Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise realizuje v konkrétních odvětvích alternativní akční plán pro brexit bez dohody

Brusel 19. prosince 2018

Spojené království vystoupí z Evropské unie za 100 dní.

Vzhledem k přetrvávající nejistotě kolem ratifikace dohody o vystoupení, kterou schválily EU a Spojené království dne 25. listopadu 2018, ve Spojeném království a vzhledem k výzvě Evropské rady (článek 50) z minulého týdne, aby se na všech úrovních a s ohledem na všechny scénáře zintenzivnila práce zajišťující připravenost, dnes Evropská komise zahájila provádění svého alternativního akčního plánu pro brexit bez dohody. Je to v souladu se závazkem Komise přijmout do konce roku všechny potřebné návrhy pro brexit bez dohody uvedeným v jejím druhém sdělení o připravenosti ze dne 13. listopadu 2018.

Dnešní balíček obsahuje 14 opatření pro omezený počet oblastí, v nichž by scénář „bez dohody“ znamenal pro občany a podniky v EU-27 výrazné komplikace. Mezi tyto oblasti patří mimo jiné finanční služby, letecká doprava, celní systém a politika v oblasti změny klimatu.

Komise považuje dnešní přijetí opatření za zásadní a naléhavé, má-li se zajistit, aby se nezbytná alternativní opatření mohla začít uplatňovat od 30. března 2019 a aby se v těchto oblastech omezily největší škody způsobené brexitem bez dohody.

Tato opatření nezmírní – a ani nemohou zmírnit – celkový dopad scénáře bez dohody a zároveň nebudou žádným způsobem kompenzovat nedostatečnou připravenost zainteresovaných subjektů či reprodukovat plné výhody vyplývající z členství v EU nebo podmínky případného přechodného období stanovené v dohodě o vystoupení. Omezují se na konkrétní oblasti, v nichž je absolutně nezbytné chránit životně důležité zájmy EU a v nichž samotná opatření v oblasti připravenosti nepostačují. Zpravidla budou ve své podstatě dočasná, budou mít omezenou působnost a EU je přijme jednostranně. Opatření zohledňují diskuse s členskými státy a doplňují již přijatá opatření v oblasti připravenosti stanovená ve dvou předchozích sděleních o připravenosti.

Komise bude v nadcházejících týdnech pokračovat v provádění svého alternativního akčního plánu a bude sledovat, zda jsou potřeba další kroky. Zároveň bude pokračovat v podpoře členských států při jejich práci zajišťující připravenost.

Práva občanů na prvním místě: právo na pobyt a koordinace sociálního zabezpečení

Komise soustavně staví zájmy občanů na první místo, ať už během jednání, nebo v rámci své činnosti týkající se připravenosti na brexit bez dohody a práci na alternativních opatřeních. V dnešním sdělení vyzývá členské státy, aby k právům občanů Spojeného království v EU zaujaly velkorysý přístup za předpokladu, že stejný přístup bude recipročně uplatňovat i Spojené království.

Členské státy by zejména měly přijmout opatření, která zajistí, aby občané Spojeného království legálně pobývající v EU ke dni vystoupení byli i nadále považováni za osoby s legálním pobytem. Členské státy by měly k udělování povolení k dočasnému pobytu zaujmout pragmatický přístup. Je třeba připomenout, že Komise již přijala návrh nařízení, kterým se státní příslušníci Spojeného království osvobozují od vízové povinnosti za předpokladu, že všichni občané EU budou stejným způsobem osvobozeni od vízové povinnosti ve Spojeném království.

Pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení, Komise považuje za nezbytné, aby členské státy přijaly veškerá možná opatření k zajištění právní jistoty a ochrany práv nabytých občany EU-27 a státními příslušníky Spojeného království, kteří uplatnili své právo na volný pohyb před 30. březnem 2019.

Odvětvové předpisy

Finanční služby

Po důkladném posouzení rizik spojených se scénářem bez dohody ve finančním sektoru Komise došla k závěru, že pro zajištění finanční stability v EU-27 je nutné přijmout pouze omezený počet alternativních opatření.

Komise proto dnes přijala tyto akty:

 • dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti na pevně stanovenou omezenou dobu 12 měsíců, aby se zajistilo, že nedojde k okamžitému narušení centrálního clearingu derivátů,
 • dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti na pevně stanovenou omezenou dobu 24 měsíců, aby se zajistilo, že nedojde k narušení služeb centrálních depozitářů pro provozovatele z EU, které v současnosti využívají subjekty ze Spojeného království,
 • dvě nařízení v přenesené pravomoci usnadňující po pevně stanovenou dobu 12 měsíců novace určitých OTC derivátových smluv, pokud je smlouva převedena z protistrany ve Spojeném království na protistranu v EU-27.

Doprava

Komise dnes přijala dvě opatření, která v případě neexistence dohody zabrání úplnému přerušení letecké dopravy mezi EU a Spojeným královstvím. Tato opatření zajistí pouze základní spojení a v žádném případě nereprodukují významné výhody členství v jednotném evropském nebi. Podmíněno je to tím, že Spojené království poskytne leteckým dopravcům z EU rovnocenná práva a že zajistí podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž.

 • Návrh nařízení, kterým se dočasně (po dobu 12 měsíců) zajistí poskytování určitých leteckých služeb mezi Spojeným královstvím a EU.
 • Návrh nařízení, kterým se dočasně (po dobu 9 měsíců) prodlužuje platnost některých osvědčení o bezpečnosti v letectví.

Komise rovněž přijala návrh nařízení, který hospodářským subjektům ze Spojeného království umožňuje dočasně (po dobu devíti měsíců) přepravovat zboží do EU za předpokladu, že Spojené království poskytne provozovatelům silniční nákladní dopravy z EU rovnocenná práva, a za spravedlivých podmínek hospodářské soutěže.

Cla a vývoz zboží

Ve scénáři bez dohody se na zboží pohybující se mezi EU a Spojeným královstvím budou vztahovat veškeré příslušné právní předpisy EU týkající se dovozu a vývozu zboží. Komise dnes přijala tato technická opatření:

 • nařízení v přenesené pravomoci, kterým se začleňují moře obklopující Spojené království do ustanovení o lhůtách, ve kterých musí být před vstupem na celní území Unie a před opuštěním tohoto území podávána vstupní souhrnná celní prohlášení a prohlášení před výstupem zboží,
 • návrh nařízení, kterým se Spojené království přidává na seznam zemí, pro něž v celé EU platí všeobecné povolení k vývozu zboží dvojího užití.

Členské státy však musí učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohly uplatňovat celní kodex Unie a příslušná pravidla týkající se nepřímého zdanění ve vztahu ke Spojenému království.

Politika EU v oblasti změny klimatu

Komise dnes přijala následující akty v oblasti právních předpisů EU týkajících se klimatu, aby zajistila, že scénář bez dohody neovlivní hladké fungování a ekologickou vyváženost systému obchodování s emisemi.

 • Rozhodnutí Komise pozastavit dočasně pro Spojené království přidělování bezplatných povolenek na emise, dražení a výměnu mezinárodních kreditů s účinkem od 1. ledna 2019.
 • Prováděcí rozhodnutí, které umožní, aby společnosti ve Spojeném království získaly odpovídající roční kvótu pro přístup na trh EU-27 (do 31. prosince 2020).
 • Prováděcí nařízení, které zajistí, aby podniky při zveřejňování informací rozlišovaly mezi trhem EU a trhem Spojeného království, a umožnily tak správné přidělování kvót v budoucnosti.

 

Program PEACE

Komise dnes znovu potvrdila svůj závazek zajistit, aby stávající programy mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska mohly pokračovat podle všech scénářů. Vzhledem k významu tohoto programu dnes Komise předložila návrh nařízení o pokračování programu PEACE v Severním Irsku do konce roku 2020 v případě scénáře bez dohody. Pokud jde o období po roce 2020, Komise již navrhla v rámci svých návrhů pro víceletý finanční rámec pokračovat v přeshraniční podpoře míru a usmíření v pohraničních hrabstvích Irska a Severního Irska a v jeho dalším posilování.

Další

Komise rovněž přijala nařízení v přenesené pravomoci o zařazení Spojeného království do seznamu pro účely statistiky týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu se službami a přímých zahraničních investic.

 

Další kroky

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby zajistily přijetí navrhovaných legislativních aktů tak, aby vstoupily v platnosti do 29. března 2019. Komise rovněž upozorňuje Evropský parlament a Radu na to, že je důležité, aby akty v přenesené pravomoci vstoupily v platnost co nejrychleji. U aktů v přenesené pravomoci se obvyklá lhůta pro přezkum Evropským parlamentem a Radou zpravidla pohybuje mezi dvěma až třemi měsíci (dva měsíce v případě nařízení v přenesené pravomoci o souhrnných celních prohlášeních a prohlášeních před výstupem zboží; tři měsíce v případě nařízení v přenesené pravomoci o zařazení Spojeného království do statistik EU; maximálně tři měsíce v případě nařízení v přenesené pravomoci o určitých typech smluv, včetně OTC derivátů). Více informací o minimálních lhůtách pro přijetí těchto právních aktů naleznete zde v příloze 5. Akty v přenesené pravomoci mohou vstoupit v platnost dříve, pokud Evropský parlament i Rada před koncem lhůty pro přezkum informují Komisi, že nebudou proti aktu vznášet námitky.

 

Souvislosti

Dne 14. listopadu 2018 se vyjednavači Komise a Spojeného království dohodli na podmínkách dohody o vystoupení. Dne 22. listopadu 2018 Komise kompletní dohodu o vystoupení schválila. Dne 25. listopadu 2018 Evropská rada (článek 50) dohodu o vystoupení potvrdila a vyzvala Komisi, Evropský parlament a Radu, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby tato dohoda mohla vstoupit v platnost dne 30. března 2019, a umožnily tak spořádané vystoupení.

Dne 5. prosince 2018 přijala Komise dva návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o vystoupení. Aby mohla dohoda o vystoupení vstoupit v platnost, musí nyní Rada schválit podpis jejího znění jménem Unie a Evropský parlament musí poté vyslovit svůj souhlas před tím, než ji Rada uzavře. Spojené království bude muset dohodu o vystoupení ratifikovat v souladu se svými vlastními ústavními požadavky.

Ratifikace dohody o vystoupení je i nadále cílem a prioritou Komise. Jak Komise zdůraznila ve svém prvním sdělení týkajícím se připravenosti na brexit ze dne 19. července 2018, přinese rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie bez ohledu na předpokládaný scénář značné komplikace.

Zainteresované subjekty, stejně jako vnitrostátní a unijní orgány se proto musí připravit na dva možné hlavní scénáře:

 • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, přestane právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců.
 • Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář bez dohody, kdy se Spojené království od EU naráz „odstřihne“.

Komise v uplynulém roce vydala více než 78 oznámení týkajících se připravenosti pro jednotlivá odvětví, v nichž informuje veřejnost o důsledcích vystoupení Spojeného království v případě, že dohody dosaženo nebude. Tato oznámení jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Komise také vedla s 27 členskými státy Unie technické diskuse nejen o obecných otázkách připravenosti na brexit, ale také o konkrétních odvětvových, právních a správních opatřeních. Prezentace používané na těchto technických seminářích jsou k dispozici online.

 

Další informace:

 

Text sdělení

Soubor dnes přijatých textů

Otázky a odpovědi k dnešnímu sdělení

Internetové stránky Evropské komise věnované připravenosti na brexit (včetně „oznámení týkajících se připravenosti na brexit“)

Prezentace k připravenosti

 

 

IP/18/6851

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar