Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL MT HR

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Миграция и граници: Европейската комисия предоставя допълнителна помощ от 305 милиона евро за държавите членки, подложени на натиск

Брюксел, 20 декември 2018 r.

Тази седмица Европейската комисия предостави допълнителни 305 милиона евро под формата на спешна помощ за подпомагане на управлението на миграцията и границите в Гърция, Италия, Кипър и Хърватия.

Финансирането ще подпомогне усилията за увеличаване на капацитета за прием, защита на жертвите на трафик на хора и укрепване на капацитета за наблюдение и управление на границите.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Комисията се ангажира да продължи да подкрепя държавите членки, подложени на миграционен натиск. Благодарение на допълнителните 305 милиона евро, отпуснати през тази седмица на няколко държави, ще бъдат посрещнати спешни нужди, като на новопристигналите се осигурява адекватно настаняване и достъп до храна и вода. Гарантира се също безопасността и сигурността на най-уязвимите,а граничният контрол се укрепва, където е необходимо.

Спешното финансиране ще бъде осигурено по линия на управляваните от Комисията фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС). То е част от вече мобилизираните от Комисията 10,8 милиарда евро за миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност за периода 2014 — 2020 г.

Гърция

Комисията предоставя 289 милиона евро за подпомагане на управлението на миграцията в Гърция. Финансирането ще се отпуска за:

  • Жилищно настаняване под наем и надбавки: 190 милиона евро са предназначени за Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), за да се гарантира, че осъществяваната от ВКБООН програма „Спешна подкрепа за интеграция и настаняване“ (ESTIA) може да продължи. ESTIA осигурява жилищно настаняване под наем за максимум 25 000 лица, търсещи убежище, и бежанци, както и месечни парични надбавки за най-много 70 000 души. ВКБООН ще получи също други 5 милиона евро, за да увеличи още повече капацитета за прием в новоотворените структури за прием, намиращи се в континенталната част на Гърция, чрез доставката и разпространението на 400 сглобяеми контейнера.
  • Условия на прием: 61 милиона евро ще бъдат отпуснати за Международната организация по миграция (МОМ), както и за Фонд на ООН за децата (УНИЦЕФ), за да е възможно да продължат програмите за подпомагане по места в структурите за прием в континенталната част на страната. Това включва достъп до здравни грижи и неформално образование, специални безопасни зони за непридружените малолетни и непълнолетни лица, както и обучение на оперативния персонал.
  • Издирване и спасяване: На гръцката брегова охрана са предоставени 33 милиона евро за подпомагане на текущите разходи за дейности по повишаване на осведомеността в морското дело в Егейско море и за безопасно напускане на плавателни съдове и ефикасно третиране на лицата, поети вследствие на операции по издирване и спасяване.
  • Подготовка за зимни условия: За подпомагането на усилията за подготвеност МОМ ще получи допълнителни 357 000 евро, за да осигури одеяла, зимни жилетки и комплекти за подготвяне за зимни условия на структурите за прием, разположени на гръцките острови и в региона на Еврос.

Комисията вече предостави на Гърция повече от 2 милиарда евро финансиране за управлението на миграцията, от които почти 1,5 милиарда евро спешна финансова помощ. (За повече информация вж. информационния документ).

Италия

Комисията отпуска 5,3 милиона евро за спешно финансиране в полза на италианските власти за защитата на жертвите на трафика на хора в контекста на миграцията. Чрез пилотен проект в структурите за настаняване на лица, търсещи убежище в региона Piemonte, финансирането ще се използва за идентифицирането на жертвите на трафик на хора, които да бъдат насърчавани да използват предлаганата им помощ.

От началото на миграционната криза Комисията предостави почти 950 милиона евро подкрепа за управлението на миграцията и границите в Италия. Това финансиране включва над 225 милиона евро под формата на спешна помощ и 724 милиона евро, вече заделени за Италия в рамките на нейната национална програма по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г. (за повече информация вж. информационния документ). 

Кипър

Комисията отпуска 3,1 милиона евро за Кипър, който да увеличи своя капацитет за прием и да преобразува временния център за спешно реагиране „Pournara“ в пълноценен център за пръв прием. Чрез финансирането ще се гарантира, че центърът може да функционира денонощно, като обслужва „на едно гише“. Предоставяните услугите ще включват медицински преглед, регистрация, снемане на пръстови отпечатъци, скрининг, предоставяне на информация, както и възможност за подаване на молба за убежище.

Спешното подпомагане е част от усилията на Комисията да увеличи подкрепата за управлението на миграцията в Кипър, след като данните за пристигащите в страната значително се увеличиха през 2018 г. Новото финансиране допълва сумата от почти 40 милиона евро, заделени за управлението на миграцията за периода 2014—2020 г., както и почти единия милион евро за спешно финансиране в сферата на миграцията, отпуснати през 2014 г. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е изпратила в Кипър 29 служители, които да помогнат на страната да навакса натрупалите се необработени молби за убежище, дължащи се на увеличен приток през последните години.

Хърватия

Комисията отпуска 6,8 милиона евро на Хърватия, които да спомогнат за укрепването на управлението на външните граници на ЕС при пълно зачитане на правилата на ЕС. Финансирането ще допринесе за засилване на наблюдението на границите и капацитета за правоприлагане, като ще покрие оперативните разходи на 10 гранични полицейски участъка чрез дневни надбавки, компенсации за извънреден труд и оборудване. Ще бъде въведен механизъм за мониторинг, който да гарантира, че всички мерки, приложени по външните граници на ЕС, са пропорционални и спазват напълно основните права и законодателството на ЕС в областта на убежището.

С отпуснатата днес сума общият размер на спешното финансиране в областта на миграцията и управлението на границите, разпределен от Комисията за Хърватия, достига почти 23,2 милиона евро. Тези средства допълват почти 108 милиона евро, разпределени за Хърватия в рамките на нейната национална програма по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 — 2020 г.

Контекст

Оперативната и финансова подкрепа на ЕС изигра ключова роля за подпомагането на държавите членки за справянето с предизвикателството, свързано с миграцията, от 2015 г. насам.

Подкрепата на ЕС включваше безпрецедентна финансова подкрепа от бюджета на ЕС за партньорите, не само за националните органи, но също и за международни и неправителствени организации. Освен първоначално разпределените средства за периода 2014 — 2020 г. в размер на 6,9 милиарда евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС — граници и полиция ), бяха мобилизирани допълнителни 3,9 милиарда евро, с които бяха достигнати 10,8 милиарда евро за миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност.

Освен това, с оглед на поуките от миналото и като се има предвид, че управлението на миграцията и границите ще продължи да бъде предизвикателство в бъдеще, Комисията предложи също значително да се увеличи финансирането за управлението на миграцията и границите в следващия бюджет на ЕС, от 2021 г. до 2027 г.

За повече информация

Съобщение — Управление на миграцията във всичките ѝ аспекти: Напредък по европейската програма за миграция

Информационен документ — финансовата подкрепа от ЕС за Гърция

Информационен документ — финансовата подкрепа от ЕС за Италия

Видео – Проектът „ESTIA“ : програма „Спешна подкрепа за интеграция и настаняване“

IP/18/6884

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar