Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Brexit: Az Európai Bizottság egyes ágazatokban végrehajtja a megállapodás nélküli brexit esetén alkalmazandó, rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervet

Brüsszel, 2018. december 19.

Az Egyesült Királyság 100 nap múlva kilép az Európai Unióból.

Mivel az Egyesült Királyságban továbbra is bizonytalanság övezi az EU és az Egyesült Királyság között 2018. november 25-én létrejött, a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítését – és tekintettel az Európai Tanács (50. cikk) múlt heti azon felhívására, hogy minden szinten és minden eshetőség tekintetében fokozzák a felkészülést –, az Európai Bizottság a mai napon megkezdte a megállapodás nélküli brexit esetén alkalmazandó, rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtását. Ezzel teljesíti a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy az év végéig elfogadja a megállapodás nélküli brexit esetén alkalmazandó összes szükséges javaslatot, amint azt a 2018. november 13-i második felkészülési közleményében felvázolta.

A mai csomag 14 intézkedést tartalmaz azon a korlátozott számú területen, ahol a megállapodás nélküli brexit jelentős zavart okozna a 27 tagú EU polgárai és vállalkozásai számára. E területek közé tartoznak többek között a pénzügyi szolgáltatások, a légi közlekedés, a vámügyek és az éghajlat-politika.

A Bizottság elengedhetetlennek és sürgetőnek tartja, hogy a mai napon elfogadja ezeket az intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges rendkívüli intézkedések 2019. március 30-jén hatályba léphessenek, és az említett területeken korlátozzák a megállapodás nélküli brexit esetén bekövetkező legjelentősebb károkat.

Ezek az intézkedések nem csökkentik a megállapodás nélküli brexit általános hatását – erre nem is alkalmasak –, továbbá semmiképpen sem pótolják az érdekelt felek felkészülési hiányosságait, és nem egyenértékűek az uniós tagsággal járó előnyökkel vagy a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak feltételeivel. Csak azokat a konkrét területeket érintik, ahol ez az EU alapvető érdekeinek védelméhez szükséges, és ahol a felkészülési intézkedések önmagukban nem elégségesek. Az intézkedéseket az EU egyoldalúan, alapvetően ideiglenes jelleggel és korlátozott hatállyal fogadja el. Az intézkedések a tagállamokkal folytatott megbeszéléseken alapulnak, és kiegészítik a korábbi két felkészülési közleménynek megfelelően már meghozott felkészülési intézkedéseket.

A Bizottság a következő hetekben folytatja a rendkívüli helyzetre szóló cselekvési terv végrehajtását, és nyomon fogja követni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, valamint továbbra is támogatja a tagállamok felkészülését.

A polgárok jogainak előtérbe helyezése: a tartózkodás joga és a szociális biztonsági koordináció

A Bizottság a tárgyalások során, illetve a megállapodás nélküli brexit esetére való felkészülés és a rendkívüli helyzettel kapcsolatos munka során következetesen a polgárok érdekeit helyezte előtérbe. A mai közlemény felkéri a tagállamokat, hogy az EU-ban élő egyesült királysági állampolgárok jogaival kapcsolatban nagyvonalú megközelítést alkalmazzanak, feltéve, hogy az Egyesült Királyság ezt a megközelítést viszonozza.

A tagállamoknak különösen olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek biztosítják, hogy a kilépés időpontjában az EU-ban jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárok tartózkodása továbbra is jogszerűnek minősüljön. A tagállamoknak gyakorlatias megközelítést kell bevezetniük az ideiglenes tartózkodási jog megadása tekintetében. Emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság már elfogadott egy olyan rendeletjavaslatot, amely az egyesült királysági állampolgárokat mentesíti a vízumkötelezettség alól, amennyiben az uniós polgárok ugyanúgy mentesülnek az Egyesült Királyság vízumkötelezettsége alól.

Ami a szociális biztonsági koordinációt illeti, a Bizottság szükségesnek tartja, hogy a tagállamok minden lehetséges lépést megtegyenek annak érdekében, hogy biztosítsák a jogbiztonságot, és megvédjék a 27 tagú EU azon polgárainak és az Egyesült Királyság azon állampolgárainak a szerzett jogait, akik 2019. március 30. előtt éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal.

Ágazatspecifikus szabályozások

Pénzügyi szolgáltatások

A Bizottság – miután alaposan megvizsgálta, hogy a pénzügyi ágazatban milyen kockázatok merülnének fel a megállapodás nélküli brexit esetén – megállapította, hogy a 27 tagú EU pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében csak korlátozott számú rendkívüli intézkedésre van szükség.

A Bizottság ezért a mai napon elfogadta a következő jogi aktusokat:

 • 12 hónapos rögzített időtartamra korlátozott, ideiglenes és feltételes egyenértékűségi határozat a származtatott ügyletek központi elszámolásában bekövetkező azonnali zavarok elkerülése érdekében.
 • 24 hónapos rögzített időtartamra korlátozott, ideiglenes és feltételes egyenértékűségi határozat az egyes uniós gazdasági szereplők számára jelenleg egyesült királyságbeli gazdasági szereplők által biztosított központi értéktári szolgáltatásokban bekövetkező azonnali zavarok elkerülése érdekében.
 • Két, 12 hónapos rögzített időtartamú felhatalmazáson alapuló rendelet, amely lehetővé teszi egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megújítását a szerződés egyesült királysági szerződő félről uniós tagállambeli szerződő félre való átruházásakor.

Közlekedés

A mai napon a Bizottság elfogadott két intézkedést, amelyek révén elkerülhető, hogy megállapodás nélküli brexit esetén teljesen megszakadjon az EU és az Egyesült Királyság közötti légi forgalom. Ezek az intézkedések csak az alapszintű összeköttetést biztosítják, és semmiképpen sem pótolják az egységes európai égboltbeli tagság jelentős előnyeit. Ennek feltétele, hogy az Egyesült Királyság – tisztességes versenyfeltételek mellett – egyenértékű jogokat biztosítson az EU légi fuvarozói számára.

 • Rendeletjavaslat az Egyesült Királyság és az EU közötti bizonyos légi szolgáltatások ideiglenes (12 hónapos) biztosítása érdekében.
 • Rendeletjavaslat a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos bizonyos engedélyek érvényességének ideiglenes (9 hónapos) meghosszabbítása érdekében.

A Bizottság elfogadott továbbá egy rendeletjavaslatot annak érdekében, hogy az egyesült királyságbeli gazdasági szereplők ideiglenesen (kilenc hónapig) árut szállíthassanak az EU-ba, amennyiben az Egyesült Királyság – tisztességes versenyfeltételek mellett – egyenértékű jogokat biztosít az EU közúti árufuvarozói számára.

Vámügy és árukivitel

Megállapodás nélküli brexit esetén az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó uniós jogszabályokat alkalmazni kell az EU és az Egyesült Királyság között mozgó árukra. A Bizottság ezért a mai napon elfogadta a következő technikai intézkedéseket:

 • Felhatalmazáson alapuló rendelet annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságot körülvevő tengerek tekintetében is alkalmazandók legyenek az azon határidőkre vonatkozó rendelkezések, amelyeken belül a belépési gyűjtő árunyilatkozatokat és az indulás előtti árunyilatkozatokat be kell nyújtani az Unió vámterületéről való kilépés vagy az Unió vámterületére való belépés előtt.
 • Rendeletjavaslat annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság felkerüljön azon országok listájára, amelyek az EU egész területén érvényes általános engedéllyel rendelkeznek a kettős felhasználású termékek kivitelére.

A tagállamoknak azonban alapvetően minden szükséges lépést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királysággal kapcsolatban alkalmazni tudják az Uniós Vámkódexet és a közvetett adóztatásra vonatkozó szabályokat.

Uniós éghajlat-politika

A Bizottság a mai napon az uniós éghajlat-politikai jogszabályok terén a következő jogi aktusokat fogadta el annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodás nélküli brexit ne befolyásolja a kibocsátáskereskedelmi rendszer zavartalan működését és környezeti integritását:

 • Bizottsági határozat a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztásának, árverezésének és nemzetközi jóváírások ellenében történő megszerzésének az Egyesült Királyság tekintetében 2019. január 1-jei hatállyal történő ideiglenes felfüggesztése érdekében.
 • Végrehajtási határozat annak érdekében, hogy az egyesült királysági vállalkozások (2020. december 31-ig) megfelelő éves kvótát kapjanak a 27 tagú EU piacához való hozzáférésre.
 • Végrehajtási rendelet annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozások az adatszolgáltatás során különbséget tegyenek az uniós piac és az Egyesült Királyság piaca között, hogy a jövőben lehetővé váljon a kvóták megfelelő elosztása.

 

PEACE Program

A Bizottság a mai napon megerősítette, hogy bármely forgatókönyv bekövetkezése esetén biztosítani kívánja az Írország és Észak-Írország határ menti megyéi közötti jelenlegi programok folytatását. Tekintettel ennek fontosságára, a Bizottság a mai napon rendeletjavaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy a PEACE program 2020 végéig a megállapodás nélküli brexit esetén is folytatódjon Észak-Írországban. A 2020 utáni időszakot illetően a Bizottság a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatai részeként már javaslatot tett Írország és Észak-Írország határ menti megyéiben a béke és a megbékélés határokon átnyúló támogatásának folytatására és megerősítésére.

Egyéb

A Bizottság továbbá felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el az Egyesült Királyságnak a fizetési mérleggel, a nemzetközi szolgáltatáskereskedelemmel és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikákban való figyelembevételéről.

 

Következő lépések

A Bizottság felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a javasolt jogalkotási aktusok elfogadásának biztosítására, hogy azok 2019. március 29-ig hatályba léphessenek. A Bizottság továbbá hangsúlyozza az Európai Parlament és a Tanács számára annak fontosságát, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a lehető leggyorsabban hatályba lépjenek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében az Európai Parlament és a Tanács rendes ellenőrzési időszaka rendszerint két–három hónap (a gyűjtő árunyilatkozatokra és az indulás előtti árunyilatkozatokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendelet esetében két hónap; az Egyesült Királyságnak az uniós statisztikákban való figyelembevételére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendelet esetében három hónap, az egyes szerződéstípusokra, köztük a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeletek esetében legfeljebb három hónap). Az ilyen jogi aktusok elfogadására vonatkozó minimális határidőkkel kapcsolatos további információk itt találhatók az 5. mellékletben. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok korábban is hatályba léphetnek, amennyiben mind az Európai Parlament, mind a Tanács az ellenőrzési időszak vége előtt tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást a jogi aktus ellen.

 

Háttér-információk

A Bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalói 2018. november 14-én megállapodtak a kilépésről rendelkező megállapodás feltételeiről. A Bizottság 2018. november 22-én jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodást. Az Európai Tanács (50. cikk) 2018. november 25-én szintén jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodást, és felkérte a Bizottságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy – annak érdekében, hogy a kilépés rendezett körülmények között történjen – tegyék meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a megállapodás 2019. március 30-án hatályba léphessen.

A Bizottság 2018. december 5-én elfogadta a kilépésről rendelkező megállapodás aláírására, illetve megkötésére vonatkozó felhatalmazásról szóló tanácsi határozatokra irányuló javaslatokat. Ahhoz, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás hatályba léphessen, a Tanácsnak felhatalmazást kell adnia a szövegnek az Unió nevében történő aláírására, majd az Európai Parlamentnek is jóváhagyását kell adnia, mielőtt a Tanács megköthetné a megállapodást. A kilépésről rendelkező megállapodást az Egyesült Királyságnak saját alkotmányos követelményeivel összhangban meg kell erősítenie.

A Bizottság számára továbbra is a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítése az elsődleges cél és prioritás. Amint azt a Bizottság a brexitre való felkészülésre vonatkozó, 2018. július 19-i első közleményében hangsúlyozta, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntése a tervezett forgatókönyvtől függetlenül jelentős fennakadásokat okoz majd.

Az érdekelt feleknek, valamint a nemzeti és uniós hatóságoknak ezért két lehetséges fő forgatókönyvre kell felkészülniük:

 • Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik, úgy az uniós jog 2021. január 1-jén, azaz a 21 hónapos átmeneti időszak után veszti hatályát.
 • Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt nem erősítik meg, úgy nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog 2019. március 30-tól veszti hatályát az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban. Ez a „megállapodás nélküli brexit” forgatókönyve.

Az elmúlt év folyamán a Bizottság 78 ágazatspecifikus felkészülési közleményt is közzétett, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról, milyen következményekkel jár, ha az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában lép ki az Unióból. Ezek az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. A Bizottság technikai megbeszéléseket is tartott a 27 tagú EU tagállamaival mind a felkészülés általános kérdéseit, mind a felkészülés konkrét ágazati, jogi és igazgatási lépéseit illetően. Az e technikai megbeszéléseken kivetített diaképek online elérhetők.

 

További információk:

 

A közlemény szövege

A ma elfogadott szövegek gyűjtőoldala

Kérdések és válaszok a mai közleménnyel kapcsolatban

Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja (ahol megtalálhatóak a „brexitfelkészülési közlemények”)

A felkészülési megbeszélések diaképei

 

 

IP/18/6851

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar