Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Rapport fra Kommissionen: Den beskæftigelsesmæssige og sociale situation i EU bliver stadig bedre

Bruxelles, den 12. februar 2018

Støttet af en stærk økonomisk vækst er beskæftigelsen i EU fortsat med at stige kraftigere end forventet i tredje kvartal af 2017, mens arbejdsløsheden faldt yderligere i henhold til den seneste kvartalsrapport om den beskæftigelsesmæssige og sociale udvikling i Europa.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Væksten er tilbage i Europa. Beskæftigelsen i EU nåede op på det højeste niveau nogensinde med mere end 236 mio. mennesker i beskæftigelse. Og arbejdsløsheden er støt faldende. Vi bør i så høj grad som muligt udnytte denne positive økonomiske fremdrift til at opnå fremskridt med hensyn til de nye og mere effektive rettigheder for borgerne, som vi fastlagde inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder: rimelige arbejdsvilkår, lige adgang til arbejdsmarkedet og en anstændig social beskyttelse. Nu er det tid til at sikre, at alle borgere og arbejdstagere kan nyde godt af disse positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet."

Sammenlignet med året før steg beskæftigelsen i EU med 1,7 %. Dette svarer til yderligere 4 mio. beskæftigede, heraf 2,7 mio. i euroområdet. Fastansættelse og fuldtidsbeskæftigelse var hovedårsagen til denne stigning. Mellem tredje kvartal i 2016 og 2017 steg antallet af fastansatte med 2,8 mio. Denne stigning er tre gange højere end stigningen i ansatte med tidsbegrænsede kontrakter (900 000). Antallet af fuldtidsansatte arbejdstagere udviste en kraftig stigning på ca. 3 mio. og nåede op på 181 mio., mens antallet af arbejdstagere på deltid steg med ca. 300 000 til 42,7 mio.

EU's beskæftigelsesfrekvens for de 20-64-årige er steget støt i de seneste tre år og var på 72,3 % i tredje kvartal af 2017, hvilket er det højeste nogensinde. Ikke desto mindre er der stadig meget store forskelle mellem medlemsstaterne. Den nationale beskæftigelsesfrekvens varierede fra 58 % i Grækenland til 82 % i Sverige. Rapporten viser også, at arbejdsløsheden i EU nærmer sig niveauet før krisen i et støt tempo. Antallet af arbejdsløse er aftaget med ca. 8,6 millioner personer, siden det toppede i april 2013, og var på under 18 millioner personer i december 2017, hvilket er det laveste niveau siden november 2008.

Yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet i kvartalsrapporten bekræfter også, at EU's økonomi er i bedre form:

  • Arbejdskraftens produktivitet i EU steg med 0,8 % set i forhold til tredje kvartal i 2016. Langt den største stigning blev registreret i Letland, Litauen, Polen og Rumænien (3 % eller mere på årsbasis).
  • Den finansielle situation for husstandene i EU forbedredes fortsat med en vækstrate på ca. 1,5 % på årsbasis, primært som følge af en stigning i indkomst fra arbejde. Næsten alle medlemsstater oplevede en vækst i husstandenes indkomst i året frem til første halvdel af 2017. I en række lande, nemlig Kroatien, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien samt Nederlandene, lå den disponible bruttohusstandsindkomst dog stadig under niveauet for 2008.
  • Efterspørgslen efter arbejdskraft og arbejdskraftmanglen fortsatte med at stige. Den samlede andel af ledige stillinger[1] i EU nåede op på 2 % i tredje kvartal af 2017. Andelen af ledige stillinger var højere i sektoren for tjenesteydelser end inden for industri- og bygge- og anlægssektoren. Manglen på arbejdskraft[2] steg, og ansættelsesaktiviteterne øgedes [3] (med op til 3,7 % om året frem til andet kvartal af 2017). Arbejdsophørsprocenten [4] faldt til et godt stykke under niveauet fra før krisen, mens andelen af arbejdsløse, der kom i job[5], igen, steg i de seneste kvartaler og nærmede sig niveauet fra før krisen.

Baggrund

Kvartalsrapporten om den beskæftigelsesmæssige og sociale udvikling i Europa giver et overblik over de seneste udviklinger på socialområdet og arbejdsmarkedet i EU. I rapporten analyseres de kortsigtede ændringer i BNP og udviklingen inden for beskæftigelsen.

Den 17. november 2017 proklamerede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen den europæiske søjle for sociale rettigheder, der opstiller 20 centrale principper og rettigheder til støtte for retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. Kommissionen yder allerede sit bidrag ved at omsætte søjlen til konkrete tiltag, f.eks. med vores initiativ om balancen mellem arbejdsliv og privatliv og forslaget til et direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union eller den kommende pakke om social retfærdighed.

Det europæiske semester er et centralt instrument til styring af processen med økonomisk og social konvergens hvert år. Fra og med 2017/18-cyklussen er søjlens principper og prioriteter blevet integreret i alle de vigtigste semester-dokumenter. Navnlig omfatter udkastet til den fælles beskæftigelsesrapport den nye sociale resultattavle til overvågning af resultaterne inden for centrale områder, der er omfattet af søjlen, f.eks. andelen af personer, der forlader skolen tidligt, ungdomsarbejdsløshed eller overførselsindkomsters indvirkning på fattigdomsbekæmpelsen.

Yderligere oplysninger

Kvartalsrapport om den beskæftigelsesmæssige og sociale udvikling i Europa — februar 2018

Websted om den europæiske søjle for sociale rettigheder

GD EMPL's arbejdsmarkeds- og samfundsanalyser

 

[1] Andelen af ledige stillinger er antallet af ledige stillinger i procent i forhold til det samlede antal ledige og besatte stillinger.

[2] Indikatoren for mangel på arbejdskraft er andelen af virksomheder, der peger på, at mangel på arbejdskraft er produktionsbegrænsende faktor.

[3] Indikatoren for ansættelse er andelen af arbejdstagere, der begyndte at arbejde hos en arbejdsgiver inden for de seneste 3 måneder.

[4] Arbejdsophørsprocenten er andelen af arbejdstagere, der forlod arbejdsgiveren i en given periode.

[5] Andelen af arbejdsløse, der kom i job, er andelen af arbejdsløse, der fandt et job i en given periode.

IP/18/721

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar