Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dogovor o nepoštenih trgovinskih praksah v prehranski verigi bo ščitil vse evropske kmete

Bruselj, 19. decembra 2018

Evropski parlament, Svet in Komisija so danes dosegli politični dogovor o novem sklopu pravil, ki bodo vse kmete EU in veliko večino evropskih agroživilskih podjetij celovito ščitila pred praksami, ki so v nasprotju z dobrovernim in poštenim ravnanjem.

Nova evropska zakonodaja o kmetijskih in živilskih proizvodih, s katerimi se trguje v prehranski verigi, bo prvič prepovedala do 16 nepoštenih trgovinskih praks, ki jih en trgovinski partner enostransko vsili drugemu. Druge prakse bodo dovoljene le, če se bosta vpleteni stranki o njih vnaprej jasno in nedvoumno dogovorili.

Evropska komisija je zakonodajni predlog predložila aprila 2018, da bi zagotovila bolj pravično prehransko verigo in minimalno zaščito na ravni Unije. To bo prvič v zgodovini, da se bo na tem področju izvajala zakonodaja na ravni Unije. Novi okvir državam članicam zagotavlja pristojnost za izvrševanje novih pravil in nalaganje sankcij v primeru ugotovljenih kršitev.

Na zadnjem pogajalskem srečanju s predstavniki Evropskega parlamenta in Sveta je komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan dejal: „Današnji dogovor prvič odpira pot za zakonodajo na ravni Unije, ki zagotavlja znatno zaščito za vse kmete, njihove organizacije ter mala in srednja podjetja. Ti bodo zdaj zaščiteni pred vsemi večjimi udeleženci, ki delujejo nepošteno in ne spoštujejo pravil. Rad bi se zahvalil vsem pogajalcem, ki so s svojim konstruktivnim pristopom in trdim delom omogočili, da je bil dosežen današnji politični dogovor. Še posebej sem vesel, da je bil dogovor dosežen v izjemno kratkem obdobju osmih mesecev od predložitve predloga s strani Komisije.“

Današnji dogovor se bo uporabljal za vse udeležence v prehranski verigi s prometom do 350 milijonov evrov; stopnje zaščite pod tem pragom bodo različne. Nova pravila zajemajo trgovce na drobno, predelovalce hrane, trgovce na debelo, zadruge ali organizacije proizvajalcev in tudi posamezne proizvajalce, ki so udeleženi pri kakršnih koli ugotovljenih nepoštenih trgovinskih praksah.

Nepoštene trgovinske prakse, ki jih je treba prepovedati, vključujejo: zamude pri plačilu za hitro pokvarljiva živila; preklice naročil v zadnjem trenutku; enostransko ali retroaktivno spreminjanje pogodb; zahteve, da dobavitelj plača zavržene proizvode, in zavračanje pisnih pogodb.

Druge prakse bodo dovoljene le, če se bosta stranki o njih vnaprej jasno in nedvoumno dogovorili. Primeri teh praks so: kupec dobavitelju vrne neprodana živila; kupec od dobavitelja zahteva plačilo za sklenitev ali podaljšanje sporazuma o dobavi živil; dobavitelj plača kupčevo promocijsko, oglaševalsko ali tržno kampanjo.

Zaradi izvajanja teh pravil se cena za potrošnike ne bo povišala. Med javnim posvetovanjem, ki ga je izvedla Komisija pred predložitvijo predloga, so organizacije potrošnikov spodbujale ureditev navedenih praks, saj dolgoročno vplivajo tudi na potrošnike.

Pomemben element direktive je, da lahko države članice z nacionalno zakonodajo zvišajo prag 350 milijonov evrov ali po želji sprejmejo nadaljnje ukrepe. Dogovor vključuje tudi klavzulo o pregledu na vsaka štiri leta, kar pomeni, da bo treba določbe zakonodajnega besedila v naslednjem parlamentarnem mandatu oceniti in morda revidirati.

Države članice bodo imenovale organe, odgovorne za izvrševanje novih pravil, ki bodo med drugim lahko nalagali globe in na podlagi pritožb uvedli preiskave. Stranke bodo zaradi pomislekov glede morebitnih povračilnih ukrepov pri vložitvi pritožbe lahko zahtevale zaupno obravnavo. Komisija bo vzpostavila mehanizem za usklajevanje med izvršilnimi organi, da se bo omogočila izmenjava dobre prakse.

Po današnjem dogovoru bo v Evropskem parlamentu in Svetu zdaj potekalo glasovanje za formalno potrditev besedila. Ko bo novo zakonodajno besedilo dokončno sprejeto, ga bodo morale države članice prenesti v nacionalno zakonodajo.

Ozadje

V delovnem programu Komisije za leto 2018 je navedeno, da ˜bo Komisija „predlagala ukrepe za izboljšanje delovanja prehranske verige, da bi kmetom pomagala okrepiti njihov položaj na trgu in jih zaščitila pred prihodnjimi pretresi“.

Ta pobuda se navezuje na omembe prehranske verige v govorih predsednika Junckerja o stanju v Uniji iz let 2015 in 2016 ter je politični odgovor na resolucijo Evropskega parlamenta, sprejeto junija 2016, ki je Komisijo pozval, naj predloži predlog okvira na ravni EU za preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks. Poleg tega je Svet decembra 2016 Komisijo pozval, naj pripravi oceno učinka ter nato predlaga zakonodajni okvir EU ali druge nezakonodajne ukrepe za odpravo nepoštenih trgovinskih praks.

Komisija si že od začetka svojega mandata prizadeva za pravičnejšo in bolj uravnoteženo prehransko verigo. Leta 2016 je Komisija ustanovila Projektno skupino za kmetijske trge (AMTF), da bi ocenila vlogo kmetov v širši prehranski verigi in pripravila priporočila, kako bi jo lahko okrepili. Na podlagi teh priporočil je Komisija v letu 2017 pripravila začetno oceno učinka in organizirala javno posvetovanje o izboljšanju prehranske verige, kar ji je pomagalo opredeliti specifične nepoštene trgovinske prakse, za katere udeleženci v verigi menijo, da so jim pogosto izpostavljeni.

Nedavna vseevropska javnomnenjska raziskava, objavljena februarja 2018, je pokazala, da velika večina anketirancev (88 %) meni, da je pomembno okrepiti vlogo kmetov v prehranski verigi. V javnem posvetovanju iz leta 2017 o posodobitvi skupne kmetijske politike se je 96 % anketirancev strinjalo s predlogom, da bi cilj skupne kmetijske politike EU moral biti izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi, vključno z odpravo nepoštenih trgovinskih praks.

 

Več informacij

Evropska komisija se zavzema za prepoved nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano

Predlog Komisije proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano

MEMO: Preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano

IP/18/6790

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar