Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Viisumivapaus: Komissio raportoi Länsi-Balkanin maiden ja itäisen kumppanuuden maiden viisumivapauden edellytysten täyttymisestä

Bryssel 19. joulukuuta 2018

*

Komissio antaa tänään kertomuksen arvioinnistaan, jossa tarkasteltiin, miten Länsi-Balkanin maat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia) ja itäisen kumppanuuden maat (Georgia, Moldova ja Ukraina) ovat jatkaneet viisumivapauden edellytysten täyttämistä. Tästä vuotuisesta kertomuksesta käy ilmi, että kyseiset maat täyttävät edelleen viisumivapauden edellytykset. Useissa maissa tarvitaan kuitenkin tiettyihin aloihin kohdistuvia toimia – joissakin tapauksissa välittömästi – sen varmistamiseksi, että tilanne säilyy ennallaan.

”Länsi-Balkanin ja Itä-Euroopan kumppaneidemme viisumivapaus on merkittävä saavutus, josta molemmat osapuolet hyötyvät”, sanoi muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen Dimitris Avramopoulos. ”Viisumivapauteen liittyy myös vastuita ja velvollisuuksia. Olen iloinen siitä, että kyseiset maat täyttävät edelleen velvollisuutensa. Kehotan niitä kuitenkin tehostamaan nopeasti toimia laittoman muuttoliikkeen hillitsemiseksi entisestään sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi”, Avramopoulos totesi.

Viisumivapaa matkustaminen tuo merkittäviä etuja Euroopalle ja sen kumppaneille. Se vahvistaa myös sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia siteitä. Siihen liittyy myös vastuu sen varmistamisesta, että viisumivapautta koskevan vuoropuhelun aikana saavutettua edistystä pidetään yllä ja että muuttoliike- ja turvallisuusasioita hoidetaan hyvin. Tänään julkaistu kertomus on jatkoa komission joulukuussa 2017 antamille suosituksille, ja siinä tarkastellaan kyseisten maiden kuluneen vuoden aikana toteuttamia toimenpiteitä.

Lisätoimet tarpeen laittoman muuttoliikkeen hillitsemiseksi

Kaikki kahdeksan maata ovat toteuttaneet toimia laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi, mutta lisätoimia tarvitaan tulosten parantamiseksi ja niiden kestävyyden varmistamiseksi:

  • Ukrainasta, Serbiasta ja Bosnia ja Hertsegovinasta EU:hun tuleva laiton muuttoliike on edelleen korkealla tasolla, ja Moldovan ja Georgian kansalaisten EU:ssa tekemien perusteettomien turvapaikkahakemusten kasvava määrä aiheuttaa huolta.
  • Albania toteutti tehokkaita toimenpiteitä puuttuakseen laittomaan muuttoliikkeeseen. Sen seurauksena turvapaikkahakemusten määrä väheni 32 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tätä työtä olisi nyt jatkettava ja tehostettava edelleen.
  • Lisätoimia tarvitaan, jotta varmistetaan täysi yhdenmukaisuus EU:n viisumipolitiikan kanssa. Serbia päätti Iranin viisumivapauden, mutta muut maat, joista on viisumivapaa pääsy Serbiaan, aiheuttavat edelleen huolta.
  • Takaisinottoa ja palauttamista koskeva yhteistyö jatkuu moitteettomasti kaikkien kyseisten maiden kanssa. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen erityisesti kolmansien maiden kansalaisten takaisinoton osalta, varsinkin Serbiassa.

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston Länsi-Balkanin kumppaneiden kanssa tekemän yhteistyön lisääminen auttaa osaltaan hallitsemaan laitonta muuttoliikettä. Albanian kanssa allekirjoitettiin ensimmäinen asemaa koskeva sopimus. Serbia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat parafoineet sopimuksensa, ja menettelyjä ollaan saamassa päätökseen Montenegron ja Bosnia ja Hertsegovinan osalta.

Lisätoimet tarpeen järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi

Kaikkien kahdeksan maan on toteutettava voimakkaampia toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi jo toteutettujen toimenpiteiden lisäksi. Moldovan ja Ukrainan on toteutettava välittömästi korruptiota koskevia toimia:

  • Kaikista kahdeksasta maasta tulevat järjestäytyneet rikollisryhmät harjoittavat monenlaista rikollista toimintaa EU:ssa, muun muassa laittomien tuotteiden kauppaa, omaisuusrikoksia, rahanpesua, ihmiskauppaa, huumekauppaa, siirtolaisten salakuljetusta ja kyberrikollisuutta.
  • Vaikka Moldova on toteuttanut joitakin toimia rahanpesun torjumiseksi, kuten joulukuussa 2017 annetussa ensimmäisessä kertomuksessa todetaan, Moldovan on kiireellisesti toteutettava välittömiä toimia korruption torjumiseksi.
  • Ukrainan on toteutettava lisätoimia korruption torjumiseksi, jotta voidaan varmistaa aiempien uudistusten täysimääräinen täytäntöönpano ja kestävyys ja täyttää viimeisetkin joulukuussa 2017 annetuista suosituksista.

Seuraavat vaiheet

Komissio seuraa viisumivapauden edellytysten jatkuvaa täyttymistä ja raportoi siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa.

Tausta

Tänään annetulla kertomuksella noudatetaan maaliskuussa 2017 hyväksytyn vahvistetun viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukaista velvoitetta. Sen mukaan komission on valvottava, täyttävätkö kolmannet maat jatkuvasti viisumivapautta koskevat edellytykset, ja raportoitava asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa. Tänään julkaistu kertomus on toinen uuden viisumivapauden keskeyttämismekanismin puitteissa laadittu. Ensimmäinen kertomus annettiin joulukuussa 2017.

Viisumivapautta koskevien edellytysten täyttymistä arvioidaan niiden maiden osalta, jotka ovat saaneet viisumivapautta koskevan vuoropuhelunsa päätökseen asiaa koskevien toiminta- ja etenemissuunnitelmien mukaisesti. Nämä maat ovat Länsi-Balkanin maita ja itäisen kumppanuuden maita. Kertomuksessa keskitytään aloihin, joilla tarvitaan lisätoimia kestävän edistyksen saavuttamiseksi.

Montenegron, Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaiset ovat voineet matkustaa EU:hun ilman viisumia joulukuusta 2009. Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille se on ollut mahdollista vuoden 2010 lopusta. Moldovassa viisumivapaa matkustaminen tuli voimaan huhtikuussa 2014, Georgiassa maaliskuussa 2017 ja Ukrainassa kesäkuussa 2017.

Lisätietoa

Kertomus viisumivapautta koskevien edellytysten täyttymisestä: Kysymyksiä ja vastauksia

Toinen viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukainen kertomus

Toiseen viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukaiseen kertomukseen liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja

IP/18/6819

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar