Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai. Komisija palankiai vertina plataus užmojo susitarimą dėl naujų taisyklių, skirtų mažinti jūras teršiančių šiukšlių kiekį

Briuselis, 2018 m. gruodžio 19 d.

.

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlytų naujų plataus užmojo priemonių iš esmės spręsti į jūrų išmetamų šiukšlių problemą. Priemonės taikomos 10-iai dažniausiai mūsų paplūdimiuose aptinkamų plastikinių gaminių ir apleistiems žvejybos įrankiams.

Šiandienos susitarimas grindžiamas Pasiūlymu dėl vienkartinių plastiko gaminių, kurį Komisija pateikė gegužę kaip pirmos pasaulyje visapusiškos Plastikų strategijos dalį. Strategija priimta šių metų pradžioje siekiant apsaugoti piliečius ir aplinką nuo taršos plastiku, kartu skatinant augimą ir inovacijas. Naujosiomis taisyklėmis prisidedama prie platesnių pastangų pasiekti, kad Europos ekonomika taptų tvaresne žiedine ekonomika, nurodytų 2015 m. gruodį priimtame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane. Šios taisyklės, kuriomis sprendžiama visame pasaulyje svarbi problema, padės Europos įmonėms ir vartotojams tapti pasaulio lyderiais, gaminančiais ir naudojančiais tvarius pakaitalus, kurie neterštų jūrų ir vandenynų.

Už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas: „Nuoširdžiai džiaugiuosi dėl šiandien pasiekto plataus užmojo susitarimo dėl Komisijos pasiūlymo sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių kiekį. Šis susitarimas iš tikrųjų padeda apsaugoti mūsų piliečius ir planetą. Europiečiai suvokia, kad plastiko atliekos yra didžiulė problema. Jos imdamasi ES parodė tikrą drąsą, kartu užtikrindama, kad būtume pasaulio lyderiai mažindami į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį. Ne mažiau svarbu tai, kad sprendimais, dėl kurių susitarta šiandien, taip pat skatiname kurti naują žiedinį verslo modelį ir rodome kelią, kuriuo reikia eiti, kad mūsų ekonomika būtų tvaresnė.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas„Plastikų keliamą problemą spręsti būtina. Tuo pat metu tai suteikia naujų galimybių diegti inovacijas, didinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas – visas jas su sektoriaus atstovais nuodugniai aptarsime Žiedinės ekonomikos plastikų aljanse. Šiandien pasiektu susitarimu parodome, kad Europa žengia sumanų žingsnį ekonomikos ir aplinkos apsaugos srityse ir daro pažangą kurdama naują iš tiesų žiedinę plastikų ekonomiką.“

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella: „Atėjus laikams, kai vienais metais naudoję plastikinį maišelį žuviai parsinešti, kitais metais tą maišelį randame kitoje žuvyje, turime sparčiai imtis aktyvių veiksmų. Todėl džiaugiuosi šiandienos Parlamento ir Tarybos susitarimu. Žengėme didelį žingsnį, kad sumažintume vienkartinių plastiko gaminių kiekį mūsų ekonomikoje ir vandenynuose ir galiausiai – plastiko kiekį savo organizmuose.“

Skirtingiems gaminiams – skirtingos priemonės

Naujoji ES direktyva dėl vienkartinių plastikinių gaminių bus plačiausio užmojo teisinė priemonė, kuria sprendžiama į jūrų išmetamų šiukšlių problema, pasaulio lygmeniu. Ja numatomos įvairios priemonės, taikomos skirtingoms gaminių kategorijoms. Kai yra lengvai prieinamų ir įperkamų pakaitalų, vienkartiniai plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, plastikiniai ausų krapštukai, stalo įrankiai, lėkštės, gėrimų šiaudeliai, gėrimų maišikliai, oro balionėlių lazdelės, iš aerobiškai skaidaus plastiko pagaminti gaminiai ir maisto produktų bei gėrimų tara, pagaminta iš polistireninio putplasčio, rinkoje bus uždrausti. Kitų gaminių atveju dėmesys sutelkiamas į jų naudojimo ribojimą mažinant vartojimą nacionaliniu lygmeniu, projektavimo ir ženklinimo reikalavimų nustatymą ir atliekų tvarkymo bei surinkimo įpareigojimus gamintojams.

Tolesni veiksmai

Šiandien pasiektą preliminarų susitarimą dabar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Kai naujajai direktyvai bus pritarta, ji bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybės narės turės dvejus metus jai perkelti į nacionalinę teisę.

Pagrindiniai faktai

Šia iniciatyva įgyvendinamas Europos plastikų strategijoje prisiimtas įsipareigojimas teisėkūros veiksmais spręsti plastiko atliekų ir žalingo jų poveikio problemą. Siūlomomis priemonėmis bus prisidėta prie Europos perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, taip pat prie ES su klimato kaita susijusių įsipareigojimų bei pramonės politikos tikslų.

2015 m. gruodį J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija priėmė naują plataus užmojo Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriuo Europos verslo įmonėms ir vartotojams siekiama padėti pereiti prie stipresnės žiedinės ekonomikos, kurioje ištekliai bus naudojami tausiau. Dokumentų rinkiniu Komisijai pavyko išvengti izoliuotų elementų – juo prisidedama prie bendrųjų politikos prioritetų sprendžiant klimato kaitos ir aplinkos klausimus, skatinant kurti daugiau darbo vietų, ekonomikos augimą ir investicijas bei didinant socialinį teisingumą. Šį dokumentų rinkinį parengė pagrindinė projekto darbo grupė, kuriai bendrai vadovavo pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas ir pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas, glaudžiai bendradarbiaudami su Komisijos nariais Karmenu Vella ir Elżbieta Bieńkowska. Prie jo rengimo taip pat prisidėjo daug kitų Komisijos narių – jie padėjo nustatyti veiksmingiausias priemones, apimančias įvairias politikos sritis.

Pasiūlytos direktyvos metodas panašus į sėkmingos 2015 m. Plastikinių maišelių direktyvos, dėl kurios sparčiai pakito vartotojų elgsena. Naujosios priemonės duos naudos ir aplinkai, ir ekonomikai, pavyzdžiui:

  • bus neišmesta 3,4 mln. tonų teršalų CO2 ekvivalentu;
  • bus išvengta žalos aplinkai, kuri iki 2030 m. siektų 22 mlrd. EUR;
  • numatoma, kad vartotojai sutaupys 6,5 mlrd. EUR.

Direktyvą dėl vienkartinių plastikinių gaminių papildo kitos priemonės, kurių imtasi dėl jūrų taršos, tokios kaip Direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių, dėl kurios Europos Parlamentas ir Taryba ką tik – praėjusią savaitę – pasiekė preliminarų susitarimą. Direktyva sprendžiama laivų atliekų problema, dėmesį sutelkiant į jūros šiukšlinimą. Ja nustatomos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad laivuose susidarančios arba jūroje surenkamos atliekos visada būtų grąžinamos į sausumą, perdirbamos ir tvarkomos uostuose.

Atkakliai dėdama pastangas mažinti šiukšlinimą plastikais, didinti perdirbtų plastikų dalį ir skatinti rinkos inovacijas, šio mėnesio pirmoje pusėje Europos Komisija taip pat įsteigė Žiedinės ekonomikos plastikų aljansą – pagrindinių sektoriaus suinteresuotųjų subjektų aljansą, apimantį visą plastikų vertės grandinę. Aljanso tikslas – gerinti plastiko antrinio perdirbimo ekonomiką ir kokybę Europoje. Jis visų pirma sustiprins perdirbto plastiko pasiūlos ir paklausos atitiktį – nurodoma, kad tai yra pagrindinė kliūtis efektyviai veikiančiai ES perdirbtų plastikų rinkai.

Daugiau informacijos

Pasiūlymas dėl vienkartinių plastikinių gaminių

Klausimai ir atsakymai. Naujos ES vienkartinių plastikinių gaminių taisyklės

Informacijos apie Plastikų strategiją suvestinės

Europos plastikų strategija

Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys

Komisija įsteigė Žiedinės ekonomikos plastikų aljansą

Kampanija „Būk pasirengęs keistis“

IP/18/6867

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar