Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-forhandlere når til enighed om at styrke Europas cybersikkerhed

Bruxelles, den 10. december 2018

.

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen nåede her til aften til politisk enighed om forordningen om cybersikkerhed, som styrker EU's agentur for cybersikkerhed "ENISA". Formålet er at hjælpe medlemsstaterne med at tackle trusler og angreb mod cybersikkerheden. Forordningen fastlægger en EU-ramme for cybersikkerhedscertificering og fremmer dermed cybersikkerheden i forbindelse med onlinetjenester og forbrugerudstyr.

Næstformand Andrus Ansip, der er ansvarlig for det digitale indre marked, udtaler: "I den digitale verden skal både private og virksomheder føle sig sikre; ellers kan de ikke udnytte fordelene ved Europas digitale økonomi fuldt ud. Tillid og sikkerhed er helt afgørende for, at vores digitale indre marked kan fungere. Den aftale om en omfattende certificering af cybersikkerhedsprodukter og et stærkere EU-agentur for cybersikkerhed, der her til aften er opnået enighed om, er endnu et skridt i den rigtige retning."

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, tilføjer: "Det har højeste prioritet for EU at øge Europas cybersikkerhed og at øge borgernes og erhvervslivets tillid til det digitale samfund. Cyberangreb som Wannacry og NotPetya har fået alarmklokkerne til at ringe, fordi de viste, hvor store konsekvenser omfattende cyberangreb kan have. I det lys er det min stærke overbevisning, at aftenens aftale både forbedrer EU's generelle sikkerhed og fremmer erhvervslivets konkurrenceevne."

Forslaget til forordningen om cybersikkerhed, som blev fremsat i 2017 som led i en række foranstaltninger, der skal bekæmpe cyberangreb og skabe høj cybersikkerhed i EU, betyder:

  • at ENISA både får et permanent mandat i stedet for det hidtidige begrænsede mandat, der ville udløbe i 2020, og flere ressourcer, således at det kan opfylde sine mål, samt
  • at ENISA med den nye cybersikkerhedscertificeringsramme får et bedre grundlag for at hjælpe medlemsstaterne med at sætte effektivt ind over for cyberangreb, idet det kommer til at spille en større rolle i samarbejdet og koordineringen på EU-plan.

Derudover får ENISA til opgave at bidrage til øge cybersikkerhedskapaciteten på EU-plan og støtte kapacitetsopbygningen og beredskabet. ENISA skal også fungere som et uafhængigt ekspertisecenter, der skal bidrage til, at borgere og virksomheder er veloplyste om cybersikkerhed. Endelig skal det bistå EU-institutionerne og medlemsstaterne med at udarbejde og gennemføre politikker.

Forordningen om cybersikkerhed fastlægger også rammen for europæiske cybersikkerhedscertifikater for produkter, processer og tjenester, der vil gælde i hele EU. Dette er en epokegørende udvikling, da det er den første lovgivning i det indre marked, der løfter opgaven med at øge sikkerheden i netforbundne produkter, apparater på tingenes internet, samt i vigtig infrastruktur ved hjælp af sådanne certifikater. Ved cybersikkerhedscertificeringsrammen stilles der krav om, at der indarbejdes sikkerhedsfunktioner i de tidlige stadier af sådanne apparaters tekniske design og udvikling (sikkerhed i design). Den gør det også muligt for brugerne at vurdere sikkerhedsniveauet og sikrer uafhængig kontrol af disse sikkerhedsfunktioner.

Fordele for borgere og virksomheder

De nye regler vil bidrage til, at forbrugere kan have tillid til det udstyr, de anvender i dagligdagen, fordi de kan vælge mellem produkter, såsom apparater på tingenes internet, der er cybersikre.

Certificeringsrammen vil være en one-stop-shop for cybersikkerhedscertificering, der skal gøre det mindre bekosteligt for virksomheder, især SMV'er, som ellers ville skulle ansøge om forskellige certifikater i forskellige lande. En fælles certificering vil også fjerne potentielle hindringer for markedsadgang. Endvidere skabes der incitament for virksomheder til at investere i deres produkters cybersikkerhed og gøre dette til en konkurrencefordel.

De næste skridt

Efter aftenens politiske aftale skal den nye forordning godkendes formelt af Europa-Parlamentet og Rådet. Den vil dernæst blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde officielt i kraft øjeblikkeligt. Dermed baner den vejen for udformningen af europæiske certificeringsordninger og for, at ENISA kan starte sit arbejde på grundlag af et stærkere og permanent mandat.

Baggrund

Forslaget om forordningen om cybersikkerhed blev fremsat som led i den pakke om cybersikkerhed, der blev vedtaget den 13. september 2017, og som er en af prioriteterne i strategien for et digitalt indre marked. Da der hele tiden opstår nye cybertrusler, foreslog Kommissionen et år senere i september 2018 desuden af oprette et Europæisk Forsknings- og Kompetencecenter for Cybersikkerhed og et netværk af kompetencecentre for cybersikkerhed. Formålet er at sikre, at midlerne til cybersikkerhedssamarbejde, forskning og innovation målrettes og koordineres bedre. Det foreslåede europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed skal forvalte cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra EU-budgettet og fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og erhvervslivet for at sætte skub i EU's cybersikkerhedsindustri og sørge for, at vores forsvarssystemer er tidssvarende.

 

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse - Unionens tilstand 2017 - cybersikkerhed: Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb

Faktaark om pakken om cybersikkerhed

Faktaark om ENISA og EU's cybersikkerhedscertificeringsramme

Alle dokumenter, der vedrører pakken

IP/18/6759

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar