Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisijos ataskaita. Užimtumo ir socialinė padėtis ES toliau gerėja

Briuselis, 2018 m. vasario 12 d.

Naujausioje ketvirčio apžvalgoje „Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“ nurodoma, kad ES ekonomika sparčiai auga, 2017 m. trečią ketvirtį sparčiau, nei tikėtasi, augo ir užimtumas, o nedarbo lygis dar labiau nukrito.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen kalbėjo:Europos ekonomika vėl pradeda augti. ES užimtumas pasiekė beprecedentį lygį – šiuo metu darbą turi daugiau kaip 236 mln. žmonių. Nedarbo lygis pamažu krenta. Turėtume kuo geriau išnaudoti šią teigiamą ekonomikos dinamiką ir įgyvendinti naujas ir veiksmingesnes piliečių teises, nustatytas Europos socialinio ramsčio dokumentuose, pavyzdžiui, tinkamas darbo sąlygas, lygias galimybes darbo rinkoje ir adekvačią socialinę apsaugą. Atėjo laikas užtikrinti, kad šie palankūs darbo rinkos pokyčiai teiktų naudos visiems piliečiams ir darbuotojams.

Palyginti su praėjusiais metais, ES užimtumas išaugo 1,7 proc. Tai reiškia, kad darbą gavo dar 4 mln. žmonių (2,7 mln. iš jų – euro zonoje). Labiausiai prie to prisidėjo nuolatinis darbas ir darbas visą darbo dieną. Nuo 2016 m. trečio ketvirčio iki 2017 m. pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų skaičius išaugo 2,8 mln. Šis prieaugis – tris kartus didesnis nei pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių asmenų skaičiaus padidėjimas (900 000). Visą darbo dieną dirbančių asmenų skaičius išaugo maždaug 3 mln. ir pasiekė 181 mln., o ne visą darbo dieną dirbančių asmenų – maždaug 300 000 ir pasiekė 42,7 mln.

Pastaruosius trejus metus ES nuolat augo 20–64 m. asmenų užimtumas. 2017 m. trečią ketvirtį jis buvo 72,3 proc. – tai aukščiausias iki šiol užfiksuotas lygis. Vis dėlto šalių tarpusavio skirtumai tebėra dideli. Nacionalinis užimtumo lygis svyravo nuo 58 proc. Graikijoje iki 82 proc. Švedijoje. Ataskaita taip pat rodo, kad ES nedarbas palaipsniui artėja prie ikikrizinio lygio. Nedarbas, pasiekęs aukščiausią lygį 2013 m. balandžio mėn., sumažėjo maždaug 8,6 mln., tad 2017 m. gruodžio mėn. darbo neturėjo mažiau nei 18 mln. žmonių. Tai žemiausias nedarbo lygis nuo 2008 m. lapkričio mėn.

Ketvirčio apžvalgoje pateikta ir kitų darbo rinkos duomenų, rodančių, kad ES ekonomika atsigauna.

  • Palyginti su 2016 m. trečiu ketvirčiu, ES darbo našumas išaugo 0,8 proc. Didžiausias padidėjimas užfiksuotas Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje (bent 3 proc. per metus).
  • Toliau gerėjo finansinė ES namų ūkių padėtis – kasmetinį maždaug 1,5 proc. augimą daugiausia lėmė darbo pajamų didėjimas. Beveik visose valstybėse narėse metinės darbo pajamos iki 2017 m. pirmo pusmečio didėjo. Vis dėlto keliose valstybėse narėse (Kroatijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose) bendros disponuojamosios namų ūkio pajamos tebebuvo mažesnės nei 2008 m.
  • Didėja darbo jėgos paklausa ir darbo jėgos trūkumas. Bendras ES laisvų darbo vietų rodiklis[1] 2017 m. trečią ketvirtį pasiekė 2 proc. Paslaugų sektoriuje jis buvo didesnis nei pramonės ar statybų sektoriuose. Ėmė vis labiau trūkti darbo jėgos[2], suaktyvėjo samdymas[3] (3,7 proc. per metus iki 2017 m. antro ketvirčio). Atleidimo iš darbo rodiklis[4] dabar yra mažesnis nei iki krizės, o įsidarbinimo rodiklis[5] pastaraisiais ketvirčiais ėmė sparčiai didėti ir priartėjo prie ikikrizinio lygio.

Pagrindiniai faktai

Ketvirčio apžvalgoje „Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“ aptariama ES socialinė ir darbo rinkos raida. Analizuojami trumpalaikiai BVP pokyčiai ir užimtumo tendencijos.

2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį, kuriame nustatyta 20 pagrindinių principų ir teisių, padėsiančių remti teisingas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Komisija jau ėmėsi veiksmų Ramsčiui įgyvendinti: pavyzdžiui, ji jau priėmė iniciatyvą dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje. Be to, rengiamas socialinio teisingumo dokumentų rinkinys.

Svarbiausias ekonominės ir socialinės konvergencijos proceso valdymo veiksnys – kasmetinis Europos semestras. Nuo 2017–2018 m. visi svarbiausi Semestro dokumentai derinami su Ramsčio principais. Į bendros užimtumo ataskaitos projektą įtraukta nauja socialinių rodiklių suvestinė, leisianti stebėti padėtį Ramsčio srityse, pavyzdžiui, mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių, jaunimo nedarbo lygį ar socialinių pervedimų poveikį skurdo mažinimui.

Daugiau informacijos

Ketvirčio apžvalga „Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“. 2018 m. vasario mėn.

Europos socialinių teisių ramsčio svetainė

EMPL GD užimtumo ir socialinė analizė

 

[1] Laisvų darbo vietų rodiklis – laisvų darbo vietų procentinė dalis, palyginti su visomis užimtomis ir neužimtomis darbo vietomis.

[2] Darbo jėgos trūkimo rodiklis – procentinė gamybos įmonių, nurodančių, kad darbo jėgos trūkumas yra gamybą ribojantis veiksnys, dalis.

[3] Samdos rodiklis – procentinė asmenų, kurie buvo pasamdyti per pastaruosius trejus mėnesius, dalis.

[4] Atleidimo iš darbo rodiklis – procentinė asmenų, per tam tikrą laiką praradusių darbą, dalis.

[5] Įsidarbinimo rodiklis – procentinė asmenų, per tam tikrą laiką gavusių darbą, dalis.

IP/18/721

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar