Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Либерализиране на визовия режим: Комисията докладва относно изпълнението на изискванията за безвизов режим от страна на държавите от Западните Балкани и Източното партньорство

Брюксел, 19 декември 2018 r.

*

Днес Комисията докладва за своята оценка във връзка с изпълнението на референтните показатели за либерализирането на визовия режим от страна на държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия) и страните от Източното партньорство (Грузия, Молдова и Украйна). Настоящият годишен доклад показва, че изискванията за либерализиране на визовия режим за въпросните държави продължават да се изпълняват, но за някои от тези държави и в конкретни области са нужни действия, в някои случаи — незабавно, за да се запази изпълнението на изискванията и в бъдеще.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Безвизовият режим с партньорите от Западните Балкани и Източна Европа е голямо постижение, което носи ползи и за двете страни. Той обаче е свързан и с отговорности и задължения. Приветствам факта, че всички заинтересовани държави продължават да изпълняват своите задължения, но призовавам за бързи и по-активни усилия за ограничаване на незаконната миграция и за борба с корупцията и организираната престъпност.“

Безвизовото пътуване носи значителни ползи за Европа и нейните партньори, като укрепва социалните, културните и икономическите връзки. То обаче е свързано и с отговорности, за да се гарантират запазване на напредъка, постигнат по време на диалога за либерализиране на визовия режим, и добро управление на миграцията и сигурността. Днешният доклад следва препоръките на Комисията от декември 2017 г. и прави преглед на мерките, предприети от съответните държави през последната година.

Необходими са допълнителни усилия за ограничаване на незаконната миграция

Всичките осем държави предприеха мерки за справяне с незаконната миграция, но са необходими допълнителни усилия за подобряване и гарантиране на устойчиви резултати:

  • Незаконната миграция от Украйна, Сърбия и Босна и Херцеговина към ЕС остава висока, а нарастващият брой неоснователни молби за убежище в ЕС от молдовски и грузински граждани е източник на безпокойство;
  • Албания предприе ефективни мерки за справяне с незаконната миграция, което доведе до намаление с 32 % на броя на молбите за убежище през първата половина на 2018 г. Работата в тази насока трябва да продължи и да се укрепи;
  • Необходими са допълнителни усилия, за да се гарантира пълно съответствие с визовата политика на ЕС. Сърбия прекрати безвизовия статут на Иран, но все още са налице опасения по отношение на други държави с безвизов достъп до Сърбия;
  • Сътрудничеството в областта на обратното приемане и връщането продължава безпрепятствено с всички заинтересовани държави. Въпреки това, все още е възможен по-голям напредък, в частност по отношение на обратното приемане на граждани на трети държави, по-специално в Сърбия.

По-тясното сътрудничество на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с партньорите от Западните Балкани ще спомогне за управлението на незаконната миграция. Първото споразумение за статуса беше подписано с Албания; Сърбия и бившата югославска република Македония парафираха своите споразумения; процедурите за споразумения с Черна гора и Босна и Херцеговина са в процес на приключване.

Нужни са допълнителни действия за борба с организираната престъпност и корупцията

Въпреки мерките, предприети за борба с организираната престъпност, са необходими по-нататъшни усилия от всичките осем държави. Молдова и Украйна трябва да предприемат незабавни действия по отношение на корупцията:

  • Организирани престъпни групи от осемте държави са активни в широк спектър от престъпни дейности в ЕС, включително трафик на незаконни стоки, престъпления против собствеността, изпиране на пари, трафик на хора, наркотици, контрабанда на мигранти и киберпрестъпност;
  • Въпреки че Молдова предприе някои действия срещу изпирането на пари, набелязани в първия доклад през декември 2017 г., страната трябва да предприеме незабавни стъпки в борбата с корупцията като въпрос с неотложен характер;
  • Украйна трябва да положи повече усилия в борбата с корупцията, за да гарантира пълно прилагане и устойчивост на миналите реформи и да изпълни останалите препоръки, отправени през декември 2017 г.

Следващи стъпки

Комисията ще наблюдава непрекъснатото изпълнение на изискванията за либерализиране на визовия режим и ще докладва на Европейския парламент и на Съвета най-малко веднъж годишно.

Контекст

Днешният доклад представлява изпълнение на задължението на Комисията в рамките на засиления механизъм за суспендиране на визовия режим, приет през март 2017 г., да наблюдава непрекъснатото изпълнение на изискванията за либерализиране на визовия режим в трети държави и да докладва за това на Европейския парламент и Съвета най-малко веднъж годишно. Днешният доклад е вторият по ред в рамките на новия механизъм за суспендиране на безвизовия режим, след първия доклад през декември 2017 г.

Оценката на целевите показатели за либерализиране на визовия режим се отнася за държавите, които успешно са приключили диалога за либерализиране на визовия режим според съответните планове за действие и пътни карти, т.е. държавите от Западните Балкани и от Източното партньорство. Докладът се съсредоточава върху областите, в които е необходима по-нататъшна работа за постигането на устойчив напредък.

Гражданите на Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония могат да пътуват безвизово в ЕС от декември 2009 г. За гражданите на Албания и Босна и Херцеговина тази възможност е предоставена от края на 2010 г. За Молдова визовият режим отпадна през април 2014 г., за Грузия през март 2017 г., а за Украйна през юни 2017 г.

За повече информация

Доклад относно изпълнението на изискванията за безвизов режим: Въпроси и отговори

Втори доклад по механизма за суспендиране на безвизовия режим

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ втория доклад по механизма за суспендиране на безвизовия режим

IP/18/6819

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar