Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag van de Commissie: werkgelegenheid en sociale situatie in de EU blijven verbeteren

Brussel, 12 februari 2018

Volgens het recentste kwartaaloverzicht inzake werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa is dankzij een sterke economische groei de werkgelegenheid in de EU in het derde kwartaal van 2017 nog sterker gegroeid dan verwacht en de werkloosheid verder afgenomen.

Marianne Thyssen, Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, is tevreden: "Europa kent opnieuw groei. Meer dan 236 miljoen mensen hebben een baan; er zijn dus meer mensen aan het werk dan ooit eerder is geregistreerd. Daarbij daalt ook de werkloosheid gestaag. Wij moeten optimaal gebruikmaken van deze positieve economische dynamiek en concreet werk maken van de nieuwe en doeltreffendere rechten voor de burgers die wij in de Europese pijler van sociale rechten hebben vastgesteld: billijke arbeidsvoorwaarden, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en een behoorlijke sociale bescherming. Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat alle burgers en werknemers kunnen profiteren van deze positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt."

Ten opzichte van het voorgaande jaar is de werkgelegenheid in de EU gestegen met 1,7 %. Dit betekent dat 4 miljoen mensen meer een baan hebben, waarvan 2,7 miljoen in de eurozone. Deze stijging is vooral te danken aan de toename van vaste en voltijdse arbeidsplaatsen. Tussen het derde kwartaal van 2016 en dat van 2017 is het aantal werknemers met vaste contracten gestegen met 2,8 miljoen. Er zijn dus drie maal meer vaste contracten bijgekomen dan tijdelijke (900 000). Het aantal voltijdse werknemers is met ongeveer 3 miljoen gestegen tot 181 miljoen, terwijl het aantal deeltijdwerkers is toegenomen met ongeveer 300 000 tot 42,7 miljoen.

De arbeidsparticipatie in de EU in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar is de afgelopen drie jaar voortdurend toegenomen en bedroeg 72,3 % in het derde kwartaal van 2017, het hoogste percentage ooit. Niettemin bestaan er nog altijd grote verschillen tussen de lidstaten. De nationale arbeidsparticipatiecijfers variëren van 58 % in Griekenland tot 82 % in Zweden. Verder blijkt uit het verslag dat de werkloosheid in de EU bijna tot op het niveau van vóór de crisis is teruggedrongen. Er zijn ongeveer 8,6 miljoen minder werklozen dan op het moment van de piek in april 2013 en in december 2017 waren er minder dan 18 miljoen werklozen, wat het laagste cijfer is sinds november 2008.

Ook uit andere cijfers in het kwartaaloverzicht blijkt dat de economie in betere gezondheid verkeert:

  • De arbeidsproductiviteit in de EU is met 0,8 % toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. De grootste toename werd vastgesteld in Letland, Litouwen, Polen en Roemenië (3 % of meer op een jaar tijd).
  • De financiële situatie van de huishoudens in de EU blijft verbeteren en is op een jaar tijd met ongeveer 1,5 % gestegen, voornamelijk door een stijging van de inkomsten uit arbeid. In bijna alle lidstaten bleef het inkomen van huishoudens in de eerste helft van 2017 stijgen. Toch bleef het bruto beschikbare inkomen van huishoudens in een aantal landen, namelijk Kroatië, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Nederland, nog steeds onder het niveau van 2008.
  • De vraag naar arbeid en het tekort aan arbeidskrachten bleven toenemen. In het derde kwartaal van 2017 is het percentage vacatures[1] in de EU gestegen tot 2 %. De vacaturegraad was hoger in de dienstensector dan in de industrie en de bouwsector. Er was een groter tekort aan arbeidskrachten [2] en er werd meer aangeworven [3] (een stijging van 3,7 % in de twaalf maanden tot het tweede kwartaal van 2017). Het werkbeëindigingspercentage [4] daalde zelfs onder het niveau van vóór de crisis, terwijl het percentage vervulde vacatures [5] gedurende de afgelopen kwartalen nog sneller aangroeide en nu bijna even hoog is als vóór de crisis.

Achtergrond

Het kwartaaloverzicht inzake werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa biedt een overzicht van de recente sociale en arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen in de EU. Daarin wordt gekeken naar veranderingen van het bbp en werkgelegenheidstendensen op korte termijn.

Op 17 november 2017 hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de Europese pijler van sociale rechten geproclameerd, die twintig fundamentele beginselen en rechten omvat die moeten zorgen voor eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. De Commissie doet alles van haar kant om deze pijler om te zetten in concrete acties, bijvoorbeeld met het initiatief voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, het voorstel voor een richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de Europese Unie of het aangekondigde pakket inzake sociale rechtvaardigheid.

Een belangrijk instrument voor een jaarlijkse bijsturing van het proces van economische en sociale convergentie is het Europees semester. Te beginnen met de cyclus van 2017/18 zijn de beginselen en prioriteiten van de pijler in alle belangrijkste documenten van het Europees semester geïntegreerd. In het ontwerp van gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid is het nieuwe sociale scorebord opgenomen, dat de prestaties monitort op gebieden waarop de pijler betrekking heeft zoals het percentage voortijdige schoolverlaters, jeugdwerkloosheid of de impact van sociale overdrachten op armoedebestrijding.

Meer informatie

Kwartaaloverzicht inzake werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa, februari 2018

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Werkgelegenheids- en sociale analyse door DG EMPL

 

[1] De vacaturegraad is het aantal vacatures als percentage van het totale aantal al dan niet ingevulde banen.

[2] De indicator voor het arbeidskrachtentekort is het percentage bedrijven dat een tekort aan arbeidskrachten aangeeft als een productiebeperkende factor.

[3] De aanwervingsindicator is het percentage werknemers dat in de laatste drie maanden bij een werkgever is beginnen werken.

[4] Het werkbeëindigingspercentage is het percentage werknemers dat in een bepaalde periode weggaat bij zijn werkgever.

[5] Het percentage vervulde vacatures is het percentage werklozen dat in een bepaalde periode een baan vindt.

IP/18/721

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar