Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Uvolnění vízového režimu: Komise podává zprávu o plnění požadavků pro bezvízový styk se zeměmi západního Balkánu a zeměmi Východního partnerství

Brusel 19. prosince 2018

*

Komise dnes předkládá zprávu posuzující plnění kritérií pro uvolnění vízového režimu ze strany zemí západního Balkánu: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska, jakož i ze strany zemí Východního partnerství: Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Z této výroční zprávy vyplývá, že dotčené země požadavky na uvolnění vízového režimu stále plní, v určitých oblastech však musí být v řadě zemí podniknuty kroky, v některých případech okamžitě, aby bylo zajištěno, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Bezvízový styk s našimi partnery ze západního Balkánu a zeměmi Východního partnerství je velký úspěch, který přináší výhody pro obě strany. Nese však s sebou odpovědnost a povinnosti. Vítám skutečnost, že všechny dotčené země pokračují v plnění svých povinností, ale vyzývám k urychlenému a zintenzivněnému úsilí v dalším boji proti nelegální migraci, korupci a organizované trestné činnosti.“

Bezvízový styk přináší Evropě a jejím partnerům značné výhody a posiluje sociální, kulturní a hospodářské vazby. Nese s sebou odpovědnost také za to, že pokrok dosažený během dialogů o uvolnění vízového režimu bude zachován a že bude migrační a bezpečnostní prostředí řádně zajištěno. Dnešní zpráva navazuje na doporučení Komise z prosince 2017 a hodnotí opatření, která v uplynulém roce provedly dotčené země.

Další úsilí potřebné k omezení nelegální migrace

Všech osm zemí přijalo opatření k řešení nelegální migrace, je však zapotřebí vyvinout další úsilí k vylepšení výsledků a jejich udržení:

  • Nelegální migrace z Ukrajiny, Srbska, Bosny a Hercegoviny do EU je nadále vysoká, znepokojení také vyvolává rostoucí počet nepodložených žádostí o azyl v EU ze strany moldavských a gruzínských občanů.
  • Albánie přijala účinná opatření k řešení nelegální migrace, jejichž výsledkem bylo snížení počtu žádostí o azyl o 32 % v první polovině roku 2018. Na tom se musí dále pracovat a tento výsledek je třeba dále zlepšit.
  • Je třeba více pracovat na tom, aby bylo zajištěno plné sladění s vízovou politikou EU. Srbsko zrušilo bezvízový status pro Írán, stále však přetrvávají obavy u dalších zemí s bezvízovým přístupem do Srbska.
  • Spolupráce v oblasti zpětného přebírání a navracení osob pokračuje ve všech dotčených zemích hladce. Stále však existuje prostor pro zlepšení, zejména pokud jde o navracení státních příslušníků třetích zemí, zejména v Srbsku.

Bližší spolupráce Evropské pohraniční a pobřežní stráže s partnery ze západního Balkánu pomůže zvládat nelegální migraci. S Albánií byla podepsána první dohoda o statusu; Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie parafovaly své dohody; a dokončují se postupy pro Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu.

Nutnost dalších opatření v boji proti organizované trestné činnosti a korupci

Přes učiněná opatření pro boj s organizovanou trestnou činností je potřeba, aby všech osm zemí své úsilí zvýšilo. Okamžité opatření, pokud jde o korupci, je vyžadováno od Moldavska a Ukrajiny.

  • Skupiny organizovaného zločinu z osmi výše jmenovaných zemí jsou činné v nejrůznějších sférách trestné činnosti v EU, včetně obchodování s nedovoleným zbožím, majetkové trestné činnosti, praní peněz, obchodování s lidmi a s drogami, převaděčství a kyberkriminality.
  • Jak je zmíněno ve zprávě z prosince 2017, tak i když Moldavsko přijalo některá opatření, co se týče praní peněz, musí neprodleně zasáhnout v boji proti korupci.
  • Ukrajina musí vynaložit větší úsilí v boji proti korupci, aby bylo zajištěno provádění a udržitelnost minulých reforem a aby byla provedena dosud nerealizovaná doporučení navržená v prosinci 2017.

Další kroky

Komise bude sledovat trvalé plnění požadavků nutných pro uvolnění vízového režimu a bude nejméně jednou ročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Souvislosti

Dnešní zpráva se zakládá na právní povinnosti Komise v rámci posíleného mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti přijatého v březnu 2017 sledovat trvalé plnění požadavků nutných pro uvolnění vízového režimu státy mimo EU a nejméně jednou ročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Dnešní zpráva je druhou zprávou v rámci nového mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti navazující na první zprávu z prosince 2017.

Hodnocení kritérií pro uvolnění vízového režimu se týká zemí, které úspěšně dokončily dialog o uvolnění vízového režimu podle příslušných akčních plánů a harmonogramů, tzn. zemí západního Balkánu a zemí Východního partnerství. Zpráva se zaměřuje na oblasti, na kterých je k dosažení trvalého pokroku potřeba nadále pracovat.

Občané Černé Hory, Srbska a Bývalé jugoslávská republiky Makedonie mohou cestovat do EU bez víz od prosince 2009. Občané Albánie a Bosny a Hercegoviny mají tuto možnost od konce roku 2010. Pro Moldavsko vstoupil bezvízový styk v platnost v dubnu 2014, pro Gruzii v březnu 2017 a pro Ukrajinu v červnu 2017.

Další informace

Zpráva o plnění požadavků pro bezvízový styk: Otázky a odpovědi

Druhá zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti

Pracovní dokument útvarů Komise k dokumentu Druhá zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti

IP/18/6819

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar