Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Eurobaromeetri 2018. aasta sügisene standarduuring: Euroopa Parlamendi valimiste eel on ELi kuvand positiivne

Brüssel, 21. detsember 2018

Täna avaldatud uue Eurobaromeetri uuringu kohaselt leiab esmakordselt enamik eurooplasi, et nende arvamust võetakse ELis kuulda. Eurooplaste arv, kellel on EList positiivne kuvand, kasvab.

Toetus majandus- ja rahaliidule on jätkuvalt tugev ning saavutab euroalas uue kõrgtaseme.

Allpool esitame mõned peamised järeldused, milleni jõuti 8.–22. novembril toimunud ja täna avaldatud värskeima Eurobaromeetri standarduuringu käigus.

1. Positiivsed poliitilised näitajad on tõusuteel

Esimest korda alates selle küsimuse esitamisest nõustub suurem osa eurooplasi, et „nende arvamust võetakse ELis kuulda” (49%, +4 protsendipunkti võrreldes 2018. aasta kevadega), samas kui 47% ei nõustu (-2 protsendipunkti võrreldes 2018. aasta kevadega) ja 4% (-2) vastab „ei tea“. 16 ELi liikmesriigis on enamik vastajatest nõus, et nende arvamust võetakse Euroopa Liidus kuulda, kusjuures kõige kõrgemad näitajad on Taanis (73%), Rootsis (71%) ja Saksamaal (70%).

43%-l eurooplastest on EList positiivne kuvand (+3 protsendipunkti võrreldes 2018. aasta kevadega), mis on kõrgeim tase alates 2009. aasta sügisest. Rohkem kui kolmandikul vastanutest on EList neutraalne kuvand (36%, -1 võrreldes 2018. aasta kevadega), samas kui viiendikul on negatiivne kuvand (20%, -1) ja 1%-l puudub arvamus. Viimasest Eurobaromeetri standarduuringust 2018. aasta kevadel on vastajate osakaal, kellel on EList positiivne kuvand, suurenenud 17 liikmesriigis, kõige rohkem Rootsis (53%, +11), Hispaanias (43%, +10) ja Ühendkuningriigis (43%, +9).

Usaldus ELi vastu on stabiilne – praegune näitaja on 42%, olles endiselt kõrgeimal tasemel pärast 2010. aastat. 17 ELi liikmesriigis on usaldus ELi vastu ülekaalus (2018. aasta kevadel 15), kõrgeimad näitajad on Leedus (65%), Taanis (60%) ja Rootsis (59%). Usaldus ELi vastu on suurem kui oma riigi valitsuse või parlamendi vastu. Euroopa Liitu usaldab 42% eurooplastest, kuid oma riigi parlamenti või valitsust usaldab üksnes 35% (mõlema näitaja puhul +1 protsendipunkt võrreldes 2018. aasta kevadega).

2. ELi kodakondsust ja vaba liikumist toetatakse kõigis ELi liikmesriikides

Kõigis 28 liikmesriigis leiab enamik vastanutest, et nad on ka ELi kodanikud: kogu ELis 71% (võrreldes 2018. aasta kevadega +1 protsendipunkt); riiklikul tasandil kõigub see näitaja 89%-st Luksemburgis 51%-ni Bulgaarias.

Suur enamik vastanutest toetab ELi kodanike vaba liikumist (83%, +1 protsendipunkt võrreldes 2018. aasta kevadega) ja kõigis ELi liikmesriikides jagab seda arvamust rohkem kui kaks kolmandikku vastanutest.

3. Toetus eurole on tugev ja kasvab veelgi

20 aastat pärast ühisraha kasutuselevõttu on toetus majandus- ja rahaliidule ning eurole rekordiline. ELi ühisraha eurot toetab euroalal kolmveerand vastanutest (75%, +1 protsendipunkt).

Enamik ELi kodanikke arvab, et Euroopa majanduse olukord on hea (49%), mis on väike langus võrreldes 2018. aasta kevadega (-1 protsendipunkt). 38% vastanutest on seisukohal, et Euroopa majanduse olukord on halb (+1) ja 13%-l puudub arvamus.

Positiivne arvamus oma riigi majanduse olukorra kohta (49%, muutumatu) kaalub endiselt üles negatiivse arvamuse (48%, +1), aga vaid 1 protsendi võrra. Enamik vastajaid 16 ELi liikmesriigis (2018. aasta kevadel 14) väitsid, et riigi majanduslik olukord on hea. Malta (95%) ning Luksemburg ja Madalmaad (mõlemas 91%) on riigid kõrgeimate näitajatega. Taanis, Saksamaal, Rootsis (kõigis 88%) ja Austrias (81%) on sellel seisukohal rohkem kui kaheksa vastanut kümnest. Madalaimad näitajad on Kreekas (6%), Horvaatias (16%) ning Hispaanias ja Bulgaarias (mõlemas 18%).

4. Eurooplaste peamisteks muredeks jäävad ränne ja terrorism

Sisseränne on endiselt peamine probleem ELi tasandil: 40% vastustest (+2 protsendipunkti võrreldes 2018. aasta kevadega). Seda on mainitud kaks korda sagedamini kui terrorismi (20%), mis on endiselt suuruselt teine probleem hoolimata tugevast vähenemisest (-9 võrreldes 2018. aasta kevadega). Liikmesriikide rahanduse olukord on kolmandal kohal (19%, +2): esimest korda alates 2014. aasta sügisest on see üks kolmest peamisest murest, kaaludes 2010. aasta sügisest alates esimest korda üles mure majandusliku olukorra pärast (18%, muutumatu). Kliimamuutus on 16% vastanute jaoks peamine probleem, mis on enim kasvanud (+5 protsendipunkti) ja jõudnud viiendale kohale.

Kuigi töötus on ELi tasandil kuuendal kohal (13%, mis on selle näitaja madalaim tase alates 2010. aastast), on see endiselt peamine mure riigi tasandil (23 %, -2 protsendipunkti). See on madalaim näitaja alates 2007. aastast. Tõusvad hinnad/inflatsioon/elukallidus (21%, +4) jagavad sisserändega (21%, muutumatu) teist kohta. Elukallidusega seotud mured kuuluvad riigi tasandil kahe peamise mure hulka esimest korda alates 2008. aasta sügisest. Neljandal kohal on 20%-ga (-3) tervishoiu- ja sotsiaalkindlustus, mis langes 2017. aasta sügise tasemele. Majanduslik olukord (15%, muutumatu) ja pensionid (15%, -2) jagavad viiendat kohta, edestades uue rekordi teinud keskkonna-, kliima- ja energiaküsimusi (14%, +4).

 

Taustteave

2018. aasta sügisene Eurobaromeetri standarduuring (EB 90) korraldati näost näkku küsitlusena 8.–22. novembril 2018. ELi liikmesriikides[1] ja kandidaatriikides[2] küsitleti kokku 32 600 inimest.

[1] ELi 28 liikmesriigis küsitleti 27 424 inimest.

[2] Euroopa Liidu 28 liikmesriiki, viis kandidaatriiki (endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Türgi, Montenegro, Serbia ja Albaania) ning Küprose türgi kogukond riigi selles osas, mis ei ole Küprose Vabariigi kontrolli all.

 

Lisateave

Eurobaromeetri standarduuring nr 90

 

LISA

1. „Minu arvamust võetakse ELis kuulda“

Euroopa majanduse olukorra tajumine

 

2. ELi kuvand

1

 

3. Usaldus ELi vastu

ELi kuvand

 

4. Toetus eurole on rekordiline

 Usaldus ELi vastu

 

5. Euroopa majanduse olukorra tajumine

Euroopa majanduse olukorra tajumine

 

6. Riigi majanduse olukorra tajumine

Riigi majanduse olukorra tajumine

 

 7. Vaba liikumine

Vaba liikumine

 

8. ELi kodakondsus

ELi kodakondsus

 

9. Peamised probleemid, millega EL silmitsi seisab 

 Vaba liikumine

 Maksimaalselt kaks vastust – kuus kõige enam nimetatud probleemi

 

10. Peamised probleemid riiklikul tasandil

 ELi kodakondsus

 Maksimaalselt kaks vastust – kuus kõige enam nimetatud probleemi

 

IP/18/6896


Side Bar