Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: Euroopan komissio toteuttaa tiettyjä aloja koskevan varautumissuunnitelman sopimuksettoman tilan varalta

Bryssel 19. joulukuuta 2018

Yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista 100 päivän päästä.

Erosopimuksesta sovittiin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 25. marraskuuta 2018. Koska sopimuksen ratifiointiin liittyvä epävarmuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa jatkuu ja Eurooppa-neuvosto (50 artikla) kehotti viime viikolla tehostamaan valmistautumista kaikilla tasoilla ja kaikkiin vaihtoehtoihin, Euroopan komissio on tänään alkanut toteuttaa varautumissuunnitelmaa sopimuksettoman eron varalta. Komissio on sitoutunut 13. marraskuuta 2018 antamassaan toisessa valmistautumistiedonannossa siihen, että se esittää kaikki sopimuksettoman eron edellyttämät ehdotukset vuoden loppuun mennessä.

Tämänpäiväinen paketti sisältää 14 toimenpidettä. Ne koskevat muutamia aloja, joilla sopimukseton tila aiheuttaisi 27 jäsenvaltion EU:ssa merkittäviä häiriöitä kansalaisille ja yrityksille. Näitä aloja ovat muun muassa rahoituspalvelut, lentoliikenne, tulli ja ilmastopolitiikka.

Komissio katsoo, että on tärkeää ja kiireellistä hyväksyä nämä toimenpiteet tänään sen varmistamiseksi, että tarvittavat varautumistoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön 30. maaliskuuta 2019 ja näin rajoittaa merkittävimpiä haittoja, joita sopimukseton brexit aiheuttaisi näillä aloilla.

Näillä toimenpiteillä ei voida lieventää sopimuksettoman tilan kokonaisvaikutusta, eikä niillä voida mitenkään kompensoida sidosryhmien puutteellista valmistautumista tai jäljitellä täysimääräisiä EU-jäsenyyden etuja tai mahdollisen siirtymäkauden ehtoja. Niitä toteutetaan tietyillä aloilla, joilla on ehdottoman välttämätöntä suojalta EU:n elintärkeitä etuja ja joilla pelkät valmistautumistoimet eivät riitä. Pääsääntöisesti toimenpiteet ovat luonteeltaan väliaikaisia ja soveltamisalaltaan rajoitettuja, ja EU hyväksyy ne yksipuolisesti. Niissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden kanssa käydyt keskustelut, ja ne täydentävät jo toteutettuja valmistautumistoimenpiteitä, jotka on esitetty kahdessa aiemmassa valmistautumistiedonannossa.

Komissio jatkaa varautumissuunnitelman toteuttamista lähiviikkoina. Se seuraa lisätoimien tarvetta sekä tukee edelleen jäsenvaltioita niiden valmistautumistyössä.

Kansalaisten oikeudet etusijalle: oleskeluoikeus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

Komissio on johdonmukaisesti asettanut kansalaiset etusijalle neuvottelujen kaikissa vaiheissa, kuten myös sopimuksettomaan tilaan valmistautumisessa ja varautumistyössä. Tämänpäiväisessä tiedonannossa kehotetaan jäsenvaltioita suhtautumaan suopeasti Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksiin EU:ssa edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta toimii samoin.

Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että EU:ssa laillisesti oleskelevia Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten katsotaan oleskelevan EU:ssa laillisesti eroamispäivän jälkeenkin. Jäsenvaltioiden pitäisi suhtautua pragmaattisesti väliaikaisen oleskeluluvan myöntämiseen. Komissio on jo tehnyt asetusehdotuksen, jolla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset vapautetaan viisumivaatimuksista edellyttäen, että kaikki EU:n kansalaiset on vastaavasti vapautettu Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivaatimuksista.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen osalta komissio katsoo, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet taatakseen oikeusvarmuuden ja suojellakseen niille EU:n 27 jäsenvaltion kansalaisille ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille kertyneitä sosiaaliturvaoikeuksia, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ennen 30. päivää maaliskuuta 2019.

Alakohtainen sääntely

Rahoituspalvelut

Komissio on tutkinut perusteellisesti riskit, joita rahoitusalaan sopimuksettomassa tilassa kohdistuu, ja todennut, että EU27:n rahoitusvakauden turvaamiseksi tarvitaan vain joitakin varautumistoimenpiteitä.

Komissio on tätä varten hyväksynyt tänään seuraavat säädökset:

 • Väliaikainen ja ehdollinen vastaavuuspäätös rajatuksi 12 kuukauden määräajaksi, jotta voidaan varmistaa, ettei johdannaisten keskusvastapuolimääritys häiriinny.
 • Väliaikainen ja ehdollinen vastaavuuspäätös rajatuksi 24 kuukauden määräajaksi, jotta voidaan varmistaa, etteivät Yhdistyneen kuningaskunnan toimijoiden tarjoamat arvopaperikeskuspalvelut, joita EU:n toimijat käyttävät, häiriinny.
 • Kaksi delegoitua asetusta, joilla rajatuksi 12 kuukauden määräajaksi helpotetaan tiettyjen OTC-johdannaissopimusten uudistamista, kun sopimus siirretään Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU27-vastapuolelle.

Liikenne

Komissio on tänään hyväksynyt kaksi toimenpidettä, joilla estetään lentoliikenteen täydellinen keskeytyminen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä sopimuksettomassa tilassa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan ainoastaan perusyhteydet, eivätkä ne missään tapauksessa vastaa yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan kuulumisen merkittäviä etuja. Tämä edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta antaa vastaavat oikeudet EU:n lentoliikenteen harjoittajille ja takaa tasapuoliset kilpailuedellytykset.

 • Ehdotus asetukseksi, jolla varmistetaan väliaikaisesti (12 kuukauden ajan) Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisen tietynlaisen lentoliikenteen harjoittaminen.
 • Ehdotus asetukseksi eräiden lentoturvallisuussääntöjen voimassaolon väliaikaisesta jatkamisesta (yhdeksän kuukauden ajan).

Komissio on myös tehnyt ehdotuksen asetukseksi, jolla Yhdistyneen kuningaskunnan toimijoille sallitaan väliaikaisesti (yhdeksän kuukauden ajan) tavaroiden kuljettaminen maanteitse EU:hun edellyttäen että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää vastaavat oikeudet EU:n tavaraliikenteen harjoittajille ja että tasapuoliset kilpailuedellytykset turvataan.

Tulli ja tavaroiden vienti

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä liikkuviin tavaroihin sovelletaan sopimuksettomassa tilassa kaikkia tavaroiden tuontia ja vientiä koskevia EU:n säädöksiä. Komissio on tänään hyväksynyt seuraavat tekniset toimenpiteet:

 • Delegoitu asetus, jolla Yhdistynyttä kuningaskuntaa ympäröivät merialueet sisällytetään säännöksiin määräajoista, joiden kuluessa saapumisen yleisilmoitukset ja lähtöä edeltävät ilmoitukset on tehtävä ennen unionin tullialueelta vientiä tai ennen sinne tuontia.
 • Ehdotus asetukseksi Yhdistyneen kuningaskunnan lisäämisestä niiden maiden luetteloon, joiden osalta kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva yleinen lupa on voimassa koko EU:ssa.

On kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet kyetäkseen soveltamaan Yhdistyneen kuningaskunnan osalta unionin tullikoodeksia ja välillistä verotusta koskevia asiaankuuluvia sääntöjä.

EU:n ilmastopolitiikka

Komissio on tänään hyväksynyt EU:n ilmastolainsäädännön alalla seuraavat säädökset, jotta voidaan varmistaa, että sopimukseton tila ei vaikuta päästökauppajärjestelmän moitteettomaan toimintaan ja ympäristövaikutusten toteutumiseen.

 • Komission päätös, jolla keskeytetään väliaikaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan osalta päästöoikeuksien ilmaisjako, huutokauppa ja kansainvälisten hyvitysten vaihto 1. tammikuuta 2019 alkaen.
 • Täytäntöönpanopäätös, joka mahdollistaa asianmukaisen vuotuisen kiintiön jakamisen Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksille EU27-markkinoille pääsemiseksi (31. joulukuuta 2020 asti).
 • Täytäntöönpanoasetus sen varmistamiseksi, että yritykset erottavat raportoidessaan EU:n markkinat ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinat toisistaan, jotta kiintiöt voidaan tulevaisuudessa jakaa oikein.

 

Peace-ohjelma

Komissio on tänään toistanut sitoutuneensa sen varmistamiseen, että nykyisiä ohjelmia voidaan jatkaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakreivikuntien välillä kaikissa tilanteissa. Komissio on tänään antanut ehdotuksen asetukseksi, jonka mukaan Pohjois-Irlannin Peace-ohjelmaa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti, jos päädytään sopimuksettomaan tilaan. Komissio on jo ehdottanut seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissaan, että rajat ylittävää rauhan ja sovinnon tukemista Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakreivikunnissa jatketaan ja vahvistetaan vuoden 2020 jälkeen.

Muut

Komissio on antanut delegoidun asetuksen Yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämisestä maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskeviin tilastoihin.

 

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ehdotetut säädökset niin, että ne ovat voimassa 29. maaliskuuta 2019 mennessä. Komissio korostaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle myös sitä, että delegoitujen säädösten pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. Delegoitujen säädösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston tavanomainen tarkasteluaika on yleensä 2–3 kuukautta (kaksi kuukautta delegoituun asetukseen yleisilmoituksista ja lähtöä edeltävistä ilmoituksista; kolme kuukautta delegoituun asetukseen Yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämisestä EU:n tilastoihin; enintään kolme kuukautta delegoituihin asetuksiin tietyntyyppisistä sopimuksista, ml. OTC-johdannaissopimukset). Lisätietoja tällaisten säädösten hyväksymisen vähimmäismääräajoista on täällä liitteessä 5. Delegoidut säädökset voivat tulla voimaan aikaisemmin, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto molemmat ilmoittavat komissiolle ennen tarkasteluajan päättymistä, että ne eivät vastusta säädöstä.

 

Tausta

Komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat sopivat erosopimuksen ehdoista 14. marraskuuta 2018. Komissio hyväksyi erosopimuksen tekstin 22. marraskuuta 2018. Eurooppa-neuvosto (50 artikla) hyväksyi erosopimuksen 25. marraskuuta 2018 ja kehotti komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sopimus voi tulla voimaan 30. maaliskuuta 2019 hallitun eron mahdollistamiseksi.

Komissio antoi 5. joulukuuta 2018 ehdotukset neuvoston päätöksiksi erosopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä. Jotta erosopimus voi tulla voimaan, neuvoston on nyt annettava lupa tekstin allekirjoittamiseen unionin puolesta, minkä jälkeen Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto tekee sopimuksen. Yhdistyneen kuningaskunnan on ratifioitava erosopimus valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Komission tavoitteena ja prioriteettina on edelleen erosopimuksen ratifiointi. Kuten komission 19. heinäkuuta 2018 antamassa ensimmäisessä brexit-valmistelutoimia koskevassa tiedonannossa todetaan, Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä lähteä Euroopan unionista aiheutuu merkittäviä häiriöitä riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon mukaisesti ero toteutuu.

Siksi sidosryhmien sekä kansallisten ja EU:n viranomaisten on varauduttava kahteen todennäköisimpään lopputulokseen:

 • Jos erosopimus on ratifioitu ennen eroamispäivää (30.3.2019), EU:n oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa 1. tammikuuta 2021, 21 kuukautta kestävän siirtymäkauden jälkeen.
 • Jos erosopimusta ei ole ratifioitu ennen eroamispäivää (30.3.2019), siirtymäkautta ei tule. EU:n oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa heti 30. maaliskuuta 2019. Tätä tarkoitetaan silloin kun puhutaan sopimuksettomasta tilasta tai putoamisesta tyhjän päälle.

Komissio on kuluneen vuoden aikana julkaissut brexitiin valmistautumista varten yli 78 alakohtaista ilmoitusta, joissa kerrotaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron aiheuttamista seurauksista siinä tapauksessa, että erosopimusta ei ole. Ilmoitukset ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Komissio on myös järjestänyt teknisiä keskusteluja EU27:n kanssa sekä yleisistä valmistelutoimista että alakohtaisista, lainsäädäntöön liittyvistä ja hallinnollisista valmiustoimista. Näissä teknisissä seminaareissa pidetyt esitykset ovat saatavilla verkossa.

 

Lisätietoja:

 

Tiedonannon teksti

Tänään hyväksytyt tekstit

Kysymyksiä ja vastauksia tänään annetusta tiedonannosta

Brexit-valmisteluja koskevat Euroopan komission verkkosivut (ml. brexitiin valmistautumista koskevat ilmoitukset)

Valmistautumista koskevat esitykset

 

 

IP/18/6851

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar