešeno večala in se približala stopnji pred krizo.

Ozadje

Četrtletni pregled zajema podatke o zadnjih spremembah na področju socialnih zadev in trga dela v EU. Preučuje kratkoročne spremembe BDP in trende zaposlovanja.

Evropski parlament, Svet in Komisija so 17. novembra 2017 razglasili evropski steber socialnih pravic, v katerem je navedenih dvajset ključnih načel in pravic za poštene in dobro delujoče trge dela ter mreže socialne varnosti. Komisija si že prizadeva za uresničevanje stebra z otipljivimi ukrepi, na primer s pobudo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, predlogom direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji ter prihodnjim svežnjem za socialno pravičnost.

Ključni instrument pri usmerjanju procesa gospodarske in socialne konvergence je vsakoletni evropski semester. Od cikla 2017/2018 so načela in prednostne naloge stebra vključena v vse glavne dokumente semestra. Predvsem osnutek skupnega poročila o zaposlovanju vključuje nov pregled socialnih kazalnikov za spremljanje uspešnostih na ključnih področjih, ki jih zajema steber, kot so delež mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, stopnja brezposelnosti mladih ali učinek socialnih transferjev na zmanjšanje revščine.

Dodatne informacije

Četrtletni pregled razmer na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi – februar 2018

Spletišče evropskega stebra socialnih pravic

Zaposlovanje in socialna analiza GD EMPL

 

[1] Stopnja prostih delovnih mest meri odstotek prostih delovnih mest v primerjavi s skupnim številom prostih in zasedenih delovnih mest.

[2] Kazalnik pomanjkanja delovne sile je delež podjetij, ki vidijo v pomanjkanju delovne sile dejavnik, ki omejuje proizvodnjo.

[3] Kazalnik zaposlovanja je delež delavcev, ki so v zadnjih treh mesecih začeli z delom pri delodajalcu.

[4] Stopnja izstopanja s trga dela je delež zaposlenih, ki so v določenem obdobju zapustili delodajalca.

[5] Stopnja odliva iz brezposelnosti je delež brezposelnih, ki so v določenem obdobju našli delovno mesto.

IP/18/721

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar