Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Únia kapitálových trhov: Od 1. januára platia v EÚ spoločné pravidlá sekuritizácie

Brusel 30. december 2018

Nové pravidlá oživenia trhu EÚ so sekuritizačnými produktmi prinesú viac investičných príležitostí a úverov pre domácnosti a podniky.

Od 1. januára platia nové pravidlá sekuritizácie, ktoré predstavujú dôležitý stavebný kameň únie kapitálových trhov. Umožnia poskytnúť spoločnostiam ďalšie zdroje financovania, posilnia schopnosť bánk podporovať hospodárstvo a rozdeliť riziká medzi všetkých účastníkov trhu a zároveň zabránia extrémom, ktoré viedli k finančnej kríze.

Nové nariadenie o sekuritizácii prevažne nadväzuje na prácu medzinárodného spoločenstva pre dohľad a zavádza v EÚ spoločné pravidlá a kritériá jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácie (STS). Ide o novú triedu vysoko kvalitnej sekuritizácie. Nové pravidlá uľahčia vydávanie a investovanie do sekuritizačných produktov v EÚ a pomôžu zabezpečiť finančnú stabilitu a ochranu investorov.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Tento právny predpis je jedným zo základných kameňov únie kapitálových trhov, ktorú Komisia považuje v rámci budovania jednotného kapitálového trhu v EÚ za svoj pilotný projekt. Pomôže vybudovať zdravý a bezpečný trh s cennými papiermi, ktorý reálne povzbudí investície, zamestnanosť a rast. Uvoľní bankám ruky pri poskytovaní úverov, aby mohlo do podpory našich spoločností a domácností smerovať viac finančných prostriedkov.“

Celoeurópska iniciatíva zameraná na „vysokokvalitnú“ sekuritizáciu zabezpečí zvýšením miery štandardizácie produktov lepšiu úroveň daného procesu, právnu istotu a porovnateľnosť všetkých sekuritizačných nástrojov. To predovšetkým zlepší transparentnosť, konzistentnosť a dostupnosť kľúčových informácií pre investorov, a to aj v oblasti poskytovania úverov pre MSP. Okrem toho sa tým zvýši likvidita. Na druhej strane by malo dôjsť k zjednodušeniu emisie sekuritizovaných produktov a inštitucionálnym investorom sa mala umožniť riadna hĺbková analýza produktov, aby zistili, ktoré z nich zodpovedajú ich požiadavkám na diverzifikáciu aktív, návratnosť a trvanie.

Tieto pravidlá sa od 1. januára 2019 priamo uplatňujú vo všetkých členských štátoch EÚ.

Súvislosti

Sekuritizácia je proces, v ktorom obvykle veriteľ (napríklad banka) zoskupením aktív (napríklad pôžičiek na auto alebo úverov pre MSP) vytvorí finančný nástroj, ktorý môžu kúpiť investori. Uľahčí sa tak prístup k širšej skupine investorov, čím sa zvýši likvidita a uvoľní bankový kapitál na nové úvery.

Európska komisia navrhla v septembri 2015 v akčnom pláne únie kapitálových trhov nové pravidlá jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácie. Podľa vtedajších odhadov Komisie ak by sa emisia sekuritizácií v rámci EÚ opäť zvýšila na priemernú úroveň spred krízy, prinieslo by to hospodárstvu ďalšie finančné prostriedky vo výške približne 150 mld. eur.

Tento nový právny rámec EÚ nijako nesúvisí so sekuritizáciou amerických hypoték nízkej kvality, ktoré prispeli k finančnej kríze. Európska komisia nemá v úmysle vrátiť sa k netransparentným a zložitým nástrojom nízkej kvality. Namiesto toho bude vďaka novým pravidlám jasný rozdiel medzi na jednej strane jednoduchými a prehľadnými sekuritizačnými produktmi a na druhej strane produktmi, ktoré takéto kritéria nespĺňajú. Tým sa obnoví významný kanál financovania hospodárstva EÚ bez ohrozenia finančnej stability.

V roku 2019 začnú platiť aj iné finančné pravidlá:

  • 13. januára 2019 nadobudne účinnosť zrevidovaná smernica zamestnaneckých dôchodkových fondoch známa ako o IZDZ2.
  • 10. júna 2019 nadobudne účinnosť smernica o právach akcionárov.
  • 21. júla 2019 nadobudne účinnosť nariadenie o prospekte, ktoré je súčasťou akčného plánu únie kapitálových trhov s cieľom zlepšiť financovanie spoločností a zjednodušiť informovanie investorov.
  • 14. septembra 2019 nadobudnú platnosť pravidlá silnej autentifikácie zákazníka, ktoré zvýšia bezpečnosť elektronických platieb v obchodoch a na internete.

Ďalšie informácie:

IP/18/6900

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar