Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

405 miljardu eiro liels ieguldījums Eiropas reālajā ekonomikā no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

Briselē, 2018. gada 19. decembrī

Šodien publicētajā ziņojumā redzami galvenie rezultāti no Eiropas pieciem strukturālajiem un investīciju fondiem ES 2014.–2020. gada budžeta perioda vidusposmā.

Līdz 2018. gada oktobrim gandrīz divas trešdaļas no Eiropas strukturālo un investīciju fondu budžeta 2014.–2020. gadam bija piesaistītas konkrētiem projektiem. Līdz 2017. gada beigām viens miljons uzņēmumu, tostarp 74 000 jaunizveidotu uzņēmumu, saņēma atbalstu, lai paplašinātos, ieviestu inovācijas, laistu tirgū jaunus produktus un veicinātu nodarbinātību. ES atbalsta piešķiršanai atlasīti kopumā 1,7 miljoni projektu no visas Eiropas; atbalstu saņēma arī 2,7 miljoni projektu lauku attīstības programmas ietvaros. 

Par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens sacīja: “Šis ziņojums parāda, ka Eiropas strukturālie un investīciju fondi palīdz mums sasniegt Eiropas mēroga izaugsmes un nodarbinātības mērķus tādās svarīgās jomās kā pētniecība un inovācija, kā arī īstenot pāreju uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku. Gūtais progress skaidri norāda uz struktūrfondu pievienoto vērtību uzņēmumiem un iedzīvotājiem.” 

Par reģionālo politiku atbildīgā Komisijas locekle Korina Krecu piebilda: “Kohēzijas politika devusi rezultātus. Skaitļi runā paši par sevi: 2014.–2020. gada ES budžeta perioda vidusposmā projektu īstenošana joprojām norit pilnā tempā. Šie iespaidīgie skaitliskie rādītāji pauž to, ka, pateicoties ES investīcijām, dzīve miljoniem eiropiešu mainās uz labo pusi. Tas ir pārliecinošs arguments par labu spēcīgai kohēzijas politikai arī pēc 2020. gada.” 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir veicinājuši ekonomikas un finanšu krīzes seku likvidāciju visā Eiropā. Līdz 2017. gada beigām 15,3 miljoniem cilvēku — divreiz vairāk nekā pirms gada — sniegta palīdzība darba meklējumos vai prasmju attīstībā. 42,5 miljoniem iedzīvotāju ir nodrošināta piekļuve labākiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 

Atbilstoši ES saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu Eiropas strukturālie un investīciju fondi atbalsta pāreju uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku. Patlaban jau 330 000 mājsaimniecības guvušas labumu no ēku renovācijas darbiem, kas paveikti, īstenojot ES finansētus energoefektivitātes projektus. Līdzīgā kārtā, pateicoties ES finansētiem energoefektivitātes uzlabojumiem sabiedriskajās ēkās, tiks ietaupītas arī vairāk nekā 3 teravatstundas elektroenerģijas (kas atbilst aptuveni 370 000 tonnām sadedzinātu akmeņogļu). 

Šodien atjauninātajā Kohēzijas atvērto datu platformā redzami jaunākie Eiropas strukturālo un investīciju fondu programmu rezultāti. 

Konteksts 

2014.–2017. gada laikposmam Eiropas strukturālie un investīciju fondi Eiropas Savienībā investējuši 647 miljardu eiro lielu summu, no kuras ES budžeta ieguldījums ir 460 miljardu eiro. 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu mērķis ir veicināt ilgstošu sociālekonomisku konverģenci, izturētspēju un teritoriālu kohēziju. Šie fondi ir lielākais ES atbalsta avots svarīgākajām jomām, kurās ir vajadzīgas investīcijas un kuras atbilst Ž. K. Junkera vadītās Komisijas politiskajām prioritātēm. 

Atbalstot darbvietu radīšanu un izaugsmi, investīcijas digitālajā vienotajā tirgū un enerģētikas savienībā un stiprinot vienoto tirgu un ES ekonomikas pārvaldību, šīs investīcijas sasaucas ar reālās ekonomikas vajadzībām un atbalsta strukturālās pārmaiņas un reformas, kas identificētas Eiropas pusgada procesā. 

Šajā ziņojumā, pamatojoties uz 2018. gada vidū saņemtajiem programmu gada ziņojumiem, ir sniegts trešais gada pārskats par 531 nacionālu un reģionālu programmu īstenošanu. 

Sīkāka informācija 

Faktu lapa — Eiropas strukturālie un investīciju fondi darbībā

2018. gada kopsavilkuma ziņojums par Eiropas strukturālo un investīciju fondu programmu īstenošanu 2014.–2017. gadā

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar