Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Visumliberalisering: Kommissionen aflægger rapport om Vestbalkanlandenes og de østlige partnerskabslandes opfyldelse af kravene for visumfritagelse

Bruxelles, den 19. december 2018

*

Kommissionen aflægger i dag rapport om sin vurdering af Vestbalkanlandenes opfyldelse af benchmarkene for visumliberalisering: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien samt landene i Det Østlige Partnerskab: Georgien, Moldova og Ukraine. Selvom de pågældende lande fortsat opfylder betingelserne for visumliberalisering, fremgår det af den årlige rapport, at der i flere lande kræves en — i visse tilfælde øjeblikkelig — indsats på en række specifikke områder for at sikre, at dette fortsat vil være tilfældet.

Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, udtaler: "En visumfri rejseordning med vores partnerlande på det vestlige Balkan og i Det Østlige Partnerskab er en stor succes, der gavner begge parter. Den indebærer imidlertid også ansvar og forpligtelser. Jeg glæder mig over, at alle de berørte lande fortsat opfylder deres forpligtelser, men opfordrer dem til en hurtig og øget indsats for fortsat at bremse irregulær migration og bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet."

En visumfri rejseordning medfører betydelige fordele for Europa og dets partnere ved at styrke de sociale, kulturelle og økonomiske bånd. Den indebærer også et ansvar for at sikre, at de fremskridt, der gøres under visumliberaliseringsdialogerne, opretholdes, og at migrations- og sikkerhedsmiljøet forvaltes godt. Med den aktuelle rapport følger Kommissionen op på sine henstillinger fra december 2017 og gør status over de foranstaltninger, som de pågældende lande har gennemført i det seneste år.

Yderligere indsats nødvendig for at bremse irregulær migration

Selv om alle otte lande har truffet foranstaltninger til håndtering af irregulær migration, skal der gøres mere for at sikre bedre og varige resultater:

  • Den irregulære migration til EU fra Ukraine, Serbien og Bosnien-Hercegovina er fortsat høj, og det stigende antal grundløse asylansøgninger i EU fra moldoviske og georgiske statsborgere er en kilde til bekymring.
  • Albanien har truffet effektive foranstaltninger til håndtering af irregulær migration, hvilket har medført et fald i antallet af asylansøgninger på 32 % i første halvdel af 2018. Denne indsats bør fremover videreføres og forbedres.
  • Det vil kræve en yderligere indsats at sikre fuld tilpasning til EU's visumpolitik. Serbien har ophævet visumfritagelsen for iranske statsborgere, men der er stadig betænkeligheder med hensyn til andre lande, som har visumfri adgang til Serbien.
  • Samarbejdet om tilbagetagelse og tilbagesendelse fungerer fortsat fint med alle berørte lande. Der er dog navnlig i Serbien stadig plads til forbedringer, især hvad angår tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere.

Et tættere samarbejde mellem den europæiske grænse- og kystvagt og partnerlandene på det vestlige Balkan vil bidrage til en bedre håndtering af irregulær migration. Den første statusaftale er blevet indgået med Albanien, mens der er paraferet aftaler med Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og der lægges sidste hånd på procedurerne med Montenegro og Bosnien-Hercegovina.

Behov for mere handling i kampen mod organiseret kriminalitet og korruption

Til trods for de foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe organiseret kriminalitet, er der brug for, at alle otte lande øger og styrker deres indsats. Bekæmpelsen af korruption kræver øjeblikkelig handling i Moldova og Ukraine:

  • Organiserede kriminelle grupper fra de otte lande udøver kriminalitet inden for en lang række områder i EU, bl.a. handel med ulovlige varer, formueforbrydelser, hvidvask af penge, handel med mennesker og narkotika, migrantsmugling og cyberkriminalitet.
  • Moldova har som påpeget i den første rapport i december 2017 truffet visse foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, men skal hurtigst muligt træffe foranstaltninger til bekæmpelse af korruption.
  • Ukraine er nødt til at gøre mere i kampen mod korruption for at sikre, at tidligere reformer gennemføres fuldt ud og med varige resultater, og for at efterkomme de udestående henstillinger fra december 2017.

Næste skridt

Kommissionen vil overvåge, at betingelserne for visumliberalisering fortsat opfyldes, og vil mindst en gang om året aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Baggrund

Med den aktuelle rapport følger Kommissionen op på den forpligtelse, som den ifølge den styrkede suspensionsmekanisme fra marts 2017 har til at overvåge, at tredjelande fortsat opfylder betingelserne for visumliberalisering, og til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet mindst en gang om året. Dette er den anden rapport som følge af den nye suspensionsmekanisme, efter at den første rapport blev offentliggjort i december 2017.

Vurderingen af de benchmarks, der er fastsat med hensyn til visumliberalisering, gælder for de lande, som har afsluttet dialogen om visumliberalisering i overensstemmelse med relevante handlingsplaner og køreplaner, dvs. landene på det vestlige Balkan og i Det Østlige Partnerskab. I rapporten fokuseres der på de områder, hvor der er behov for en større indsats for at opnå varige fremskridt.

Statsborgere i Montenegro, Serbien og den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har siden december 2009 kunnet rejse visumfrit ind i EU. For statsborgere i Albanien og Bosnien-Hercegovina har det været muligt siden slutningen af 2010. Der blev ligeledes indført visumfri indrejse for statsborgere fra Moldova i april 2014, fra Georgien i marts 2017 og fra Ukraine i juni 2017.

Flere oplysninger

Rapport om opfyldelse af kravene for visumfritagelse: Spørgsmål og svar

Anden rapport som følge af suspensionsmekanismen

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager den anden rapport som led i suspensionsmekanismen

IP/18/6819

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar