Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: Skupna pravila EU o listinjenju bodo začela veljati 1. januarja

Bruselj, 30. decembra 2018

Nova pravila za oživitev trga listinjenja v EU bodo zagotovila več priložnosti za naložbe in okrepila posojanje gospodinjstvom in podjetjem.

Nova usklajena pravila o listinjenju, ki se bodo začela uporabljati s 1. januarjem, so pomemben gradnik unije kapitalskih trgov. Pomagala bodo zagotoviti dodatne vire financiranja za podjetja, krepiti sposobnost bank za podporo gospodarstvu ter porazdeliti tveganja med udeleženci trga, pri čemer se bodo izogibala pretiravanjem, ki so povzročila finančno krizo.

Nova uredba o listinjenju se v veliki meri opira na delo mednarodne nadzorne skupnosti ter določa skupna pravila in sklop meril za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje v EU. Ta pravila predstavljajo nov razred visokokakovostnega listinjenja. Poenostavila bodo izdajanje in vlaganje v listinjenje v EU ter prispevala k zagotavljanju finančne stabilnosti in zaščite vlagateljev.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Ta zakonodaja je eden izmed temeljnih kamnov unije kapitalskih trgov, enega od ključnih projektov Komisije za izgradnjo enotnega trga za kapital v EU. Pomagala bo vzpostaviti trden in varen trg listinjenja v EU, ki bo ustvarjal resnične koristi za naložbe, delovna mesta in rast. Sprostila bo bančna posojila, tako da se lahko več financiranja nameni za podporo našim podjetjem in gospodinjstvom.“

Ta vseevropska pobuda za „visokokakovostno“ listinjenje bo z višjo stopnjo standardizacije produktov zagotovila visoke standarde postopka, pravno varnost in primerljivost med instrumenti listinjenja. To bo izboljšalo preglednost, usklajenost in razpoložljivost ključnih informacij za vlagatelje, tudi na področju posojil za MSP, ter spodbudilo večjo likvidnost. To bi moralo olajšati izdajanje listinjenih produktov, institucionalnim vlagateljem pa omogočiti, da delujejo s potrebno skrbnostjo, kar pomaga opredeliti tiste produkte, ki ustrezajo njihovim potrebam glede razpršenosti, donosa in trajanja sredstev.

Ta pravila se bodo začela neposredno uporabljati v vseh državah članicah EU s 1. januarjem 2019.

Ozadje

Listinjenje je postopek, pri katerem posojilodajalec, npr. banka, z združevanjem sredstev (npr. posojil za nakup avtomobila ali posojil MSP) ustvari finančni instrument, ki ga nato proda vlagateljem. To olajšuje dostop do širšega nabora vlagateljev, s tem pa se poveča likvidnost in sprosti kapital bank za nova posojila.

Evropska Komisija je septembra 2015 predlagala nova pravila za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje v okviru akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov. Po tedanjih ocenah Komisije bi izdajanje listinjenih vrednostnih papirjev v EU, če bi ponovno doseglo povprečje iz obdobja pred krizo, ustvarilo približno 150 milijard evrov dodatnih sredstev za financiranje gospodarstva.

Ta novi pravni okvir EU nima nikakršne zveze z listinjenjem drugorazrednih hipotekarnih posojil, ki se je izvajalo v ZDA ter ki je pripomoglo k nastanku finančne krize. Evropska komisija ne načrtuje vrnitve v čase nejasnih in kompleksnih drugorazrednih instrumentov. Namesto tega nova pravila jasno razlikujejo med enostavnimi in preglednejšimi produkti listinjenja in drugimi produkti, ki ne izpolnjujejo takšnih meril. To bo obnovilo pomemben kanal financiranja gospodarstva EU, ne da bi ogrozilo finančno stabilnost.

Druga finančna pravila, ki bodo začela veljati v letu 2019:

  • 13. januarja 2019 bo začela veljati revidirana direktiva o poklicnih pokojninskih skladih, znana kot IORP2.
  • Revidirana direktiva o pravicah delničarjevbo začela veljati 10. junija 2019.
  • Nova uredba o prospektu, sprejeta v okviru akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov za izboljšanje dostopa do financiranja za podjetja in poenostavitev informacij za vlagatelje, bo začela veljati 21. julija 2019.
  • Pravila o močni avtentikaciji potrošnikov, ki bodo zagotovila varnejša elektronska plačila v trgovinah in na spletu, bodo začela veljati 14. septembra 2019.

Več informacij:

IP/18/6900

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar