Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bezpieczeństwa: wejście w życie nowych przepisów dotyczących wzmocnionego systemu informacyjnego Schengen

Bruksela, 28 grudnia 2018 r.

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy mające na celu wzmocnienie systemu informacyjnego Schengen (SIS) – zaproponowane przez Komisję w grudniu 2016 r. i przyjęte na początku tego roku.

SIS to najpowszechniej stosowany system wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicami w Europie. W 2017 r. organy krajowe wyszukiwały w nim informacje ponad 5 mld razy. Zmodernizowana baza danych pomoże straży granicznej lepiej monitorować, kto przekracza granice UE; będzie wspierać policję i organy ścigania w chwytaniu niebezpiecznych przestępców i terrorystów oraz zapewni lepszą ochronę zaginionym dzieciom i osobom dorosłym szczególnej troski, zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Zamykamy dziś poważną lukę w dziedzinie bezpieczeństwa w UE. Państwa członkowskie będą miały obowiązek wprowadzenia ostrzeżeń o terroryzmie do wzmocnionego systemu informacyjnego Schengen. Nikt, kto stanowi zagrożenie, nie powinien pozostać niezauważony. Interoperacyjność SIS z innymi unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie bezpieczeństwa, granic i migracji zapewni w niedalekiej przyszłości połączenie wszystkich kropek na ekranach naszych radarów.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King powiedział: SIS jest kluczowym narzędziem bezpieczeństwa w UE, umożliwiającym organom krajowym chwytanie przestępców i terrorystów w całej Europie. Nowy obowiązek tworzenia wpisów w SIS pomoże uczynić Europę bezpieczniejszą – zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z terroryzmem – w ramach szerzej zakrojonych wysiłków na rzecz poprawy wymiany informacji i skuteczniejszej współpracy między naszymi systemami informacyjnymi” .

Od dziś obowiązują nowe zasady dotyczące wpisów związanych z terroryzmem:

  • Wzmożona czujność w przypadku przestępstw terrorystycznych: Od dzisiaj organy krajowe są zobowiązane do tworzenia wpisów w SIS we wszystkich przypadkach związanych z przestępstwami terrorystycznymi. Do końca 2019 r. państwa członkowskie będą również musiały informować Europol o wpisach związanych z terroryzmem, co pomoże połączyć fakty na szczeblu europejskim.
  • Bardziej rygorystyczne zasady ochrony danych: Nowe przepisy dostosowano do nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz do dyrektywy w sprawie ochrony danych dotyczącej policji.

Liczne nowe funkcje SIS będą wprowadzane etapami, przy czym system musi osiągnąć pełną operacyjność w państwach członkowskich 3 lata po wejściu w życie wspomnianych przepisów:

  • Nowe wpisy dotyczące przestępców i decyzji nakazujących powrót: Dzięki nowym przepisom będzie możliwe wprowadzanie do SIS wpisów dotyczących osób nieznanych, które są poszukiwane w związku z przestępstwem. Ponadto wprowadzona została nowa kategoria wpisów – „decyzje nakazujące powrót” – w celu poprawy egzekwowania takich decyzji wydanych w odniesieniu do obywateli państw trzecich nielegalnie przebywającym na terytorium UE;
  • Udoskonalone przepisy dotyczące zaginionych dzieci i osób w potrzebie: Oprócz wpisów dotyczących osób zaginionych organy krajowe będą mogły dokonywać również wpisów zapobiegawczych dotyczących osób wymagających ochrony;
  • Egzekwowanie zakazów wjazdu: Wprowadzenie do SIS wszelkich zakazów wjazdu wydanych w odniesieniu do obywateli państw trzecich będzie teraz obowiązkowe, co uniemożliwi im wjazd do strefy Schengen;

Kontekst

W orędziu o stanie Unii z 2016 r. przewodniczący Juncker podkreślił, jak istotne znaczenie ma likwidacja istniejących niedociągnięć w zarządzaniu danymi oraz poprawa interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych. Jednym z fundamentów prowadzonych prac jest udoskonalony system informacyjny Schengen (SIS).

W wyniku kompleksowej oceny SIS przeprowadzonej w 2016 r. zidentyfikowano pewne obszary, w których możliwe były usprawnienia operacyjne i techniczne. Wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję w grudniu 2016 r. pozwoliły wdrożyć zalecenia zawarte w sprawozdaniu ze wspomnianej oceny, jak również wywiązać się ze zobowiązania podjętego przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2016 r. Współprawodawcy przyjęli wnioski Komisji w listopadzie 2018 r.

System informacyjny Schengen (SIS) jest wielkoskalowym scentralizowanym systemem informacyjnym. Wspiera kontrole na granicach zewnętrznych oraz usprawnia ściganie przestępstw i współpracę sądową w 30 państwach w całej Europie. Obecnie zawiera on ponad 79 mln rekordów danych, a w 2017 r. wyszukiwano w nim dane ponad 5 mld razy. SIS zawiera przede wszystkim informacje dotyczące osób, które nie mają prawa wjazdu lub pobytu na terytorium strefy Schengen, osób poszukiwanych w związku z działalnością przestępczą i osób zaginionych, a także informacje dotyczące pewnych utraconych lub skradzionych przedmiotów (np. pojazdów, broni, łodzi i dokumentów tożsamości) oraz dane niezbędne do lokalizacji i potwierdzenia tożsamości danej osoby.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje wzmocnienie Systemu Informacyjnego Schengen, aby skuteczniej walczyć z terroryzmem i przestępczością transgraniczną

Strona internetowa DG HOME  – System informacyjny Schengen

IP/18/6921

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar