Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Toiduainete tarneahelas esinevate ebaausate kaubandustavade vastane kokkulepe kaitseb kõiki ELi põllumajandustootjaid.

Brüssel, 19. detsember 2018

Täna jõudsid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon poliitilisele kokkuleppele uutes eeskirjades, millega tagatakse kõigile ELi põllumajandustootjatele ja väga suurele osale põllumajanduslikke toiduaineid tootvatele ELi ettevõtjatele kaitse selliste tavade vastu, mis on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega.

Uus Euroopa õigusakt hõlmab toiduainete tarneahelas kaubeldavaid põllumajandustooteid ja toiduaineid ning esmakordselt keelustatakse sellega kuni 16 ebaausat kaubandustava, mille üks kaubanduspartner on ühepoolselt teise suhtes kehtestanud. Alljärgnevad tavad on edaspidi lubatud üksnes juhul, kui kaubanduspartnerid on nendes selgelt ja üheselt kokku leppinud.

Euroopa Komisjon esitas aprillis 2018 seadusandliku ettepaneku, millega tagada suurem õiglus toiduainete tarneahelas ja pakkuda minimaalset kaitset kogu ELis. See on esimene kord, kui selles valdkonnas rakendatakse ELi tasandi õigusakti. Uue raamistikuga antakse liikmesriikidele õigus jõustada uusi eeskirju ja kehtestada tuvastatud rikkumiste korral karistusi.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu esindajatega peetud lõppläbirääkimistel ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan: „Tänane kokkulepe on aluseks esimesele ELi õigusaktile, millega soovitakse pakkuda märkimisväärset kaitset kõigile ELi põllumajandustootjatele, nende organisatsioonidele ning nii väikestele kui ka keskmise suurusega ettevõtjatele. Nüüd on nad kaitstud kõigi suuremate ettevõtjate eest, kes tegutsevad ebaausalt ja väljaspool eeskirju. Tahaksin avaldada tunnustust kõigile läbirääkijatele, kelle konstruktiivne lähenemine ja tõhus töö on tänase poliitilise kokkuleppe taga. Mul on väga hea meel, et kokkulepe saavutati erakordselt lühikese tähtaja jooksul – kaheksa kuuga alates sellest, kui komisjon ettepaneku esitas“.

Täna saavutatud kokkulepet kohaldatakse kõigile toiduainete tarneahelas osalejatele, kelle käive on kuni 350 miljonit eurot. Kuni selle künniseni on ette nähtud kaitse eri tasandid. Uued eeskirjad hõlmavad toiduainetöötlejaid, jae- või hulgimüüjaid, ühistuid, tootjaorganisatsioone või üksiktootjaid, kes mõnda kindlaks tehtud ebaausat kaubandustava praktiseerivad.

Keelustatavad ebaausad kaubandustavad on: hilinenud maksed kiiresti riknevate toiduainete eest; tellimuste tühistamine viimasel hetkel; lepingute ühepoolne või tagasiulatuv muutmine; tava sundida tarnijaid tasuma raiskuläinud toodete eest ja keeldumine kirjalikest lepingutest.

Muud tavad on edaspidi lubatud üksnes juhul, kui kaubanduspartnerid on nendes selgelt ja üheselt kokku leppinud: ostja tagastab tarnijale müümata jäänud toiduained; ostja nõuab tarnijalt tasu toiduainete tarnelepingu kindlustamise või säilitamise eest; tarnija kannab ostja müügiedendus-, reklaami või turustuskulud.

Nende tavade rakendamine ei too tarbijate jaoks kaasa kõrgemaid hindu. Enne ettepaneku esitamist korraldas komisjon avaliku arutelu, millel tarbijaorganisatsioonid julgustasid selliste tavade reguleerimist, kuna pikemas perspektiivis avaldavad need tarbijatele negatiivset mõju.

Direktiivi oluline element on see, et liikmesriigid võivad kehtestada oma siseriiklikes õigusaktides kõrgema künnise kui 350 miljonit eurot või võtta soovi korral täiendavaid meetmeid. Kokkulepe sisaldab ka nelja aasta järel kohaldatavat läbivaatamisklauslit, mis tähendab, et seadusandlikule tekstile tuleb hinnang anda ja see parlamendi järgmise ametiaja jooksul vajadusel uuesti läbi vaadata.

Liikmesriigid määravad asutused, kes vastutavad uute eeskirjade jõustamise eest, ühtlasi on neil õigus määrata trahve ja algatada kaebuste alusel uurimisi. Hirmust kättemaksu ees võivad kaebuse esitajad nõuda konfidentsiaalsust. Komisjon loob täitevasutuste vahelise koordineerimismehhanismi, mis võimaldab parimate tavade vahetamist.

Pärast tänast kokkulepet korraldatakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus hääletus, et tekst ametlikult heaks kiita. Kui tekst on täielikult vastu võetud, võtavad liikmesriigid uue õigusakti oma õigusesse üle.

Taustteave

Komisjoni 2018. aasta tööprogrammis on öeldud, et „komisjon esitab meetmeid toiduainete tarneahela toimimise parandamiseks, et aidata põllumajandustootjatel tugevdada oma turupositsiooni ja aidata neid kaitsta tulevaste vapustuste eest“.

Algatus lähtub toiduainete tarneahelat käsitlevatest viidetest, mille president Jean-Claude Juncker tegi oma 2015. ja 2016. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, ja see on poliitiline vastus Euroopa Parlamendi 2016. aasta juunis vastu võetud resolutsioonile, kus kutsuti komisjoni üles esitama ettepanekut ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ELi tasandi raamistiku kohta. Lisaks soovitas nõukogu 2016. aasta detsembris teha komisjonil mõjuhindamise, mille põhjal esitada ettepanek ebaausate kaubandustavade vastase ELi õigusraamistiku või muude kui seadusandlike meetmete kohta.

Komisjon on töötanud õiglasema ja tasakaalustatuma toiduainete tarneahela saavutamise nimel oma ametiaja algusest alates. 2016. aastal asutas komisjon põllumajandusturgude töökonna (AMTF), et hinnata põllumajandustootjate rolli kogu toiduainete tarneahelas ja koostada soovitused selle kohta, kuidas seda rolli tugevdada. Nende soovituste alusel algatas komisjon 2017. aastal toiduainete tarneahela parandamist käsitleva esialgse mõjuhinnangu­ ja avaliku konsultatsiooni, mis omakorda aitas teha kindlaks konkreetsed ebaausad kaubandustavad, mida ettevõtjad sageli endale ohuks peavad.

Hiljutine kogu ELi hõlmav arvamusuuring, mis avaldati 2018. aasta veebruaris, näitab, et valdav enamik (88%) vastanutest arvab, et põllumajandustootjate rolli tugevdamine toiduainete tarneahelas on oluline. 96% neist, kes osalesid 2017. aasta avalikus konsultatsioonis ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamise kohta, nõustus väitega, et põllumajandustootjate positsiooni parandamine väärtusahelas, sealhulgas ebaausate kaubandustavade vastane võitlus, peaks olema ELi ühise põllumajanduspoliitika üks eesmärke.

 

Lisateave

Euroopa Komisjon kavatseb keelustada ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

Komisjoni ettepanek – Toiduainete tarneahelas esinevate ebaausate kaubandustavade vastu võitlemine

TEABEKIRI: Toiduainete tarneahelas esinevate ebaausate kaubandustavade vastu võitlemine

IP/18/6790

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar