Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon rakendab mõningates sektorites kokkuleppeta Brexiti puhuks kavandatud erandolukorra tegevuskava

Brüssel, 19. detsember 2018

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust 100 päeva pärast.

Võttes arvesse ebakindlust, mis Ühendkuningriigis endiselt valitseb seoses ELi ja Ühendkuningriigi vahel 25. novembril 2018 kokku lepitud väljaastumislepingu ratifitseerimisega, ning eelmisel nädalal Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) poolt esitatud üleskutset tõhustada ettevalmistusi Brexitiks kõigil tasanditel ja kõigi stsenaariumide puhuks, hakkas Euroopa Komisjon täna rakendama kokkuleppeta stsenaariumi erandolukorra tegevuskava. Seeläbi peab komisjon kinni oma lubadusest võtta enne aasta lõppu vastu kõik kokkuleppeta Brexiti korral vajalikud ettepanekud, nagu on osutatud 13. novembri 2018. aasta teises Brexitiks valmistumise teatises.

Täna esitatav pakett sisaldab 14 meedet, mis võetakse sellistes valdkondades, kus kokkuleppeta Brexit tekitaks EL 27 riikide kodanike ja ettevõtjate jaoks olulisi häireid. Nende valdkondade hulka kuuluvad muu hulgas finantsteenused, õhutransport, tolliküsimused ja kliimapoliitika.

Komisjon leiab, et on hädavajalik ja pakiline, et need meetmed täna vastu võetakse, tagamaks, et 30. märtsil 2019 oleks võimalik hakata kohaldama vajalikke erandolukorra meetmeid, mis aitavad piirata kõige olulisemat kahju, mida kokkuleppeta Brexit nendes valdkondades põhjustaks.

Need meetmed ei vähenda ega saagi vähendada kokkuleppeta stsenaariumi rakendumise üldist mõju, ei kompenseeri mingil moel huvirühmade valmisoleku puudumist, ei dubleeri ELi liikmesusest tulenevaid eeliseid ega väljaastumislepinguga ettenähtud üleminekuperioodi tingimusi. Meetmed piirduvad kindlate valdkondadega, kus ELi elutähtsate huvide kaitse on hädavajalik ja kus valmisolekumeetmetest üksi ei piisa. Üldjuhul on need ajutist laadi ja piiratud ulatusega ning EL võtab need vastu ühepoolselt. Nende puhul arvestatakse liikmesriikidega peetud arutelusid ja need täiendavad juba võetud valmisolekumeetmeid, mis on esitatud kahes varasemas Brexitiks valmistumise teatises.

Komisjon jätkab järgmistel nädalatel erandolukorra tegevuskava rakendamist, jälgib täiendavate meetmete võtmise vajadust ning toetab jätkuvalt liikmesriike ettevalmistavas tegevuses.

Kodanike õigused kõigepealt: riigis viibimise õigus ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

Läbirääkimiste käigus ning valmisoleku ja erandolukorraga seotud tegevuses on komisjon seadnud kodanikud järjekindlalt esikohale. Täna esitatud teatises kutsutakse liikmesriike üles võtma ELis viibivate Ühendkuningriigi kodanike õiguste suhtes vastutulelik hoiak, eeldusel et ka Ühendkuningriik vastab samaga.

Eelkõige peaksid liikmesriigid võtma meetmeid tagamaks, et väljaastumise kuupäeval ELis seaduslikult elavaid Ühendkuningriigi kodanikke käsitatakse ka edaspidi seaduslike elanikena. Ajutise elaniku staatuse andmisesse peaksid liikmesriigid suhtuma pragmaatiliselt. Komisjon on juba vastu võtnud ettepaneku määruse kohta, millega vabastatakse Ühendkuningriigi kodanikud viisanõudest, tingimusel et kõik ELi kodanikud vabastatakse samamoodi Ühendkuningriigi viisanõudest.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise osas peab komisjon vajalikuks, et liikmesriigid võtaksid kõik võimalikud meetmed, et tagada õiguskindlus ning kaitsta nende EL 27 ja Ühendkuningriigi kodanike õigusi, kes kasutasid vaba liikumise õigust enne 30. märtsi 2019.

Sektoripõhised normid

Finantsteenused

Olles põhjalikult uurinud kokkuleppeta stsenaariumi korral finantssektorit ohustavaid riske, leidis komisjon, et finantsstabiilsuse tagamiseks EL 27 riikides on vaja vaid piiratud arvul erandolukorra meetmeid.

Seetõttu võttis komisjon täna vastu järgmised õigusaktid:

 • Ajutine ja tingimuslik samaväärsusotsus 12kuuliseks kindlaksmääratud ajavahemikuks, tagamaks, et ei esine häireid tuletisinstrumentide keskses kliirimises.
 • Ajutine ja tingimuslik samaväärsusotsus 24kuuliseks kindlaksmääratud ajavahemikuks, tagamaks, et ei esine häireid Ühendkuningriigi ettevõtjate pakutavates väärtpaberite keskdepositooriumi teenustes, mida ELi ettevõtjad kasutavad.
 • Kaks delegeeritud määrust, millega hõlbustatakse 12kuulise kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul teatavate börsiväliste tuletislepingute uuendamist, kui leping läheb Ühendkuningriigist üle EL 27 vastaspoolele.

Transport

Komisjon võttis täna vastu kaks ettepanekut, millega välditakse ELi ja Ühendkuningriigi vahelise lennuliikluse täielikku katkemist kokkuleppeta Brexiti korral. Nendes ettepanekutes esitatud meetmetega tagatakse ainult põhiühenduvus ja need ei dubleeri mingil juhul ühtse Euroopa taeva liikmesusest tulenevaid olulisi eeliseid. Meetmed jõustuvad eeldusel, et Ühendkuningriik annab ELi lennuettevõtjatele samaväärsed õigused ning tagab õiglase konkurentsi tingimuste kohaldamise.

 • Ettepanek määruse kohta, millega tagatakse ajutiselt (12 kuuks) teatavate lennuteenuste osutamine Ühendkuningriigi ja ELi vahel.
 • Ettepanek määruse kohta, mis pikendaks ajutiselt (9 kuuks) teatavate lennundusohutuslubade kehtivust.

Samuti on komisjon vastu võtnud ettepaneku määruse kohta, millega lubatakse Ühendkuningriigi ettevõtjatel vedada kaupu ELi ajutiselt (üheksa kuu jooksul), tingimusel et Ühendkuningriik annab ELi maanteeveo-ettevõtjatele samaväärsed õigused ja et kohaldatakse õiglase konkurentsi tingimusi.

Tolliküsimused ja kaupade eksport

Kokkuleppeta stsenaariumi korral kohaldatakse ELi ja Ühendkuningriigi vahel liikuvate kaupade suhtes kõiki asjakohaseid kaupade importi ja eksporti käsitlevaid ELi õigusakte. Komisjon võttis täna vastu järgmised tehnilised meetmed:

 • Delegeeritud määrus, millega lisatakse Ühendkuningriiki ümbritsevad mered sätetesse, mis käsitlevad sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegu.
 • Ettepanek võtta vastu määrus, millega lisatakse Ühendkuningriik nende riikide loetellu, mille suhtes kehtib kogu ELis kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi üldine luba.

Sellegipoolest on hädavajalik, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et nad oleksid võimelised kohaldama Ühendkuningriigi suhtes liidu tolliseadustikku ja kaudset maksustamist käsitlevaid asjakohaseid norme.

ELi kliimapoliitika

ELi kliimapoliitika valdkonnas võttis komisjon täna vastu järgmised õigusaktid tagamaks, et kokkuleppeta stsenaarium ei mõjuta heitkogustega kauplemise süsteemi sujuvat toimimist ega vastavust keskkonnaeesmärkidele.

 • Komisjoni otsus peatada Ühendkuningriigi puhul alates 1. jaanuarist 2019 ajutiselt saastekvootide tasuta eraldamine, enampakkumine ja rahvusvaheliste ühikute vahetamine.
 • Rakendusotsus, millega võimaldatakse Ühendkuningriigi äriühingutele EL 27 turule juurdepääsuks asjakohase aastakvoodi eraldamine (kuni 31. detsembrini 2020).
 • Rakendusmäärus, millega tagatakse, et äriühingute aruannetes eristatakse ELi turgu ja Ühendkuningriigi turgu, et võimaldada tulevikus kvoote nõuetekohaselt jaotada.

 

Programm PEACE

Komisjon kinnitas täna veel kord oma kindlat tahet tagada kõigi stsenaariumide korral praeguste programmide jätkumine Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel. Võttes arvesse programmi PEACE olulisust, tegi komisjon täna ettepaneku võtta vastu määrus, et jätkata kokkuleppeta Brexiti korral programmi rakendamist Põhja-Iirimaal kuni 2020. aasta lõpuni. Mis puudutab 2020. aasta järgset perioodi, siis komisjon on juba teinud järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga seoses ettepaneku jätkata ja tugevdada piiriülest toetust rahu ja leppimise saavutamiseks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiriäärsetes maakondades.

Muud küsimused

Komisjon on vastu võtnud ka delegeeritud määruse Ühendkuningriigi lisamiseks maksebilanssi, rahvusvahelist teenuskaubandust ja välismaiseid otseinvesteeringuid käsitlevasse statistikasse.

 

Edasised sammud

Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles tagama kavandatud õigusaktide vastuvõtmise, nii et need jõustuksid enne 29. märtsi 2019. Samuti juhib komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu tähelepanu sellele, et delegeeritud õigusaktid peavad jõustuma nii kiiresti kui võimalik. Delegeeritud õigusaktide puhul on Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolse kontrolli periood reeglina kaks kuni kolm kuud (ülddeklaratsioone ja väljaveoeelseid deklaratsioone käsitleva delegeeritud määruse puhul kaks kuud, Ühendkuningriigi ELi statistikasse lisamist käsitleva delegeeritud määruse puhul kolm kuud, teatavaid lepinguid, sealhulgas börsiväliseid tuletislepinguid käsitlevate delegeeritud määruste puhul kuni kolm kuud). Lisateavet selliste õigusaktide vastuvõtmise kiireimate võimalike ajakavade kohta saab 5. lisast siit. Delegeeritud õigusaktid võivad jõustuda varem, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu teatavad komisjonile enne kontrolliperioodi lõppu, et nad ei esita aktide suhtes vastuväiteid.

 

Taust

14. novembril 2018 leppisid komisjoni ja Ühendkuningriigi läbirääkijad kokku väljaastumislepingu tingimustes. 22. novembril 2018 kiitis komisjon väljaastumislepingu heaks. 25. novembril 2018 kiitis väljaastumislepingu heaks Euroopa Ülemkogu (artikkel 50), kes kutsus komisjoni, Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles astuma vajalikke samme selleks, et leping saaks jõustuda 30. märtsil 2019, et näha ette Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine.

5. detsembril 2018 võttis komisjon vastu kaks ettepanekut nõukogu otsuste kohta, millega antakse luba nimetatud lepingu allkirjastamiseks ja sõlmimiseks. Selleks et väljaastumisleping saaks jõustuda, peab nõukogu nüüd andma loa teksti allkirjastamiseks liidu nimel ning Euroopa Parlament peab andma sellele oma nõusoleku enne, kui nõukogu lepingu sõlmib. Ühendkuningriik peab väljaastumislepingu ratifitseerima kooskõlas oma konstitutsiooniliste nõuetega.

Väljaastumislepingu ratifitseerimine on jätkuvalt komisjoni eesmärk ja prioriteet. Nagu on rõhutatud komisjoni esimeses Brexitiks valmistumise teatises, mis võeti vastu 19. juulil 2018, põhjustab Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda kavandatud stsenaariumist olenemata märkimisväärseid häireid.

Seepärast peavad huvirühmad ning liikmesriikide ja ELi ametiasutused olema valmis kaheks võimalikuks põhistsenaariumiks.

 • Kui väljaastumisleping ratifitseeritakse enne 30. märtsi 2019, lõpetatakse ELi õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 1. jaanuaril 2021 ehk pärast 21kuulist üleminekuaega.
 • Kui väljaastumislepingut enne 30. märtsi 2019 ei ratifitseerita, üleminekuaega ei ole ning ELi õiguse kohaldamine lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 30. märtsil 2019. Seda olukorda nimetatakse kokkuleppeta stsenaariumiks.

Komisjon on viimase aasta jooksul avaldanud Brexitiks valmistumise eesmärgil 78 valdkondlikku teadet, millega teavitatakse üldsust Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärgedest juhul, kui väljaastumislepingut ei sõlmita. Need teated on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. Komisjon on pidanud tehnilisi arutelusid EL 27 liikmesriikidega nii üldistes kui ka konkreetsetes valdkondlike, õiguslike ja halduslike ettevalmistuste küsimustes. Nendel tehnilistel seminaridel kasutatud slaidid on kättesaadavad internetis.

 

Lisateave

 

Teatise tekst

Täna vastuvõetud tekstid

Küsimused ja vastused täna vastuvõetud teatise kohta

Euroopa Komisjoni Brexitiks valmistumise veebisait (sh Brexitiks valmistumist käsitlevad teated)

Slaidid ettevalmistuste kohta

 

 

IP/18/6851

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar