Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Liberalizacja reżimu wizowego – Komisja przedstawia sprawozdanie na temat spełniania wymogów przez kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego

Bruksela, 19 grudnia 2018 r.

*

Komisja składa dziś sprawozdanie na temat spełnienia kryteriów liberalizacji reżimu wizowego przez kraje Bałkanów Zachodnich: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę i Serbię, oraz przez kraje Partnerstwa Wschodniego: Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Z rocznego sprawozdania wynika, że wymogi dotyczące liberalizacji reżimu wizowego są w dalszym ciągu spełnione w przypadku wszystkich ośmiu państw, ale kilka krajów musi niezwłocznie podjąć działania w niektórych obszarach, aby zapewnić, że się to nie zmieni.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Ruch bezwizowy z naszymi partnerami z Bałkanów Zachodnich i Europy Wschodniej to wielkie osiągnięcie, które przynosi korzyści obu stronom. Wiążą się z nim jednak również obowiązki. Cieszę się, że wszystkie państwa, których dotyczy sprawozdanie, w dalszym ciągu wypełniają swoje zobowiązania, ale wzywam też do szybkiego podjęcia wzmożonych wysiłków na rzecz dalszego ograniczania nielegalnej migracji oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Ruch bezwizowy przynosi istotne korzyści Europie i jej partnerom, wzmacniając więzi społeczne, kulturowe i gospodarcze. Wiąże się on jednak również z odpowiedzialnością za utrzymanie postępów osiągniętych w trakcie dialogów w sprawie liberalizacji reżimu wizowego oraz za zapewnienie właściwego zarządzania migracją i środowiskiem bezpieczeństwa. Dzisiejsze sprawozdanie stanowi kontynuację zaleceń Komisji z grudnia 2017 r. i podsumowuje środki wdrożone przez przedmiotowe państwa w minionym roku.

Potrzebne są dalsze wysiłki, aby ograniczyć nielegalną migrację

Osiem państw, których dotyczy sprawozdanie, zastosowało środki, aby rozwiązać problem nielegalnej migracji, jednak konieczne są dalsze działania, aby zapewnić trwałe rezultaty:

  • Utrzymuje się wysoki poziom nielegalnej migracji do UE z Ukrainy, Serbii i Bośni i Hercegowiny; powodem do niepokoju jest rosnąca liczba nieuzasadnionych wniosków o azyl składanych w UE przez obywateli Mołdawii i Gruzji;
  • skuteczne działania w celu rozwiązania problemu nielegalnej migracji podjęła Albania, czego skutkiem było zmniejszenie liczby wniosków o udzielenie azylu o 32 % w pierwszej połowie 2018 r. Prace te należy teraz kontynuować i konsolidować;
  • konieczne są dalsze działania, aby zapewnić pełne dostosowanie do polityki wizowej UE: Serbia zakończyła ruch bezwizowy z Iranem, ale nadal utrzymują się obawy związane z ruchem bezwizowym do Serbii z innych krajów;
  • współpraca ze wszystkimi państwami, których dotyczy sprawozdanie, w dziedzinie readmisji i powrotów przebiega sprawnie, ale nadal istnieją możliwości poprawy, w szczególności w przypadku readmisji obywateli państw trzecich, zwłaszcza w Serbii.

Bliższa współpraca Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z partnerami z Bałkanów Zachodnich pomoże zarządzać migracją nieuregulowaną. Podpisano pierwszą umowę o statusie z Albanią; Serbia i była jugosłowiańska republika Macedonii parafowały swoje umowy; finalizowane są procedury dotyczące Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny.

Potrzebne są dalsze działania w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Pomimo środków podjętych w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej potrzebne są dalsze wzmożone wysiłki ze strony wszystkich ośmiu państw. Pilne działania dotyczące korupcji są niezbędne w Mołdawii i na Ukrainie:

  • zorganizowane grupy przestępcze z ośmiu państw, których dotyczy sprawozdanie, prowadzą szeroko zakrojoną działalność przestępczą w UE, obejmującą między innymi handel nielegalnymi towarami, przestępczość przeciwko mieniu, pranie pieniędzy, handel ludźmi, handel narkotykami, przemyt migrantów i cyberprzestępczość;
  • Mołdawia przyjęła już pewne środki przeciwko praniu pieniędzy, o czym mowa w pierwszym sprawozdaniu z grudnia 2017 r., musi jednak niezwłocznie podjąć działania na rzecz walki z korupcją;
  • konieczne są dalsze wysiłki ze strony Ukrainy w walce z korupcją, aby zapewnić pełne i trwałe wdrożenie wcześniejszych reform oraz zaległych zaleceń sformułowanych w grudniu 2017 r.

Dalsze działania

Komisja będzie monitorować, czy wymogi liberalizacji reżimu wizowego są nadal spełniane, i co najmniej raz w roku będzie składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Kontekst

Dzisiejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie zobowiązania Komisji do monitorowania ciągłości w spełnianiu wymogów liberalizacji reżimu wizowego przez państwa trzecie oraz do składania sprawozdań w tej sprawie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w roku. Zobowiązanie to wynika z założeń przyjętego w marcu 2017 r. wzmocnionego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Dzisiejsze opublikowano drugie sprawozdanie w ramach nowego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Pierwsze ukazało się w grudniu 2017 r.

Ocena kryteriów odnoszących się do liberalizacji reżimu wizowego ma zastosowanie do państw, które pomyślnie zakończyły dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego zgodnie z odpowiednimi planami działania i harmonogramami, tj. państw Bałkanów Zachodnich i państw Partnerstwa Wschodniego. W sprawozdaniu skoncentrowano się na obszarach, w których w celu osiągnięcia trwałego postępu konieczne są dalsze działania.

Obywatele Czarnogóry, Serbii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii mogą podróżować do UE bez wizy od grudnia 2009 r. Dla obywateli Albanii oraz Bośni i Hercegowiny możliwość taka istnieje od końca 2010 r. W Mołdawii przepisy umożliwiające ruch bezwizowy weszły w życie w kwietniu 2014 r., w Gruzji w marcu 2017 r., a na Ukrainie w czerwcu 2017 r.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie na temat spełniania wymogów systemu bezwizowego: Pytania i odpowiedzi

Drugie sprawozdanie w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego

Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący drugiemu sprawozdaniu w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego

IP/18/6819

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar