Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-VS-privacyschild: tweede evaluatie laat verbeteringen zien maar uiterlijk 28 februari moet een permanente ombudsman worden benoemd

Brussel, 19 december 2018

Vandaag publiceert de Europese Commissie haar verslag over de tweede jaarlijkse evaluatie van de werking van het EU-VS-privacyschild.

Uit het verslag blijkt dat de VS nog steeds een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens die in het kader van het privacyschild vanuit de EU worden doorgegeven naar deelnemende bedrijven in de VS. De maatregelen die de Amerikaanse overheid heeft genomen om de aanbevelingen van de Commissie in het verslag van vorig jaar uit te voeren, hebben de werking van het kader verbeterd.

De Commissie verzoekt de Amerikaanse autoriteiten evenwel uiterlijk op 28 februari 2019 een permanente ombudsman te benoemen om de huidige waarnemend ombudsman te vervangen. Een permanente ombudsman is een belangrijk mechanisme om ervoor te zorgen dat klachten over de toegang tot persoonsgegevens door Amerikaanse autoriteiten worden behandeld

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt: "De evaluatie van vandaag toont dat het privacyschild over het geheel genomen een succes is. Meer dan 3 850 bedrijven zijn gecertificeerd, ook bedrijven zoals Google, Microsoft en IBM , evenals vele kmo's. Dit biedt een operationeel kader om de manier waarop het privacyschild functioneert, continu te verbeteren en te versterken. Wij verwachten nu van onze Amerikaanse partners dat zij de ombudsman op permanente basis benoemen zodat onze wederzijdse betrekkingen op het gebied van gegevensbescherming volledig betrouwbaar zijn."

Věra Jourová, commissaris van Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "De EU en de VS staan voor steeds grotere gemeenschappelijke uitdagingen als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, zoals het schandaal rond Facebook/Cambridge Analyticia heeft aangetoond. Het privacyschild is ook een dialoog die op lange termijn moet bijdragen tot convergentie van onze systemen, op basis van sterke horizontale rechten en onafhankelijke, krachtige handhavingsmaatregelen. Een dergelijke convergentie zal de grondslag van het privacyschild uiteindelijk versterken. Ondertussen moeten alle elementen van het schild, inclusief de ombudsman, op volle kracht werken."

De verbeteringen tot dusver omvatten de versterking van het certificeringsproces en het proactieve toezicht op het kader door het ministerie van Handel. Zoals aanbevolen in de eerste evaluatie van de Commissie heeft het ministerie van Handel een aantal mechanismen ingevoerd, zoals een systeem van controles ("controles ter plaatse") waarbij bedrijven willekeurig worden geselecteerd om na te gaan of ze voldoen aan de privacyschildbeginselen. Er zijn 100 bedrijven gecontroleerd, 21 daarvan hadden problemen die inmiddels zijn opgelost. Aanvullende nalevingscontroles omvatten ook het onderzoek van websites van privacyschilddeelnemers om te garanderen dat links naar het privacybeleid correct zijn. Het ministerie van Handel heeft een systeem ingevoerd om na te gaan of er valse beweringen zijn gedaan, zodat bedrijven niet kunnen beweren dat zij aan de vereisten van het privacyschild voldoen wanneer zij niet gecertificeerd zijn. .

Voorts heeft de federale handelscommissie blijk gegeven van een meer proactieve aanpak op het vlak van handhaving door toe te zien op de beginselen van het privacyschild, onder andere door middel van dwangbevelen om informatie op te vragen bij deelnemende bedrijven.

Met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens door Amerikaanse overheidsdiensten om redenen van nationale veiligheid zijn nieuwe leden van de Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) benoemd, waardoor de board zijn quorum opnieuw bereikte. Het verslag van de raad over de uitvoering van Presidential Policy Directive 28 (PPD-28, die voorziet in privacybescherming voor niet-Amerikanen) is openbaar gemaakt en bevestigt dat deze privacybescherming voor niet-Amerikanen wordt toegepast door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Bij de tweede evaluatie is rekening gehouden met relevante ontwikkelingen in het Amerikaanse rechtssysteem op privacygebied. Het ministerie van Handel is een raadpleging gestart over een federale aanpak voor gegevensprivacy waaraan de Commissie heeft bijgedragen, en de federale handelscommissie beraadt zich over haar huidige bevoegdheden op dit gebied. In de context van het schandaal rond Facebook/Cambridge Analytica noteert de Commissie dat de federale handelscommissie heeft bevestigd dat haar onderzoek naar deze zaak aan de gang is.

Volgende stappen

Het verslag zal worden toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Comité voor gegevensbescherming en de Amerikaanse autoriteiten.

De Europese Commissie verwacht dat de Amerikaanse overheid uiterlijk op 28 februari 2019 een kandidaat aanwijst om de positie van ombudsman op permanente basis in te vullen. Als dit niet gebeurd is, zal de Commissie overwegen passende maatregelen te nemen overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming.

Achtergrond

Het besluit over het EU-VS-privacyschild is op 12 juli 2016 vastgesteld en het privacyschildkader is sinds 1 augustus 2016 operationeel. Het kader beschermt de grondrechten van iedereen in de EU van wie persoonsgegevens voor commerciële doeleinden naar gecertificeerde bedrijven in de Verenigde Staten worden doorgegeven, en zorgt voor juridische duidelijkheid voor ondernemingen die trans-Atlantische gegevensdoorgiften nodig hebben.

De Commissie heeft zich ertoe verbonden jaarlijks te evalueren of de regeling nog steeds een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt. Na de eerste jaarlijkse evaluatie, die plaatsvond in 2017, heeft de Commissie een aantal aanbevelingen gedaan om de praktische werking van het privacyschild verder te verbeteren.

Op 18 oktober 2018 heeft Commissaris van Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová samen met de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross het startsein gegeven voor de besprekingen voor de tweede evaluatie van het EU-VS-privacyschild (verklaring). De bevindingen in het verslag zijn gebaseerd op bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle Amerikaanse ministeries die bevoegd zijn voor het privacyschild, inclusief de federale handelscommissie, het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst (Office of the Director of National Intelligence, ODNI), het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, die medio oktober 2018 in Brussel plaatsvonden, een door de Commissie aangevraagde studie over geautomatiseerde besluitvorming, alsook op input van een groot aantal belanghebbenden, inclusief feedback van bedrijven en ngo's op privacygebied. Vertegenwoordigers van onafhankelijke instanties voor gegevensbescherming in de EU hebben ook meegewerkt aan de evaluatie.

Meer informatie

Verslag over de tweede jaarlijkse evaluatie van het EU-VS-privacyschild

Werkdocument van de diensten van de Commissie

Gezamenlijke verklaring van de EU en de VS op basis van de tweede jaarlijkse evaluatie

Verslag over de eerste jaarlijkse evaluatie van het EU-VS-privacyschild

EU-US Privacy Shield inclusief gids voor de burgers

EU-VS-privacyschild: Veelgestelde vragen

 

 

IP/18/6818

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar