Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Пластмасови изделия за еднократна употреба: Комисията приветства постигнатото амбициозно споразумение относно нови правила за намаляване на морските отпадъци

Брюксел, 19 декември 2018 r.

.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително политическо споразумение по амбициозни нови мерки, предложени от Комисията, за намаляване на морските отпадъци при източника, които са насочени по-конкретно срещу 10 пластмасови изделия, които се срещат най-често по нашите плажове, и срещу изоставянето на риболовни уреди.

Днешното споразумение се гради на Предложението относно пластмасовите изделия за еднократна употреба, представено от Комисията през месец май в рамките на първата в света всеобхватна Стратегия за пластмасите, която беше приета по-рано тази година и която има за цел защитата на гражданите и околната среда от замърсяването с пластмасови отпадъци, като паралелно с това се насърчават растежа и иновациите. Новите правила са част от по-всеобхватните усилия за насочване на Европа към една по-устойчива, кръгова икономика, съгласно с Плана за действие за кръгова икономика, приет през декември 2015 г. Правилата ще помогнат на европейските фирми и потребители да застанат начело в световен мащаб в производството и използването на по-екологични алтернативи, избягващи замърсяването на морските води, което би било крачка към решаването на един проблем с глобални последствия.

Първият заместник-председател на Европейската комисия ФрансТимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Горещо приветствам днешното амбициозно споразумение по предложението на Комисията за намаляване на пластмасите за еднократна употреба. Споразумението действително ще допринесе за защитата на нашите граждани и на нашата планета. Европейците съзнават, че пластмасовите отпадъци са огромен проблем и ЕС като цяло демонстрира истинска смелост при разглеждането му, което ни поставя във водеща позиция в борбата с пластмасовите отпадъци в морските води. Еднакво важно е също така, че с договорените днес решения ние даваме тласък на един нов, кръгов икономически модел и показваме пътя напред, за да изведем своята икономика на един по-устойчив път на развитие.“

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, допълни: Трябва да решим проблема с пластмасите. Нашият подход освен това осигурява нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Тях ще обсъдим задълбочено с отрасъла в рамките на Алианса за кръгова употреба на пластмасите. С постигнатото днес споразумение ние показваме, че Европа прави интелигентен икономически и екологичен избор и се приближава до нова и действително кръгова по отношение на пластмасите икономика.“

По този повод комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Когато сме в ситуация, при която отначало носите рибата вкъщи в пластмасов плик, а после носите пластмасовия плик в риба, това означава, че трябва да запретнем ръкави и то веднага. Радвам се, че с днешното споразумение между Парламента и Съвета направихме голяма крачка към намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба в икономиката ни, в моретата ни и в крайна сметка в телата ни.“

Различни мерки за различни изделия

Новата директива на ЕС относно пластмасите за еднократна употреба ще бъде най-амбициозният правен инструмент на световно равнище за решаване на проблема с морските отпадъци. В нея се предвижда да се прилагат различни мерки за различни категории продукти. Когато са налице леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, от пазара ще бъдат елиминирани пластмасовите изделия за еднократна употреба като клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, клечки за разбъркване на напитки, пръчки за балони, изделията от разградими при окисляване пластмаси и опаковките на храни и напитки, изработени от експандиран полистирен. За останалите продукти ударението ще падне върху ограничаването на употребата им чрез намаляване на потреблението им на национално равнище; върху изискванията към проектирането и етикетирането; и върху задължения за производителите да управляват отпадъците или да почистват.

Следващи стъпки

Като следваща стъпка, постигнатото предварително споразумение трябва да получи официалното одобрение на Европейския парламент и Съвета. След одобряването на новата директива тя ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и държавите членки ще трябва да я транспонират след две години.

Контекст

Настоящата инициатива е в изпълнение на ангажимента, поет в Европейската стратегия за пластмасите, за приемане на законодателни мерки за решаване на проблема с разхищението на пластмаса и с вредните пластмасови отпадъци. Предложените мерки ще допринесат за прехода на Европа към кръгова икономика, за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, за спазване на ангажиментите на ЕС в областта на климата и за изпълнение на целите на индустриалната му политика.

През декември 2015 г. Европейската комисия под председателството на Жан Клод Юнкер прие нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, който да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към една по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво. Пакетът преодолява раздробяването на усилията в рамките на Комисията и допринася за изпълнението на по-широки политически приоритети в борбата срещу изменението на климата и в полза на околната среда. Същевременно с него се стимулира създаването на работни места, икономическият растеж, инвестициите и социалната справедливост. Пакетът бе изготвен от основен проектен екип, съпредседателстван от първия заместник-председател Франс Тимерманс и заместник-председателя Юрки Катайнен, с активното участие на комисарите Кармену Вела и Елжбета Бенковска. Много други членове на Комисията също участваха в изготвянето на стратегията и помогнаха при набелязването на най-ефективните инструменти, които обхващат широк диапазон от области на политиката.

Предлаганата директива следва подход, подобен на използвания при успешната Директива за пластмасовите торбички от 2015 г., която бързо доведе до промяна в навиците на потребителите. Новите мерки ще донесат както екологични, така и икономически ползи, като например:

  • предотвратяване на емисии от 3,4 млн. тона CO2 еквивалент;
  • предотвратяване на екологични щети за 22 млрд. евро до 2030 г.;
  • спестяване на разходи за потребителите от около 6,5 млрд. евро.

Директивата относно пластмасите за еднократна употреба е съпътствана от още мерки срещу замърсяването на морската среда, като например Директивата относно пристанищните приемни съоръжения, по която Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение миналата седмица. Тя разглежда въпроса за отпадъците от кораби и поставя ударението върху намиращите се в самото море източници на замърсяване. Директивата определя мерки, с които да се гарантира, че генерираните на борда на корабите или събираните в морето отпадъци задължително се разтоварват на сушата, където се рециклират и преработват в пристанищата.

По-рано този месец Европейската комисия постави началото и на „Алианс за кръгова употреба на пластмасите“, в който участват ключови заинтересовани страни от отрасъла, представляващи цялата верига за създаване на стойност при пластмасите. Инициативата е част от непрестанните усилия за намаляване на изхвърлянето на пластмасови отпадъци, увеличаване на дела на рециклираните пластмаси и стимулиране на иновациите на пазара. Алиансът цели подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси в Европа и в частност по-доброто съчетаване между предлагане и търсене при рециклираните пластмаси, което е основната пречка пред гладкото функциониране на европейския пазар на рециклирани пластмаси.

За повече информация

Предложение относно пластмасовите изделия за еднократна употреба

Въпроси и отговори: нови правила на ЕС за пластмасовите продукти за еднократна употреба

Стратегия за пластмасите — информационни документи

Европейска стратегия за пластмасите

Пакет от мерки за кръговата икономика

Комисията поставя началото на Алианс за кръгова употреба на пластмасите

Кампания „Бъди готов за промяна“

IP/18/6867

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar