Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

405 miljarder euro investerade i Europas reala ekonomi genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna

Bryssel den 19 december 2018

I en rapport som offentliggörs i dag redovisas de främsta resultat som uppnåtts inom de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) efter halva budgetperioden 2014-2020.

I oktober 2018 hade nästan två tredjedelar av ESI-fondernas budget för 2014–2020 lagts på konkreta projekt. I slutet av 2017 hade en miljon företag, varav 74 000 nystartade företag, fått beviljat stöd för att växa, lansera nya produkter och skapa innovation och sysselsättning. Totalt sett har 1,7 miljoner investeringsprojekt i hela Europa valts ut för EU-stöd, utöver 2,7 miljoner stödmottagare inom landsbygdsutvecklingsprogrammen. 

– Rapporten visar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna bidrar till att uppnå de EU-övergripande målen när det gäller tillväxt och jobb inom nyckelområden som forskning och innovation samt när det gäller övergången till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi. De framsteg som gjorts visar tydligt på mervärdet av strukturfonder för både företag och medborgare, säger EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. 

– EU:s sammanhållningspolitik ger resultat. Siffrorna visar tydligt att efter halva budgetperioden 2014-2020 fortsätter genomförandet av programmen i marschfart. Bakom dessa imponerande siffor finns historier från miljontals européer som berättar om hur deras liv har förändrats till det bättre tack vare EU-investeringarna. Detta är ett viktigt argument för en stark sammanhållningspolitik efter 2020, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. 

ESI-fonderna har bidragit till att man i hela Europa har kunnat återhämta sig efter den ekonomiska och finansiella krisen. I slutet av 2017 hade 15,3 miljoner människor fått stöd för att hitta ett jobb eller utveckla sin kompetens, vilket är dubbelt så många jämfört med föregående år. Från och med nu kommer 42,5 miljoner människor få tillgång till bättre sjukvård. 

I linje med EU:s åtaganden enligt Parisavtalet stödjer de europeiska struktur- och investeringsfonderna övergången till en koldioxidsnål ekonomi. EU-finansierade renoveringsarbeten har redan lett till energieffektivisering för 300 000 hushåll. Tack vare EU-finansierade förbättringar av energieffektiviteten i offentliga byggnader sparas också mer än tre terawattimmar, vilket motsvarar en förbränning av cirka 370 000 ton kol. 

Webbplatsen för öppna data för sammanhållningspolitiken har uppdaterats idag för att redovisa europeiska struktur- och investeringsfondernas senaste resultat. 

Bakgrund 

Under perioden 2014-2020 investerar de europeiska struktur- och investeringsfonderna 647 miljarder euro i EU med ett EU-bidrag på 460 miljarder euro. 

Målet med fonderna är att främja hållbar socioekonomisk konvergens, motståndskraft och territoriell sammanhållning. Fonderna utgör den största källan till EU-stöd för nyckelområden som kräver investeringar inom ramen för Junckerkommissionens politiska prioriteringar. 

Genom att stödja skapande av nya arbetstillfällen och tillväxt samt investering i den digitala inre marknaden och energiunionen, och genom att stärka den inre marknaden och EU:s ram för ekonomisk styrning, tillgodoser investeringarna den reala ekonomins behov och främjar strukturförändringar och reformer som identifierats under den europeiska planeringsterminen. 

Rapporten innehåller den tredje årliga översikten av genomförandet av de 531 nationella och regionala programmen. Rapporten baseras på de årliga programrapporterna som inkom i mitten av 2018. 

Mer information 

Faktablad – De europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbete

2018 års sammanfattande rapport om genomförandet av europeiska struktur- och investeringsfondernas program under 2014-2017

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar