Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Engangsplast: Kommissionen glæder sig over den ambitiøse aftale om nye regler til at nedbringe omfanget af havaffald

Bruxelles, den 19. december 2018

.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union er nået frem til en foreløbig politisk aftale om de ambitiøse nye foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået med henblik på at tackle omfanget af havaffald ved kilden, og som er rettet mod de ti plastprodukter, der oftest forekommer på vores strande, samt efterladte fiskeredskaber.

Den aftale, der præsenteres i dag, er baseret på det forslag om engangsplast, der blev fremlagt af Kommissionen i maj som en del af verdens første omfattende plaststrategi, som blev vedtaget tidligere på året for at beskytte borgerne og miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i vækst og innovation. De nye regler bidrager til en bredere indsats for at gøre Europas økonomi mere bæredygtig og cirkulær, som afspejlet i handlingsplanen for den cirkulære økonomi, der blev vedtaget i december 2015. De vil gøre Europas virksomheder og forbrugere til førende i verden når det kommer til at producere og anvende bæredygtige alternativer, der forhindrer havaffald og havforurening, og tackler dermed et problem, som har globale virkninger.

FransTimmermans, førstenæstformand med ansvar for bæredygtig udvikling, udtaler: "Jeg glæder mig meget over den ambitiøse aftale, der er indgået i dag om Kommissionens forslag om at reducere forekomsten af engangsplast. Denne aftale bidrager reelt til at beskytte vores borgere og vores planet. Europæerne er bevidste om, at plastaffald er et enormt problem, og EU har som helhed udvist ægte mod i forbindelse med at tackle dette problem, hvilket har sat os i spidsen for bekæmpelsen af plasthavaffald. Lige så vigtigt er det, at vi, tillige med de løsninger, der er opnået enighed om i dag, skaber en ny cirkulær forretningsmodel og viser vejen frem for at sætte vores økonomi på en mere bæredygtig kurs."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, tilføjer: "Det er absolut nødvendigt at løse plastproblemet, hvilket samtidig vil skabe nye muligheder for innovation, konkurrenceevne og jobskabelse. Vi vil drøfte disse grundigt med industrien inden for rammerne af Circular Plastics Alliance. Vi viser med den aftale, der er indgået i dag, at Europa træffer et intelligent økonomisk og miljømæssigt valg og gør fremskridt hen imod en ny, ægte cirkulær plastøkonomi."

Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler: "I den nuværende situation, hvor du det ene år kan tage din fisk med hjem i en plasticpose og det næste år bringe samme plasticpose med hjem i en fisk, er der behov for at arbejde hurtigt og effektivt for at finde en løsning. Så jeg glæder jeg mig over den aftale, som Parlamentet og Rådet har indgået i dag. Vi har taget et stort skridt i retning af at reducere omfanget af engangsplast i vores økonomi, vores have og i sidste ende i vores kroppe."

Forskellige foranstaltninger til forskellige produkter

Det nye EU-direktiv om engangsplast vil være det mest ambitiøse retlige instrument på globalt plan om håndtering af havaffald. Det omfatter forskellige foranstaltninger, der skal gælde for forskellige produktkategorier. I de tilfælde, hvor der findes lettilgængelige og økonomisk overkommelige alternativer, vil engangsplastprodukter blive forbudt på markedet, f.eks. vatpinde, bestik, tallerkener, sugerør, rørepinde og ballonpinde af plast, produkter, der er fremstillet af oxo-nedbrydelig plast, samt fødevare- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren. I forbindelse med produkter, hvor der ikke findes enkle alternativer, vil der blive fokuseret på at begrænse deres anvendelse gennem en national nedbringelse i forbruget, konstruktions- og mærkningskrav, samt affaldshåndterings-/oprydningsforpligtelser for producenter.

De næste skridt

Den foreløbige aftale, der blev indgået i dag, skal nu vedtages formelt af Europa-Parlamentet og Rådet. Efter godkendelsen vil det nye direktiv blive offentliggjort i EU-tidende, og medlemsstaterne vil skulle gennemføre det efter to år.

Baggrund

Med dette initiativ indfries det tilsagn, der blev givet som led i den europæiske plaststrategi til bekæmpelse af unødvendigt og skadeligt plastaffald gennem lovgivningstiltag. De foreslåede foranstaltninger vil bidrage til Europas omstilling til en cirkulær økonomi og til opfyldelsen af De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling og EU's klimaforpligtelser og industripolitiske målsætninger.

Juncker-Kommissionen vedtog i december 2015 en ambitiøs pakke om cirkulær økonomi, der skal hjælpe EU's virksomheder og forbrugere med omstillingen til en stærkere og mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne udnyttes på en mere bæredygtig måde. Pakken har nedbrudt interne barrierer i Kommissionen og bidrager til de overordnede politiske prioriteter ved at tage fat på klimaændringer og miljø, samtidig med at der skabes arbejdspladser, økonomisk vækst og investeringer, og social retfærdighed fremmes. Den er blevet udarbejdet af en central projektgruppe under ledelse af førstenæstformand Frans Timmermans og næstformand Jyrki Katainen i tæt samarbejde med EU-kommissærerne Karmenu Vella og Elżbieta Bieńkowska. Mange andre EU-kommissærer har også deltaget i arbejdet og hjulpet med at udpege de mest effektive redskaber inden for et bredt politisk spektrum.

Det foreslåede direktiv følger en lignende strategi som det vellykkede direktiv om plastposer fra 2015, der hurtigt ændrede forbrugernes adfærd. De nye foranstaltninger vil medføre både miljømæssige og økonomiske fordele, som f.eks. at:

  • forebygge udledningen af 3,4 mio. ton CO2-ækvivalenter
  • forebygge miljøskader, som ville koste omkring 22 mia. EUR frem til 2030, og
  • give forbrugerne en forventet besparelse på 6,5 mia. EUR.

Direktivet om engangsplast suppleres af andre foranstaltninger mod havforurening, som f.eks. direktivet om havnemodtagefaciliteter, som Europa-Parlamentet og Rådet for nåede til foreløbig enighed om i sidste uge. Direktivet sætter ind imod affald fra skibe med fokus på havaffald fra kilder til søs, idet der fastsættes foranstaltninger til at sikre, at affald, der produceres om bord på skibe eller indsamles på havet bringes tilbage til land, genanvendes og undergår en passende behandling.

Europa-Kommissionen lancerede endvidere tidligere på måneden en "Circular Plastics Alliance", som er en alliance bestående af centrale aktører inden for hele plast-værdikæden, som led i sin indsats for at reducere mængderne af henkastet plastaffald, øge andelen af genanvendt plast samt at stimulere markedsinnovation. Alliancen har til formål at forbedre det økonomiske aspekt og kvaliteten i genanvendelsen af plast i Europa, og den vil især forbedre balancen mellem udbudet af og efterspørgslen på genanvendt plast, hvilket er blevet identificeret som den største hindring for et velfungerende EU-marked for genanvendt plast.

Yderligere oplysninger

Forslaget om engangsplast

Spørgsmål og svar: Nye EU-regler for engangsplast

Faktaark om plaststrategien

Den europæiske plaststrategi

Pakken om cirkulær økonomi

Kommissionen lancerer "Circular Plastics Alliance"

Kampagnen 'Vær klar til forandring'

IP/18/6867

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar