Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vizų režimo liberalizavimas. Komisija apžvelgė, kaip Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalys laikosi bevizio režimo reikalavimų

Briuselis, 2018 m. gruodžio 19 d.

*

Šiandien Komisija paskelbė vertinimo, kaip Vakarų Balkanų šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija) bei Rytų partnerystės šalys (Gruzija, Moldova ir Ukraina) įgyvendina vizų režimo liberalizavimo kriterijus. Iš šios metinės ataskaitos matyti, kad atitinkamos šalys toliau laikosi vizų režimo liberalizavimo reikalavimų, tačiau nemažai šalių turi (kai kuriais atvejais nedelsiant) imtis veiksmų tam tikrose srityse ir užtikrinti, kad reikalavimų būtų toliau laikomasi.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Bevizis režimas su Vakarų Balkanų ir Rytų Europos šalimis partnerėmis – abiem pusėms naudingas didelis laimėjimas. Bet tai neatsiejama nuo atsakomybės ir įsipareigojimų. Palankiai vertinu tai, kad visos susijusios šalys toliau vykdo įsipareigojimus, tačiau raginu jas skubiai aktyviau kovoti su neteisėta migracija ir korupcija bei organizuotu nusikalstamumu.“

Bevizis režimas labai naudingas Europai ir jos partneriams – jis stiprina socialinius, kultūrinius ir ekonominius ryšius. Jis taip pat neatsiejamas nuo atsakomybės užtikrinti, kad būtų išlaikyta per dialogus dėl vizų režimo liberalizavimo pasiekta pažanga ir kad būtų tinkamai valdoma migracijos ir saugumo aplinka. Šiandien skelbiamoje ataskaitoje atsižvelgiama į 2017 m. gruodžio mėn. Komisijos rekomendacijas ir apžvelgiamos atitinkamų šalių praėjusiais metais įgyvendintos priemonės.

Reikia toliau stengtis kovoti su neteisėta migracija.

Visos aštuonios šalys ėmėsi kovos su neteisėta migracija priemonių, tačiau reikia daugiau pastangų, kad rezultatai pagerėtų ir būtų tvarūs.

  • Neteisėta migracija iš Ukrainos, Serbijos ir Bosnijos ir Hercegovinos į ES tebėra didelė, o didėjantis nepagrįstų prieglobsčio prašymų, kuriuos ES pateikia Moldovos ir Gruzijos piliečiai, skaičius kelia susirūpinimą.
  • Albanija ėmėsi veiksmingų kovos su neteisėta migracija priemonių, dėl to 2018 m. pirmoje pusėje prieglobsčio prašymų sumažėjo 32 proc. Šis darbas turėtų būti tęsiamas ir tobulinamas.
  • Reikia daugiau pastangų užtikrinti visišką derėjimą su ES vizų politika. Serbija panaikino bevizį režimą Iranui, tačiau susirūpinimą tebekelia kitos šalys, kurioms taikomas bevizis režimas su Serbija.
  • Toliau sklandžiai bendradarbiaujama su visomis susijusiomis šalimis readmisijos ir grąžinimo srityje. Tačiau tebėra tobulintinų dalykų, pavyzdžiui, susijusių su trečiųjų šalių piliečių readmisija, ypač Serbijoje.

Glaudesnis Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų bendradarbiavimas su Vakarų Balkanų šalimis partnerėmis padės valdyti neteisėtą migraciją. Pirmasis susitarimas dėl statuso pasirašytas su Albanija. Serbija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija parafavo susitarimus, o Juodkalnijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgiu procedūros baigiamos rengti.

Reikia aktyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija.

Nors imtasi priemonių kovoti su organizuotu nusikalstamumu, visos aštuonios šalys turi dėti daugiau pastangų. Moldova ir Ukraina turi nedelsdamos imtis veiksmų dėl korupcijos.

  • Organizuoto nusikalstamumo grupuotės iš aštuonių šalių vykdo įvairią nusikalstamą veiklą ES, pavyzdžiui, prekybą neteisėtomis prekėmis, turtinius nusikaltimus, pinigų plovimą, prekybą žmonėmis ir narkotikais, neteisėtą migrantų gabenimą ir kibernetinius nusikaltimus.
  • Nors Moldova ėmėsi kovos su pinigų plovimu priemonių, kaip nurodyta pirmojoje 2017 m. gruodžio mėn. ataskaitoje, ji turi kuo skubiau imtis neatidėliotinų veiksmų kovos su korupcija srityje.
  • Ukraina turi aktyviau kovoti su korupcija, kad būtų užtikrintas visiškas ankstesnių reformų įgyvendinimas ir tvarumas ir įgyvendintos 2017 m. gruodžio mėn. pateiktos likusios rekomendacijas.

Tolesni veiksmai

Komisija stebės, ar toliau laikomasi vizų režimo liberalizavimo reikalavimų, ir bent kartą per metus pateiks ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindiniai faktai

Šiandien skelbiama ataskaita parengta laikantis Komisijos įsipareigojimo pagal 2017 m. kovo mėn. priimtą sustiprintą bevizio režimo sustabdymo mechanizmą stebėti, kaip trečiosios šalys nuolat laikosi vizų režimo liberalizavimo reikalavimų, ir bent kartą per metus šiais klausimais Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą. Šiandien pateikta ataskaita yra antroji pagal naująjį bevizio režimo sustabdymo mechanizmą. Pirmoji ataskaita paskelbta 2017 m. gruodžio mėn.

Vizų režimo liberalizavimo kriterijų vertinimas taikomas šalims, pagal atitinkamus veiksmų planus ir gaires sėkmingai baigusioms dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo, t. y. Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalims. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama sritims, kuriose reikia toliau dirbti, kad būtų pasiekta tvari pažanga.

Juodkalnijos, Serbijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai be vizų į ES gali atvykti nuo 2009 m. gruodžio mėn. Nuo 2010 m. pabaigos tas pats taikoma Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams. Bevizis režimas Moldovai įsigaliojo 2014 m. balandžio mėn., Gruzijai – 2017 m. kovo mėn., Ukrainai – 2017 m. birželio mėn.

Daugiau informacijos

Bevizio režimo reikalavimų laikymosi ataskaita. Klausimai ir atsakymai

Antroji ataskaita pagal bevizio režimo sustabdymo mechanizmą

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie antrosios ataskaitos pagal bevizio režimo sustabdymo mechanizmą

IP/18/6819

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar