Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi läbirääkijad leppisid kokku Euroopa küberturvalisuse tugevdamises

Brüssel, 10. detsember 2018

.

Täna õhtul saavutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon poliitilise kokkuleppe tugevdada Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) volitusi, et liikmesriike paremini toetada küberohtude ja -rünnakute tõrjumisel. Uue küberturvalisust käsitleva õigusaktiga kehtestatakse ka ELi küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik, mis suurendab veebiteenuste ning seadmete küberturvalisust.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Inimesed ja ettevõtted peavad end tundma digikeskkonnas turvaliselt. See on ainus viis, kuidas nad saavad Euroopa digitaalmajandust täielikult ära kasutada. Digitaalse ühtse turu nõuetekohase toimimise alus on usaldus ja turvalisus. Tänase kokkuleppega küberturvalisuse toodete põhjaliku sertifitseerimise ja ELi küberturvalisuse ameti tugevdamise üle astusime veel ühe sammu selle eesmärgi poole.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas:„Euroopa küberturvalisuse ning kodanike ja ettevõtjate usalduse suurendamine digitaalühiskonnas on Euroopa Liidu üks peamisi prioriteete. Sellised suuremad vahejuhtumid nagu Wannacry ja NotPetya mõjusid häirekellana, sest nad näitasid, et küberrünnetel võivad olla tõsised tagajärjed. Seda silmas pidades usun kindlalt, et tänane kokkulepe parandab liidu üldist julgeolekut ja toetab ettevõtete konkurentsivõimet.”

Küberturvalisust käsitleva õigusakti ettepanek esitati 2017. aastal koos küberrünnete tõrjumise ja küberturvalisuse suurendamise meetmetega ning see hõlmab järgmist:

  • ELi küberturvalisuse ameti (ENISA) volitused, mis olid seni piiratud ning pidid lõppema 2020. aastal, asendatakse alaliste volitustega ning ametile eraldatakse ülesannete täitmiseks vahendeid, ning
  • uues küberturvalisuse sertifitseerimise raamistikus suurendatakse ENISA osatähtsust liidu tasandi koostöös ja koordineerimises, et aidata liikmesriikidel küberrünnetele tõhusalt reageerida.

Lisaks aitab ENISA suurendada küberkaitse võimalusi ELi tasandil ning sellealast võimekust ja valmisolekut. ENISAst saab sõltumatu eksperdikeskus, mis aitab suurendada kodanike ja ettevõtjate teadlikkust ning toetab ELi institutsioone ja liikmesriike poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

Samuti nähakse küberturvalisust käsitleva õigusaktiga ette kogu Euroopas kehtima hakkavad küberturvalisuse sertifikaadid toodetele, protsessidele ja teenustele. Tegemist on murrangulise sammuga, kuna see on esimene siseturgu käsitlev õigusakt, millega püütakse sertifitseerimise teel suurendada võrguühendusega toodete, asjade internetti ühendatud seadmete ja elutähtsa taristu turvalisust. Sertifitseerimisraamistikuga nähakse ette turvaelementide lisamine juba toodete ja teenuste tehnilise projekteerimise ja arendamise alguses (nn sisseprojekteeritud turve). Samuti võimaldab sertifikaat näidata teatavat turvalisuse taset ja tagab turvaelementide sõltumatu kontrolli.

Kasu kodanikele ja ettevõtjatele

Uued eeskirjad aitavad suurendada inimeste usaldust igapäevaselt kasutatavate seadmete vastu, sest nad võivad valida sellised tooted, näiteks asjade internetti ühendatud seadmed, mis on küberturvalised.

Sertifitseerimisraamistik on ühtne küberturvalisuse sertifitseerimise süsteem, mis aitab ettevõtjatel, eelkõige VKEdel, hoida kokku märkimisväärselt kulusid, mis neil tekiksid, kui nad peaksid sertifikaate taotlema mitmes riigis. Ühtne süsteem kõrvaldab ka võimalikud turule sisenemise tõkked. Lisaks ajendab see ettevõtjaid investeerima oma toodete küberturvalisusesse ja muudab selle konkurentsieeliseks.

Edasised sammud

Täna saavutatud poliitilise kokkuleppe järel peavad Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu uue määruse ametlikult heaks kiitma. Seejärel avaldatakse määrus Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub kohe. Siis on kõik teed lahti, et hakata koostama Euroopa sertifitseerimiskavu ja alustada Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametis tööd sihipärase ja alalise volituse alusel.

Taust

Küberturvalisust käsitleva õigusakti ettepanek esitati koos 13. septembril 2017 vastu võetud küberturvalisuse paketiga ja digitaalse ühtse turu strateegia ühe prioriteedina. Et pidevalt muutuvate küberohtudega toime tulla, tegi komisjon aasta hiljem, septembris 2018, ettepaneku luua Euroopa küberturvalisuse uurimis- ja pädevuskeskus ning küberturvalisuse pädevuskeskuste võrgustik, et küberkoostöö, teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist paremini suunata ja koordineerida. Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskus hakkab haldama küberturvalisuse rahalist toetamist ELi eelarvest ning hõlbustab liidu, liikmesriikide ja ettevõtjate ühisinvesteeringuid, et seeläbi hoogustada ELi küberturvalisusega tegelevate ettevõtete tegevust ja tagada, et meie kaitsesüsteemid on võimalikult heal tasemel.

 

Lisateave

Pressiteade - Euroopa Liidu olukord 2017 – küberturvalisus: komisjon tõhustab küberrünnete tõrjumist liidus

Teabeleht küberturvalisuse paketi kohta

Teabeleht ENISA ja ELi küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku kohta

Kõik paketiga seotud dokumendid

IP/18/6759

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar