Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Brexit: Evropska komisija v določenih sektorjih izvaja akcijski načrt za nepredvidljive razmere v primeru izstopa brez dogovora

Bruselj, 19. decembra 2018

Združeno kraljestvo bo čez 100 dni izstopilo iz Evropske unije.

Glede na nadaljevanje negotovosti v zvezi z ratifikacijo Sporazuma o izstopu, kot je bil dogovorjen med EU in Združenim kraljestvom 25. novembra 2018, v Združenem kraljestvu in glede na poziv Evropskega sveta (člen 50) iz prejšnjega tedna k intenzivnejšim prizadevanjem na vseh ravneh in ob upoštevanju vseh možnih izidov je Evropska komisija danes začela izvajati svoj akcijski načrt za nepredvidljive razmere v primeru izstopa brez dogovora. S tem uresničuje svojo zavezo, da bo do konca leta sprejela vse potrebne predloge za primer izstopa brez dogovora, kot je navedeno v njenem drugem sporočilu o pripravljenosti z dne 13. novembra 2018.

Današnji sveženj vključuje 14 ukrepov na omejenem številu področij, na katerih bi scenarij brez dogovora povzročil večje motnje za državljane in podjetja v EU-27. Ta področja med drugim vključujejo finančne storitve, letalski prevoz, carino in podnebno politiko.

Komisija meni, da je pomembno in nujno danes sprejeti te ukrepe za zagotovitev, da se lahko začnejo potrebni ukrepi za nepredvidljive razmere uporabljati 30. marca 2019 in da se omeji obsežna škoda, ki bi jo na teh področjih povzročil scenarij brez dogovora.

Ti ukrepi ne bodo ublažili in tudi ne morejo ublažiti celotnega učinka scenarija brez dogovora ter na noben način ne nadomeščajo pomanjkanja pripravljenosti deležnikov niti ne zagotavljajo enakih prednosti kot članstvo v EU ali pogojev prehodnega obdobja, kot je določeno v Sporazumu o izstopu. Omejeni so le na specifična področja, na katerih je nujno treba zaščititi bistvene interese EU in na katerih zgolj ukrepi za pripravljenost niso zadostni. Praviloma bodo začasni, omejeni v smislu področje uporabe in enostransko jih bo sprejela samo EU. Upoštevajo razprave z državami članicami in dopolnjujejo že sprejete ukrepe za pripravljenost, kot so navedeni v obeh predhodnih sporočilih o pripravljenosti.

Komisija bo v prihodnjih tednih še naprej izvajala svoj akcijski načrt za nepredvidljive razmere, spremljala potrebo po dodatnih ukrepih in še naprej podpirala države članice pri njihovem delu v zvezi s pripravljenostjo.

Pravice državljanov na prvem mestu: pravica do prebivanja in koordinacija sistemov socialne varnosti

Komisija je med pogajanji ter delom v zvezi s pripravljenostjo na scenarij brez dogovora in nepredvidljivimi razmerami stalno postavljala državljane na prvo mesto. V današnjem sporočilu države članice poziva, naj zavzamejo velikodušen pristop k pravicam državljanov Združenega kraljestva v EU, pod pogojem, da bo Združeno kraljestvo zavzelo vzajemen pristop.

Države članice bi morale zlasti sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se bodo državljani Združenega kraljestva, ki na datum izstopa zakonito prebivajo v EU, še naprej obravnavali kot zakoniti rezidenti. Poleg tega bi morale zavzeti pragmatičen pristop k odobritvi statusa začasnega rezidenta. Opozoriti je treba, da je Komisija že sprejela predlog uredbe o izvzetju državljanov Združenega kraljestva iz vizumske obveznosti, vendar pod pogojem, da so vsi državljani EU prav tako izvzeti iz vizumske obveznosti Združenega kraljestva.

Kar zadeva koordinacijo sistemov socialne varnosti, Komisija meni, da bi morale države članice sprejeti vse možne ukrepe za zagotovitev pravne varnosti in za zaščito pravic državljanov EU-27 in Združenega kraljestva, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja pred 30. marcem 2019.

Predpisi v posameznih sektorjih

Finančne storitve

Komisija je po temeljiti proučitvi tveganj, povezanih s scenarijem brez dogovora, v finančnem sektorju ugotovila, da je za zaščito finančne stabilnosti v EU-27 potrebno le omejeno število ukrepov za nepredvidljive razmere.

Zato je danes sprejela naslednje akte:

 • začasni in pogojni sklep o enakovrednosti za omejeno obdobje 12 mesecev za zagotovitev, da ne bo prišlo do neposrednih motenj v centralnem kliringu izvedenih finančnih instrumentov,
 • začasni in pogojni sklep o enakovrednosti za omejeno obdobje 24 mesecev za zagotovitev, da ne bo prišlo do neposrednih motenj pri storitvah centralnih depozitarjev za gospodarske subjekte EU, ki trenutno uporabljajo gospodarske subjekte iz Združenega kraljestva,
 • delegirani uredbi, ki za obdobje 12 mesecev omogočata novacijo nekaterih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih prostega trga, kadar se pogodba prenese s stranke iz Združenega kraljestva na nasprotno stranko v EU-27.

Prevoz

Komisija je danes sprejela ukrepa, ki bosta preprečila popolno prekinitev letalskega prevoza med EU in Združenim kraljestvom v primeru izstopa brez dogovora. Ukrepa bosta zagotovila le osnovne povezave in nikakor ne zagotavljata enakih bistvenih prednosti kot članstvo v enotnem evropskem nebu: Vendar mora Združeno kraljestvo letalskim prevoznikom iz EU podeliti enakovredne pravice in zagotoviti pogoje poštene konkurence.

 • predlog uredbe o začasni zagotovitvi opravljanja določenih storitev letalskega prevoza med Združenim kraljestvom in EU (12 mesecev),
 • predlog uredbe o začasnem podaljšanju veljavnosti nekaterih licenc za varnost v letalstvu (9 mesecev).

Komisija je sprejela tudi predlog uredbe, ki britanskim prevoznikom v cestnem prometu začasno (9 mesecev) omogoča prevoz blago v EU, pod pogojem, da bo Združeno kraljestvo podelilo enakovredne pravice prevoznikom v EU pod pogoji poštene konkurence.

Carina in izvoz blaga

V scenariju brez dogovora se bo za blago, ki se premika med EU in Združenim kraljestvom, uporabljala vsa ustrezna zakonodaja EU o uvozu in izvozu blaga. Komisija je danes sprejela naslednja tehnična ukrepa:

 • delegirano uredbo o vključitvi morij, ki obdajajo Združeno kraljestvo, v določbe o rokih, v katerih je treba vložiti vstopne skupne deklaracije in predodhodne deklaracije pred odhodom s carinskega območja Unije ali vstopom nanj,
 • predlog uredbe o vključitvi Združenega kraljestva na seznam držav, za katere velja splošna odobritev za izvoz blaga z dvojno rabo po vsej EU.

Vendar je bistveno, da države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da lahko v zvezi z Združenim kraljestvom uporabljajo carinski zakonik Unije in ustrezna pravila o posredni obdavčitvi.

Podnebna politika EU

Komisija je danes na področju podnebne zakonodaje EU sprejela naslednje akte, da bi zagotovila, da scenarij brez dogovora ne bo vplival na nemoteno delovanje in okoljsko celovitost sistema za trgovanje z emisijami:

 • sklep Komisije o začasni opustitvi brezplačne dodelitve, dražbe ali zamenjave emisijskih pravic za mednarodne dobropise za Združeno kraljestvo z učinkom od 1. januarja 2019,
 • izvedbeni sklep, ki omogoča ustrezno letno dodelitev kvot podjetjem iz Združenega kraljestva za dostop do trga EU-27 (do 31. decembra 2020),
 • izvedbeno uredbo, ki zagotavlja, da se v poročilih podjetij razlikuje med trgom EU in trgom Združenega kraljestva, da bi se omogočila pravilna dodelitev kvot v prihodnosti.

 

Program PEACE

Komisija je danes ponovno poudarila svojo zavezo, da bo ne glede na scenarij zagotovila nadaljevanje trenutnih programov v obmejnih grofijah Irske in Severne Irske. Glede na pomen programa PEACE je danes predlagala uredbo o nadaljevanju programa na Severnem Irskem do konca leta 2020 v primeru scenarija brez dogovora. Za obdobje po letu 2020 pa je v okviru svojih predlogov za naslednji naslednji večletni finančni okvir že predlagala nadaljevanje in okrepitev čezmejne podpore za mir in spravo v obmejnih grofijah Irske in Severne Irske.

Drugo

Komisija je sprejela tudi delegirano uredbo o vključitvi Združenega kraljestva v statistične podatke o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah.

 

Naslednji koraki

Komisija Evropski parlament in Svet poziva, naj zagotovita, da bodo predlagani zakonodajni akti sprejeti, tako da bodo začeli veljati do 29. marca 2019. Hkrati ju tudi opozarja, da je pomembno, da delegirani akti začnejo veljati čim prej. Za delegirane akte običajno obdobje pregleda s strani Evropskega parlamenta in Sveta praviloma traja dva do tri mesece (dva meseca za delegirano uredbo o skupnih in predhodnih deklaracijah; tri mesece za delegirano uredbo o o vključitvi Združenega kraljestva v statistične podatke EU; največ tri mesece za delegirani uredbi o nekaterih vrstah pogodb, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti prostega trga). Več informacij o minimalnih rokih za sprejetje takih pravnih aktov je na voljo tukaj pod Prilogo 5. Delegirani akti lahko začnejo veljati prej, če Evropski parlament in Svet pred koncem obdobja pregleda obvestita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati.

 

Ozadje

Pogajalci Komisije in Združenega kraljestva so se 14. novembra 2018 dogovorili o pogojih Sporazuma o izstopu. Komisija je 22. novembra 2018 odobrila celotno besedilo Sporazuma o izstopu. Evropski svet (člen 50) je 25. novembra 2018 potrdil Sporazum o izstopu ter pozval Komisijo, Evropski parlament in Svet, naj z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da bo Sporazum lahko začel veljati 30. marca 2019, in tako omogočijo urejen izstop.

Komisija je 5. decembra 2018 sprejela predloga sklepov Sveta o podpisu in sklenitvi Sporazuma o izstopu. Da bi Sporazum o izstopu začel veljati, mora Svet odobriti podpis besedila v imenu Unije, Evropski parlament pa mora nato pred sklenitvijo s strani Sveta dati svoje soglasje. Združeno kraljestvo bo moralo Sporazum o izstopu ratificirati v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami.

Ratifikacija Sporazuma o izstopu je še naprej cilj in prednostna naloga Komisije. Kot je poudarjeno v prvem sporočilu Komisije o pripravljenosti na brexit z dne 19. julija 2018, bo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije ne glede na predvideni scenarij povzročila znatne motnje.

Zato se morajo deležniki ter nacionalni organi in organi EU pripraviti na dva možna glavna scenarija:

 • če bo Sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019, se bo pravo EU za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati 1. januarja 2021, tj. po prehodnem obdobju 21 mesecev,
 • če Sporazum o izstopu ne bo ratificiran pred 30. marcem 2019, ne bo prehodnega obdobja, pravo EU pa se bo s tem datumom za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati. Ta scenarij se imenuje „scenarij brez dogovora“ ali „scenarij neurejenega izstopa“.

Komisija je letos objavila 78 obvestil o pripravljenosti za posamezne sektorje, da bi javnost obvestila o posledicah izstopa Združenega kraljestva, če ne bo sklenjen Sporazum o izstopu. Obvestila so na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Komisija je organizirala tudi tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih pripravljenosti ter posebnih sektorskih, pravnih in upravnih ukrepih za pripravljenost. Diapozitivi s teh tehničnih seminarjev so na voljo na spletu.

 

Več informacij:

 

Besedilo sporočila

Zbirka danes sprejetih besedil

Vprašanja in odgovori o današnjem sporočilu

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti na brexit (vključno z „obvestili o pripravljenosti na brexit“)

Diapozitivi o pripravljenosti

 

 

IP/18/6851

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar