Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: От 1 януари ще се прилагат общи правила на ЕС в областта на секюритизациите

Брюксел, 30 декември 2018 r.

Целта на новите правила е да се активизира пазарът на секюритизации в ЕС, така че да бъдат разкрити повече възможности за инвестиции и кредитиране на домакинствата и бизнеса.

Новите хармонизирани правила за секюритизациите, които ще започнат да се прилагат от 1 януари, са важен градивен елемент на съюза на капиталовите пазари. Те ще спомогнат за осигуряване на допълнителни източници на финансиране за дружествата, за повишаване на капацитета на банките за подкрепа на икономиката, както и за по-доброто разпределяне на рисковете между участниците на пазара, като същевременно бъдат избегнати крайностите, довели до финансовата криза.

Новият Регламент относно секюритизациите се основава до голяма степен на опита на международната надзорна общност. В него се определят общите правила и критериите за опростените, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации в ЕС – нова категория висококачествени секюритизации. Правилата ще улеснят емитирането на секюритизации и инвестициите в тях в рамките на ЕС, като ще допринесат за гарантирането на финансовата стабилност и защитата на инвеститорите.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Тази нормативна уредба е един от основополагащите елементи на съюза на капиталовите пазари – основният проект на Комисията в рамките на усилията ѝ за изграждане на единен капиталов пазар в ЕС. Тези правила ще спомогнат за изграждането на стабилен и сигурен пазар на секюритизации в ЕС, което ще донесе практически ползи в областта на инвестициите, работните места и растежа. Ще се освободи кредитен капацитет, който банките ще могат да насочат към финансиране на европейските дружества и домакинства.

Инициативата на ЕС за висококачествени секюритизации ще осигури високи стандарти по отношение на процедурата, правната сигурност и сравнимостта между различните секюритизационни инструменти благодарение на по-високата степен на стандартизиране на продуктите. В резултат на това осезаемо ще се подобри прозрачността, последователността и наличността на ключова информация за инвеститорите, включително по отношение на заемите за МСП, и ще се стимулира ликвидността. По този начин следва да се улесни емитирането на секюритизирани продукти и да се даде възможност на институционалните инвеститори да извършват задълбочени надлежни проверки, което ще им помогне да намерят онези продукти, които съответстват на техните потребности по отношение на диверсификацията, възвръщаемостта и дюрацията на активите.

Правилата ще започнат да се прилагат пряко във всички държави от ЕС от 1 януари 2019 г.

Контекст

Секюритизацията е процес, при който най-често заемодател — например банка, обособява финансов инструмент чрез обединяването на активи (например заеми за закупуване на автомобили или заеми, предоставени на МСП), които инвеститорите могат да купят. Това осигурява достъп до по-голям кръг инвеститори, което на свой ред увеличава ликвидността и освобождава банков капитал за отпускане на нови заеми.

През септември 2015 г. Европейската комисия предложи нови правила за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации като част от Плана за действие за СКП. Прогнозите на Комисията към онзи момент предвиждаха, че ако емитирането на секюритизации в ЕС бъде възстановено до средното равнище отпреди кризата, това би генерирало около 150 милиарда евро под формата на допълнително финансиране за икономиката.

Новата правна уредба на ЕС няма никаква връзка със секюритизацията на високорисковите ипотечни кредити в САЩ, допринесли за финансовата криза. Европейската комисия не възнамерява да се връща към непрозрачните и сложни високорискови инструменти, а напротив — новите правила ясно разграничават опростените и по-прозрачни секюритизационни продукти от други продукти, които нямат тези характеристики. По този начин ще бъде възстановен един много важен канал за финансиране на икономиката на ЕС, без да се застрашава финансовата стабилност.

През 2019 г. ще започнат да се прилагат и други финансови правила, сред които:

  • преразгледаната директива за професионалните пенсионни фондове (ИППО 2), която ще започне да се прилага от 13 януари 2019 г.;
  • преразгледаната директива за правата на акционерите, която ще започне да се прилага от 10 юни 2019 г.;
  • новият регламент за проспектите, който е част от Плана за действие за СКП, цели улесняване на достъпа до финансиране за дружествата и опростяване на информацията за инвеститорите и ще започне да се прилага от 21 юли 2019 г.;
  • правилата за задълбочено установяване на идентичността на клиента, благодарение на които електронните плащания в магазините и онлайн ще станат по-сигурни, ще започнат да се прилагат от 14 септември 2019 г.

За повече информация:

IP/18/6900

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar