Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност — влизат в сила нови правила за подобряване на Шенгенската информационна система

Брюксел, 28 декември 2018 r.

Днес влизат в сила нови правила за укрепване на Шенгенската информационна система (ШИС), които бяха предложени от Комисията през декември 2016 г. и приети през изминалата година.

ШИС е най-широко използваната европейска система за обмен на информация за целите на сигурността и управлението на границите. Модернизираната база данни, консултирана над 5 милиарда пъти от националните органи през 2017 г., ще помага на граничните служители да следят по-добре кой пресича границите на ЕС, ще подпомага полицейските и правоприлагащите органи при залавянето на опасни престъпници и терористи и ще осигурява по-добра защита за изчезнали деца и уязвими възрастни лица в съответствие с новите правила за защита на данните.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Днес запълваме важни пропуски в сигурността в ЕС. Държавите членки ще бъдат задължени да въвеждат сигналите, свързани с тероризъм, в подобрената Шенгенска информационна система. Нито едно лице, което представлява заплаха, не бива да остане незабелязано. В близко бъдеще оперативната съвместимост на ШИС с другите наши информационни системи в областта на сигурността, границите и миграцията ще гарантира, че всички точки на екраните на нашите радари са правилно свързани.

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, заяви: ШИС е ключов инструмент за сигурността в ЕС, който позволява на националните органи да залавят престъпници и терористи в цяла Европа. Новото задължение за създаване на сигнали в ШИС, което е част от нашите по-общи усилия за подобряване на обмена на информация и за по-ефективно взаимодействие между нашите информационни системи, ще помогне за повишаване на сигурността в Европа, особено що се отнася до борбата с тероризма.

От днес нататък се прилагат нови правила по отношение на сигналите, свързани с тероризъм:

  • По-голяма бдителност за терористични престъпления: считано от днес, националните органи са длъжни да въвеждат в ШИС сигнали за всички случаи, свързани с терористични престъпления. До края на 2019 г. държавите членки ще трябва също така да информират Европол за намирането на съответствия на сигнали, свързани с тероризъм, което ще помогне за преодоляване на разпокъсаността на европейско равнище.
  • По-строги правила за защита на данните: новите правила са приведени в съответствие с новия Общ регламент относно защитата на данните и директивата във връзка с полицейското сътрудничество за защита на данните.

Редица други нови функции в ШИС ще бъдат въведени поетапно, като изискването е системата да функционира пълноценно в държавите членки 3 години след влизането в сила на законодателството:

  • Нови сигнали за престъпници и решения за връщане: новите правила ще позволят подаването на сигнали за неизвестни лица, издирвани във връзка с престъпление. Освен това бе въведена нова категория сигнали за „решения за връщане“, за да се подобри прилагането на решенията за връщане, издадени по отношение на незаконно пребиваващи граждани на трети страни.
  • По-строги разпоредби относно изчезналите деца и хората, нуждаещи се от закрила: националните органи ще могат да подават превантивни сигнали за лица, които се нуждаят от международна закрила, в допълнение към съществуващите сигнали за изчезнали лица.
  • Прилагане на забраните за влизане: вече ще бъде задължително в ШИС да се въвеждат всички забрани за влизане, издадени по отношение на граждани на трети държави, като по този начин ще се предотврати тяхното влизане в Шенгенското пространство.

Контекст

В речта си за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят Юнкер изтъкна важността на преодоляването на съществуващите слабости в управлението на данните и на подобряването на оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи. Укрепването на Шенгенската информационна система (ШИС) е едно от основните усилия в тази насока.

В резултат от цялостната оценка на ШИС, извършена през 2016 г., бяха идентифицирани области, в които могат да бъдат направени оперативни и технически подобрения. В законодателните предложения, представени от Комисията през декември 2016 г., бяха изпълнени препоръките, изложени в този доклад за оценка, както и ангажиментът, поет от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2016 г. Съзаконодателите приеха предложенията на Комисията през ноември 2018 г.

Шенгенската информационна система (ШИС) е широкомащабна, централизирана информационна система, която подпомага контрола на външните шенгенски граници и подобрява сътрудничеството в областта на правоприлагането и съдебната дейност в 30 държави в цяла Европа. В момента тя съдържа около 79 милиона записа и е била консултирана 5 милиарда пъти през 2017 г. По-конкретно ШИС предоставя информация за лица, които нямат право да влизат или пребивават в Шенгенското пространство, лица, издирвани във връзка с престъпни дейности, и за изчезнали лица, както и подробности за определени изгубени или откраднати вещи (например автомобили, огнестрелни оръжия, лодки и документи за самоличност) и данни, необходими за локализирането на дадено лице и за потвърждаване на неговата самоличност.

За повече информация

Съобщение за медиите — Съюз на сигурност: Комисията предлага да укрепване на Шенгенската информационна система за по-успешна борба с тероризма и трансграничната престъпност

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“ — Шенгенска информационна система

IP/18/6921

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar