Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Dohoda o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci bude chrániť všetkých poľnohospodárov v EÚ

Brusel 19. december 2018

Európsky parlament, Rada a Komisia dnes dosiahli politickú dohodu o novom súbore pravidiel, ktorý zabezpečí ochranu 100 % poľnohospodárov EÚ a veľmi veľkej väčšiny agropotravinárskych podnikov EÚ pred praktikami, ktoré sú v rozpore so zásadami dobromyselnosti a čestnosti.

Nové európske právne predpisy sa budú vzťahovať na poľnohospodárske a potravinové výrobky, s ktorými sa obchoduje v potravinovom dodávateľskom reťazci. Prvý raz sa zakáže až 16 nekalých obchodných praktík, ktoré jednostranne uložil jeden obchodný partner druhému. Ďalšie postupy zasa budú povolené iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú.

Európska komisia predložila svoj legislatívny návrh v apríli 2018 s cieľom zaručiť väčšiu spravodlivosť v potravinovom reťazci a minimálnu ochranu v celej EÚ. Ide o prvé právne predpisy v tejto oblasti na úrovni EÚ. Nový rámec členským štátom udeľuje právomoc presadzovať nové pravidlá a ukladať sankcie v prípade zistených porušení.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan na záverečnom rokovaní so zástupcami Európskeho parlamentu a Rady uviedol: „Dnešná dohoda pripravuje pôdu pre prvý právny predpis na úrovni EÚ, ktorý poskytne významnú ochranu všetkým poľnohospodárom v EÚ, ich organizáciám, ako aj malým a stredným podnikom. Odteraz budú tieto subjekty chránené pred všetkými väčšími prevádzkovateľmi, ktorí konajú neférovo a porušujú pravidlá. Chcel by som vyjadriť uznanie všetkým vyjednávačom, ktorých konštruktívny prístup a pracovitosť zabezpečili dnešnú politickú dohodu. Osobitne ma teší, že dohoda bola dosiahnutá mimoriadne rýchlo, keďže Komisia návrh predložila len pred ôsmimi mesiacmi.“

Dnes dohodnutý predpis sa bude vzťahovať na každý subjekt zapojený do potravinového dodávateľského reťazca s obratom do 350 miliónov EUR, pričom pod touto hranicou bude niekoľko diferencovaných úrovní ochrany. Nové pravidlá sa budú týkať maloobchodných predajcov, spracovateľov potravín, veľkoobchodníkov, družstiev alebo organizácií výrobcov, prípadne individuálnych výrobcov dopúšťajúcich sa niektorej zo zistených nekalých obchodných praktík.

Zakázať sa majú napríklad tieto nekalé obchodné praktiky: oneskorené platby za rýchlo sa kaziace potraviny, zrušenie objednávok na poslednú chvíľu, jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv a nútenie dodávateľa platiť za výrobky, ktoré sa stali odpadom, a zamietnutie písomných zmlúv.

Ďalšie postupy zasa budú povolené iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú: ak kupujúci vráti nepredané potraviny dodávateľovi, ak kupujúci účtuje dodávateľovi poplatok za zabezpečenie alebo dodržanie zmluvy o dodávke potravinových výrobkov, prípadne ak dodávateľ platí za propagáciu, reklamu alebo marketingovú kampaň kupujúceho.

Zavedenie týchto opatrení nepovedie k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov. Počas verejných konzultácií, ktoré Komisia uskutočnila pred predložením návrhu, spotrebiteľské organizácie podporili reguláciu týchto praktík z dôvodu ich negatívneho vplyvu na spotrebiteľov z dlhodobého hľadiska.

Dôležitým prvkom smernice je, že členské štáty môžu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zaviesť rozširenie rozsahu pôsobnosti aj nad hranicu 350 miliónov EUR alebo prijať ďalšie opatrenia, ak si to želajú. Dohoda obsahuje aj doložku o preskúmaní stanovenú na 4 roky, čo znamená, že ustanovenia legislatívneho textu sa budú musieť posúdiť a prípadne prehodnotiť v priebehu nasledujúceho parlamentného mandátu.

Členské štáty určia orgány zodpovedné za presadzovanie nových pravidiel vrátane možnosti ukladať pokuty a iniciovať vyšetrovania na základe sťažností. Strany, ktoré podávajú sťažnosť, môžu požiadať o zachovanie dôvernosti, aby sa nemuseli obávať prípadných odvetných opatrení. Komisia zriadi mechanizmus koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva, vďaka ktorému si budú môcť vymieňať osvedčené postupy.

Na základe dnešnej dohody sa v Európskom parlamente a Rade teraz bude hlasovať, aby sa text formálne prijal. Po úplnom prijatí budú musieť členské štáty transponovať nový legislatívny text do svojho vnútroštátneho práva.

Súvislosti

V pracovnom programe Komisie na rok 2018 sa uvádza, že „Komisia navrhne opatrenia na zlepšenie fungovania potravinového dodávateľského reťazca na pomoc poľnohospodárom s cieľom posilniť ich postavenie na trhu a ochrániť ich pred budúcimi otrasmi“.

Táto iniciatíva nadväzuje na správy o stave Únie z rokov 2015 a 2016, v ktorých sa predseda Juncker viac ráz venoval otázkam potravinového reťazca. Ide o politickú reakciu na uznesenie, v ktorom Európsky parlament v júni 2016 vyzval Európsku komisiu, aby predložila návrh riešenia problematiky nekalých obchodných praktík na úrovni EÚ. Navyše aj Rada vo svojich záveroch z decembra 2016 vyzvala Komisiu, aby uskutočnila posúdenie vplyvu s cieľom navrhnúť legislatívny rámec EÚ alebo iné nelegislatívne opatrenia na riešenie nekalých obchodných praktík.

Komisia už od začiatku svojho mandátu pracuje na vytvorení spravodlivejšieho a vyrovnanejšieho potravinového reťazca. V roku 2016 Komisia zriadila osobitnú skupinu pre poľnohospodárske trhy (Agricultural Markets Task Force – AMTF) s cieľom posúdiť úlohu poľnohospodárov v rámci širšieho potravinového reťazca a vypracovať odporúčania o tom, ako ju posilniť. Na základe týchto odporúčaní Komisia v roku 2017 začala úvodné posúdenie vplyvu a verejnú konzultáciu o zlepšení potravinového reťazca, ktoré zas pomohli identifikovať konkrétne nekalé obchodné praktiky v rozsahu pôsobnosti smernice, s ktorými sa prevádzkovatelia podľa vlastných vyjadrení stretávajú.

Podľa výsledkov nedávneho celoúnijného prieskumu verejnej mienky uverejneného vo februári 2018 veľká väčšina respondentov (88 %) považuje za dôležité posilniť úlohu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca. Až 96 % respondentov verejnej konzultácie o modernizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá sa uskutočnila v roku 2017, súhlasilo s tvrdením, že jedným z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ by malo byť zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci vrátane odstránenia nekalých obchodných praktík.

 

Ďalšie informácie

Európska komisia prijíma kroky na zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

Návrh Komisie týkajúci sa boja proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom reťazci

OZNAM: Boj proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom reťazci

IP/18/6790

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar